Flytta dig till innehållet

Begäran om information elektroniskt

Du kan använda den här blanketten när du vill begära enskilda journalhandlingar som gäller dig inom hälso- och sjukvården/klienthandlingar inom socialvården. Enligt 12 § i lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet (621/1999) har var och en rätt att ta del av en handling som gäller en själv. Var och en har rätt att ta del av uppgifter som gäller en själv och som ingår i en myndighets handling, med begränsningarna som fastställs i 11 § 2 och 3 mom., om inte något annat bestäms i lag. Om utlämnandet av klient- /patientuppgifter görs alltid en anteckning i patient-/klientregistret. Röntgenbilder kan ej levereras elektroniskt. Registeransvarig: Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite. Adress: Mariegatan 16-20, 67200 Karleby*
*
*
Alla fält markerade med rött måste fyllas i