Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Soite har en mycket kunnig och yrkeskunnig personal. Vårt mål är att våra patienter och klienter får god och trygg vård. Ofta är orsakerna till olika farliga incidenter oberoende av den anställda. Det kan till exempel vara fråga om störningar i system eller att en arbetsuppgift avbrutits.

Vad kan du göra för att förbättra patientsäkerheten?

Trots att social- och hälsovårdspersonalen ansvarar för tryggheten i vården och servicen, har också patienter och deras närstående en central roll i att främja patientsäkerheten. Det är viktigt att patienten själv uppger nödvändiga bakgrundsfakta om sina symtom, sina önskemål och det hen oroar sig över samt ställer frågor kring sin vård.

Identifiering är grunden för trygg vård, omvårdnad och service och en väsentlig del av klient- och patientsäkerheten. Identifiering innebär att din identitet kontrolleras. Genom att identifiera en klient/patient försäkrar man sig om att just du får får den vård, omvårdnad eller service du behöver och att dina uppgifter lagras korrekt i dokument.

Varje anställd inom social- och hälsovården har ansvar för identifiering. Också du som klient eller patient är delaktig i att se till att din identitet kontrolleras. Din identitet ska kontrolleras alltid när du söker dig till Soites tjänster, när man gör en undersökning på dig eller en vårdåtgärd, när man ger dig medicin eller när du ska övergå från en service till en annan.

Identifiering görs flera gånger per dag och i olika situationer. Du har ansvar att för din egen del och enligt din egen förmåga delta i identifieringen.

Obs!

Påpeka för personalen om din identitet inte kontrollerats innan du uträttar ärenden, före provtagning, ett ingrepp eller en undersökning eller till exempel när du gers medicin.

En minneslista för klient och patient:

 • Försäkra dig om att personalen har korrekta uppgifter om dig och din sjukdom. Då lyckas planeringen och genomförandet av vården och servicen bäst.
 • Tveka inte att fråga om du funderar över något gällande din sjukdom, dina undersökningar eller din fortsatta vård – du har rätt att veta.
 • Om din närstående är patient och inte själv kan diskutera sin vård, kan du med hens samtycke berätta och fråga å hens vägnar.
 • Om du eller din (över 18 år gamla) närstående inte själv kan uträtta ärenden i Soite på grund av sjukdom eller av någon annan orsak, ge en fullmakt för skötsel av ärenden å en annan persons vägnar.
 • Försäkra dig om att du får information om resultaten från de ingrepp som gjorts på dig.
 • Berätta alltid om de receptbelagda och receptfria läkemedel du använder.
 • Försäkra dig om att de läkare och vårdare som vårdar dig vet om dina läkemedelsallergier och tidigare reaktioner på läkemedel.
 • Fråga hurdana nya läkemedel som ordinerats dig och varför.
 • Bekanta dig med de anvisningar om din läkemedelsbehandling och din övriga vård som du fått.
 • Berätta om något inger dig betänkligheter i eller om du är oroad över något i din vård.
 • Berätta om du är eller misstänker att du är gravid eller om du ammar.
 • Meddela personalen genast om du upplever eller misstänker att det skette ett fel i din vård.
 • Sköt om god handhygien. Sköt också om att dina gäster tvättar och desinficerar sina händer i enlighet med anvisningar.
 • Följd de regionala rekommendationerna om ansiktsmask och enhetens anvisningar gällande besök.

Farlig incident

Med farlig incident avses en händelse som utgör en fara för en klients säkerhet och som orsakar eller kan orsaka men. Farliga incidenter kan vara tillbud, vilket innebär att den farliga situationen upptäcks i tid och att inga men hinner orsakas klienten. En negativ händelse innebär att klienten orsakats skada som inte hör till vården.

Patienten är i centrum av vårdprocessen och ser olika situationer bäst från början till slut. Om du märker att det skett en farlig incident under din vård kan du göra en anmälan om farlig incident. Du kan göra anmälan anonymt, men om du vill få ett svar, ber vi dig lämna dina kontaktuppgifter. Anmälningar om farliga incidenter gås igenom med enheten i fråga och man reagerar på dem.

Du kan också ta upp farliga incidenter som du märker med vårdpersonalen. Detta bör göras åtminstone om något kräver korrigering omedelbart. Meddela personalen genast om du till exempel missänker att de mediciner du fått inte varit korrekta.

Anmälningar om händelser hjälper oss förbättra vår verksamhet och praxis så att vi kan undvika motsvarande händelser.

Anmärkningar och klagomål

Anmärkningar, patientskador och klagomål ingår inte i Soites responssystem, utan behandlingen av dem inleds genom att man fyller i en separat blankett för anmälan.

För verksamheten ansvarar

Sari Timonen

Kvalitetschef/ansvarsområdeschef

Telefon: +358 44 723 2307

Ta en titt också på dessa