Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Omaolos hälsokontroll bedömer riskerna för insjuknande och ger en uppskattning av den genomsnittliga förväntade livslängden. Hälsokontrollens prognoser är mest exakta för personer i åldern 18-70 år som inte är gravida och inte har diagnostiserats med en allvarlig sjukdom, till exempel kranskärlssjukdom eller cancer.

Som resultat från enkäten får användaren anvisningar om hur hen kan bevara sin hälsa och främja sitt välbefinnande.

Det tar ungefär 10-15 minuter att fylla i hälsokontrollsenkäten. Enkäten kan inte sparas halvfärdig, utan hela formuläret bör fyllas i på en gång.

Vid behov ger Omaolo-tjänsten också anvisningar om hur svaren som getts i enkäten kan skickas till en yrkesutbildad i Soite. Om kunden beslutar skicka svaren vidare, styrs de till yrkesutbildade i Soite för behandling. En yrkesutbildad gör en genomgripande kartläggning av kundens situation och hänvisar hen till behövliga undersökningar och/eller tjänster. Yrkesutbildade kontaktar kunden via meddelandefunktionen i Omaolo inom 1-7 dygn från att hälsokontrollen har skickats.

Hälsokontrollen baserar sig på uppföljningsundersökningar som gjorts bland befolkningen i Finland

Omaolos hälsokontroll baserar sig på Duodecim STAR®-tjänstens enkät som Kustannus Oy Duodecim har utvecklat. I den kartläggs faktorer som är relaterade till förväntad livslängd och risker för insjuknande.

Hälsokontrollens formler baserar sig på uppföljningsundersökningar som gjorts bland befolkningen i Finland. Enkäten och responsen som användaren ges utifrån den baserar sig på senaste forskningsrön som till exempel God medicinsk praxis-rekommendationer.

Omaolo är social- och hälsovårdens digitala servicekanal som stöder kundens egenvård och hänvisar hen vid behov till ändamålsenlig vård. I Omaolo finns flera symtombedömningar som utnyttjas också i Soite. Omaolo är en CE-märkt medicinteknisk produkt.

Mer information:

Ta en titt också på dessa