Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Begäran om information

Var och en har rätt att ta del av uppgifter som lagrats om en själv i en myndighetshandling.

Du kan göra en begäran om information om du vill begära enskilda journalhandlingar eller klienthandlingar som gäller dig själv. Du kan göra en begäran om information digitalt:

Man kan också begära information om en annan person genom begäran att få ta del av uppgifter i egenskap av part ifall den som begär information är part i relation till uppgifterna. Begäran om information görs genom att fylla i Begäran att få ta del av uppgifter i egenskap av part.

Uppgifterna skickas på papper. Röntgenbilder skickas per post på CD-skiva. Kopior av journalhandlingar är avgiftsfria.

Att förvägra rätten till uppgifter

Rätten till uppgifter kan förvägras eller begränsas på grund av synnerligen viktigt intresse eller ett barns bästa eller ett enskilt intresse eller på grund av men som orsakas en person.

Om rätten förvägras, ges klienten eller patienten ett skriftligt intyg på förvägran. Av det framgår grunden för förvägran. Samtidigt informeras klienten eller patienten om möjligheten att få ärendet avgjort av dataombudsmannen.

Rätten till insyn i fråga om registeruppgifter

Soite upprätthåller ett personregister för patient- och klientuppgifter i enlighet med dataskyddslagen och EU:s dataskyddsförordning. Alla registrerade har rätt att granska de uppgifter i registret som gäller dem själv. Denna rätt gäller också social- och hälsovårdens klient- och patientuppgifter.

Rätten till insyn i registeruppgifter är personlig och andra kan inte använda rätten å en patients vägnar ens med fullmakt. En intressebevakare kan inte använda rätten till insyn å en omyndig persons vägnar eller för en person som står under förmynderskap. Ett undantag är om intressebevakningsrätten i beslutet om intressebevakning uttryckligen gäller personens patientuppgifter. När det gäller minderåriga har endast den minderåriga rätt till insyn på vissa villkor. Villkoren är att hen ansvarar själv för vården och har förbjudit utlämnande av uppgifter till vårdnadshavare eller annan laglig företrädare.

Registeruppgifter kan kontrolleras vid ett personligt besök eller genom att begära kopior av journalhandlingar. Om man vill kontrollera uppgifterna personligen, måste man bevisa sin identitet med ett officiellt identifieringsverktyg: ett körkort, ett identitetsbevis eller ett pass.

Rätten till kontroll kan utnyttjas avgiftsfritt i fråga om samma uppgifter om det gått över två år mellan två begäran om kontroll.

Korrigering av felaktiga uppgifter

Om du märker att det dokumenterats felaktiga uppgifter i Soites register har du rätt att begära att uppgifterna korrigeras eller avlägsnas. Du kan göra begäran digitalt genom ett yrkande på rättelse av registeruppgifter:

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

En klient eller patient inom den offentliga eller privata hälso- och sjukvården har rätt att få veta vilka uppgifter om honom eller henne som har sparats i ett personregister. Begäran om uppgifter ska i allmänhet göras med en särskild blankett eller på annat sätt skriftligt. Personalen kan vägra att lämna ut uppgifter endast om detta skulle medföra ett allvarligt hot mot patientens hälsa eller en annan persons rättigheter.

Vain potilaalla itsellään on oikeus tarkastaa omat potilastietonsa. Övriga personer, till exempel patientens närstående, kan inte få uppgifter om patientens hälsa eller sjukdom, förutom om patienten uttryckligen ger sitt samtycke till detta.

Patienten har också rätt att kräva att hans eller hennes uppgifter korrigeras och i vissa fall raderas ur registret. Dessutom kan patienten kräva uppgifter om vem som har använt hans eller hennes registeruppgifter, vart de har lämnats ut och vilken grund användningen eller utlämnandet har grundat sig på.

För verksamheten ansvarar

Sanna Löfström

Dokumentförvaltningschef

Telefon: +358 40 653 4218

Ta en titt också på dessa