Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Ändringar i budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025–2026

Välfärdsområdesstyrelsen diskuterade de kommande ändringarna av Soites budget för 2024 och ekonomiplanen för 2025–2026.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade
1. föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att man godkänner ändringarna av budgeten för 2024, inklusive de bindande målen, och den tillhörande ekonomiplanen för år 2025–2026 i den form och med de motiveringar som presenterats ovan;
2. godkänna den ovan nämnda ekonomiplanen som utgångspunkt/ram för budgetplaneringen 2025.

Ledigförklarande av tjänsten som välfärdsområdesdirektör

Soites välfärdsområdesfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 27.5.2024 om behörighetsvillkoren för tjänsten som Mellersta Österbottens välfärdsområdesdirektör och tillsättandet av tjänsten. Välfärdsområdesstyrelsen beslutade nu vid sitt sammanträde att ledigförklara tjänsten och fastställde att ansökningstiden är 10.6-15.7.2024. Vid rekryteringen av välfärdsområdesdirektören anlitas konsulttjänster.

Val av entreprenörer för social- och hälsovårdscentralen

Social- och hälsovårdscentral-projektet har gått vidare till fasen för val av entreprenörer. Inom utsatt tid lämnade fem anbudsgivare anbud på byggentreprenaden, tre anbudsgivare anbud på entreprenaden inom VVS och kylning, fyra anbudsgivare anbud på elentreprenaden, fem anbudsgivare anbud på sprinklerentreprenaden och tre anbudsgivare anbud på automationsentreprenaden. Kvalitativa kriterier, referenskrav och projektpersonalens behörighetskrav har presenterats i anbudsbegäran. Då referenskraven och behörighetskraven för projektpersonalen uppfylls är urvalskriterierna det billigaste priset.

De anbud som lämnats av de entreprenörer som lämnat de billigaste anbuden i anbudsjämförelsen uppfyller de krav som ställts i anbudsbegäran. Förhandlingar har hållits med entreprenörerna, och vid dessa har inget som skulle hindra valet och senare ingående av kontraktet kommit upp. Det sammanlagda beloppet av anbuden är 31,6 miljoner euro.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar välja entreprenör enligt entreprenadområde utifrån jämförelse av anbud:

1. Som byggnadsentreprenör väljs den som utifrån jämförelse av anbud lämnat det förmånligaste anbudet,
2. Som entreprenör inom VVS och kylning väljs den som utifrån jämförelse av anbud lämnat det förmånligaste anbudet,
3. Som elentreprenör väljs den som utifrån jämförelse av anbud lämnat det förmånligaste anbudet,
4. Som sprinkerlentreprenör väljs den som utifrån jämförelse av anbud lämnat det förmånligaste anbudet,
5. Som automationsentreprenör väljs den som utifrån jämförelse av anbud lämnat det förmånligaste anbudet.

Slutresultat av samarbetsförhandlingarna som startade 27.3.2024 / annullering av permitteringar

Soites samarbetsförhandlingar ägde rum mellan 27.3.2024 och 13.5.2024. Välfärdsområdesstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 20.5.2024 (länk till paragrafen) att godkänna permittering av personalen som en av samarbetsförhandlingarnas åtgärder.

Nu beslutade välfärdsområdesstyrelsen vid sitt sammanträde att annullera permitteringarna av personalen för att säkerställa organisationens funktionsförmåga. Helhetsbedömningen av ärendet beaktar också de relativt små kostnadseffekterna av permitteringarna (cirka 0,3 miljoner euro). Välfärdsområdets ekonomiska situation kräver än mer omfattande och effektiva besparingsåtgärder och det behövs en fungerande ledning och administration för effektiv planering och genomförande av åtgärderna.

Övriga beslut som välfärdsområdessstyrelsen fattade om åtgärder relaterade till resultatet av samarbetsförhandlingarna 20.5.2024 fortsätter att gälla.

Övriga sammanträdesärenden

Välfärdområdesstyrelsen behandlade också bland annat följande ärenden:

  • Polis-enkät om tjänster för äldre och om hur vardagen fungerar
  • Tillsyn över val av boende till ARA-objekt i välfärdsområdet
  • Överlåtelse av färdtjänstverksamhetsrörelse från Mellersta Österbottens välfärdsområde till Tervia Logistiikka Oy

Sammanträdestider och protokoll på Soites webbsidor

Sammanträdestider, föredragningslistor och justerade protokoll hittar du på Soites webbsidor på  sammanträdesförvaltningens sida.

Ta en titt också på dessa