Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

I mars 2023 inledde Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite ett regionalt IPS investera och träna!-projekt som en del av det större RRP-programmet för hållbar tillväxt. Utvecklingsprojektet, som samordnas av Institutet för hälsa och välfärd, förverkligar den innehållsmässiga och funktionella reformen av tjänster som stöder rehabilitering till arbetslivet inom den nationella strategin för psykisk hälsa.

I IPS-arbetsträning söker man å kundens vägnar efter en arbetsplats som motsvarar kundens kompetens, resurser och intresse. Samtidigt svarar vi på rekryteringsbehoven hos regionens arbetsgivare genom att erbjuda kompetent och motiverad arbetskraft. Arbetscoachen lär känna kunden genom yrkesmässig profilering som på ett övergripande sätt kartlägger klientens livssituation ur ett arbetslivsperspektiv.

Målet med arbetsträningen är att klienten ska få anställning på den öppna arbetsmarknaden för ett avlönat anställningsförhållande och att klienten snabbt kommer vidare till jobbsökningsfasen. Utöver IPS-arbetscoachen får klienten alltid stöd av en psykiatrisk vårdinrättning. Arbetscoachen stödjer även arbetsgivare vid rekrytering, vid ingående av ett anställningsförhållande och efter att anställning skett.

Det finns en betydande mängd internationella forskningsrön om effektiviteten av IPS-verksamhetsmodellen, och i januari 2024 publicerade Institutet för hälsa och välfärd resultaten av sin egen nationella bedömningsundersökning, som erhölls i bedömningsundersökning av den första vågen av IPS-projekt 2021- 2023. Bevisen på effektivitet och förbättring av klienternas psykosociala välbefinnande är verkligen övertygande. Enligt forskningsresultaten blev 49 procent av de som deltog i IPS-arbetsträningen anställda på den öppna arbetsmarknaden i ett avlönat anställningsförhållande redan under tiden de genomgick träningen. Under den ettåriga uppföljningen arbetade eller studerade 55 procent av kunderna.

Studier har visat att effektiviteten hos IPS-tjänsten är till och med två eller tre gånger högre än för jämförbara tjänster. IPS verksamhetsmodell har internationellt gett goda sysselsättningsresultat, särskilt bland personer som har allvarliga psykiska störningar. Verksamhetsmodellen har visat sig vara effektiv för personer som har till exempel schizofreni, bipolär sjukdom eller depression.

Arbetet rehabiliterar, stärker tron på den egna förmågan att klara av saker och ger livet meningsfullt innehåll, och ökar därmed klientens psykosociala välbefinnande, delaktighet och handlingskraft.

Goda resultat har även uppnåtts bland de som diagnostiserats med personlighetsstörning, rusmedelsproblem och autismspektrumtillstånd. IPS skrotar gamla tankemönster om vem som är lämplig för arbete. En attitydförändring börjar hos oss alla, och IPS-verksamhetsmodellen, som är baserad på återhämtningsorientering, gör sitt till för att minska stigmatiseringen i samband med psykiska störningar. Arbetet rehabiliterar, stärker tron på den egna förmågan att klara av saker och ger livet meningsfullt innehåll, och ökar därmed klientens psykosociala välbefinnande, delaktighet och handlingskraft.

På bara drygt ett år har IPS-arbetsträning visat sig leva upp till sitt rykte även i Soite-området, och 26,5 procent av de kunder som hittills har tagit del av tjänsten har redan fått anställning via IPS-arbetsträning. Behovet av tjänsten har blivit mycket synligt under det här året och redan nu har närmare 90 klienter remitterats till arbetsträning, varav några fortfarande väntar på att arbetsträningen ska starta.

Inom vuxenpsykiatriska öppenvården ansvarar tre arbetscoacher och en teamledare för arbetsträningen. I mars 2024 genomförde Institutet för hälsa och välfärd en kvalitetsbedömning av Soites IPS-tjänst, som bedömde framgången med verksamhetsmodellens införande och integration i vuxenpsykiatriska öppenvården. Kvalitetsbedömningen bygger på internationellt använda kvalitetskriterier och enligt studier ger enheter med höga poäng i kvalitetsbedömningen bättre sysselsättningsresultat. IPS-tjänsten bedömdes ligga på en bra nivå hos oss och fick 108/125 poäng i den första kvalitetsbedömningen. Integreringen av tjänsten som en del av vuxenpsykiatriska rehabiliteringen har lyckats fint. Målet är att förankra IPS-arbetsträning som en permanent del av öppenvården inom Soites mentalvårds- och missbrukstjänster.

Päivikki Puutio-Ojala

Teamledare för IPS-arbetsträning
Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite

Ta en titt också på dessa