Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Begäran om information

Var och en har rätt att ta del av uppgifter som lagrats om en själv i en myndighetshandling.

Du kan göra en begäran om information om du vill begära enskilda journalhandlingar eller klienthandlingar som gäller dig själv. Du kan göra en begäran om information elektroniskt:

Man kan också begära information om en annan person genom begäran att få ta del av uppgifter i egenskap av part ifall den som begär information är part i relation till uppgifterna. Begäran om information görs genom att fylla i Begäran att få ta del av uppgifter i egenskap av part.

Uppgifterna skickas på papper. Röntgenbilder skickas per post på CD-skiva. Kopior av journalhandlingar är avgiftsfria.

Att förvägra rätten till uppgifter

Rätten till uppgifter kan förvägras eller begränsas på grund av synnerligen viktigt intresse eller ett barns bästa eller ett enskilt intresse eller på grund av men som orsakas en person.

Om rätten förvägras, ges klienten eller patienten ett skriftligt intyg på förvägran. Av det framgår grunden för förvägran. Samtidigt informeras klienten eller patienten om möjligheten att få ärendet avgjort av dataombudsmannen.

Rätten till insyn i fråga om registeruppgifter

Soite upprätthåller ett personregister för patient- och klientuppgifter i enlighet med dataskyddslagen och EU:s dataskyddsförordning. Alla registrerade har rätt att granska de uppgifter i registret som gäller dem själv. Denna rätt gäller också social- och hälsovårdens klient- och patientuppgifter.

Rätten till insyn i registeruppgifter är personlig och andra kan inte använda rätten å en patients vägnar ens med fullmakt. En intressebevakare kan inte använda rätten till insyn å en omyndig persons vägnar eller för en person som står under förmynderskap. Ett undantag är om intressebevakningsrätten i beslutet om intressebevakning uttryckligen gäller personens patientuppgifter. När det gäller minderåriga har endast den minderåriga rätt till insyn på vissa villkor. Villkoren är att hen ansvarar själv för vården och har förbjudit utlämnande av uppgifter till vårdnadshavare eller annan laglig företrädare.

Registeruppgifter kan kontrolleras vid ett personligt besök eller genom att begära kopior av journalhandlingar. Om man vill kontrollera uppgifterna personligen, måste man bevisa sin identitet med ett officiellt identifieringsverktyg: ett körkort, ett identitetsbevis eller ett pass.

Rätten till kontroll kan utnyttjas avgiftsfritt i fråga om samma uppgifter om det gått över två år mellan två begäran om kontroll.

Korrigering av felaktiga uppgifter

Om du märker att det dokumenterats felaktiga uppgifter i Soites register har du rätt att begära att uppgifterna korrigeras eller avlägsnas. Du kan göra begäran elektroniskt genom ett yrkande på rättelse av registeruppgifter:

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Som Soites klient ser du i Mina kanta-tjänsten de av dina patientuppgifter som dokumenterats efter november 2014.

Om du vill ha en kopia av dina egna uppgifter som finns i din patientjournal eller uppgifter om ett barn som du är vårdnadshavare för, går detta snabbast om du gör en elektronisk begäran om information.

Du kan göra begäran också med en blankett som är avsedd för ändamålet. Underteckna sedan blanketten och skicka den till arkivet.

Om du vill kontrollera vilka personuppgifter som sparats om dig i Soites register, kan du göra en begäran om insyn i registeruppgifter elektroniskt eller med en blankett som kan printas ut.

Blanketterna finns under rubriken Handbok för uträttande av ärenden på Soites webbplats.

För verksamheten ansvarar

Sanna Löfström

Dokumentförvaltningschef

Mobiltelefon: +358 44 730 7913