Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Beställning av loggrapport

Av loggrapporten ska det framgå vem som har använt eller till vem det har lämnats ut uppgifter om kunden samt grunden för användningen eller utlämnandet.

Du kan be om loggrapport digitalt genom en begäran om handling och genom att skriva “loggrapport” som tilläggsuppgift på blanketten. Alternativt kan du be om loggrapport med blanketten Begäran om kontroll av logguppgifter.

Begäran om insyn i logguppgifter är i regel en personlig rättighet. När det gäller en minderårig bedömer man hens förmåga att fatta beslut. Efter det kan man besluta om logguppgifterna ges till den minderåriga själv eller till hens vårdnadshavare. En laglig företrädare till en omyndig person kan också göra en begäran om logguppgifter eller om en redogörelse. Den lagliga företrädaren ska bevisa sin rätt till information.

Kunden får inte för något annat ändamål än för att utreda eller utöva sina rättigheter i anslutning till behandlingen av sina kunduppgifter använda eller lämna vidare logguppgifter som han eller hon fått (lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården 784/2021).

När har man inte rätt att få logguppgifter?

Man har inte rätt att få logguppgifter om den som begäran riktas till vet att utlämnandet av logguppgifter kan medföra allvarlig risk för kundens hälsa eller vård eller för någon annan persons rättigheter.

Man har heller inte rätt att få över två år gamla logguppgifter om inte det finns ett särskilt skäl.

Soite meddelar skriftligen om ett nekande beslut.

Misstanke om oegentlighet

Om en kund eller hens lagliga representant misstänker att kundens klientuppgifter använts eller lämnats ut utan tillräckliga grunder, kan hen be om en utredning i ärendet, antingen med ett fritt formulerat brev eller med en separat blankett.

För att en misstanke om oegentlighet ska kunna utredas ska begäran innehålla följande uppgifter:

  • tidpunkten för den oegentlighet som misstänks
  • hur misstanken har väckts – yttrande eller utnyttjande av uppgifter
  • den misstänkta användaren eller gärningsmannen
  • hurdana uppgifter det är fråga om eller vilket datasystem misstankarna pekar på
  • andra eventuella uppgifter

Begäran riktas i fråga om patientregistret till chefsöverläkaren och i fråga om socialvårdens klientregister till socialdirektören.

Den dataskyddsansvariga ger mer information om loggranskningar.

Uträttande av ärenden per telefon

Du kan även ta kontakt per e-post: tietosuojavastaava@soite.fi.

För verksamheten ansvarar

Sanna Löfström

Dokumentförvaltningschef

Telefon: +358 40 653 4218

Satu Tikkanen

Dataskyddsansvarig

Telefon: +358 44 723 2343

E-post: tietosuojavastaava@soite.fi

Ta en titt också på dessa