Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Via länkarna nedan kan du ge respons på din service eller vård digitalt direkt till enhet i fråga.

Du kan ge responsen anonymt. Kom i håg att lämna dina kontaktuppgifter om du vill bli kontaktad. Skicka inte din personbeteckning eller annan sekretessbelagd information med feedback-blanketten.

Om ditt ärende gäller ditt hälsotillstånd eller din fortsatta vård, kontakta din vårdande enhet per telefon.

TjänstenLänk för respons och beskrivning av tjänsten
Hälso- och sjukvårdstjänsterTill hälso- och sjukvårdstjänster hör Soites mottagningstjänster, munhälsovården, jouren, förstavården, radiologin samt specialsjukvårdens enheter. Till specialsjukvården hör kvinnokliniken, kirurgin, cancersjukdomar, polikliniken för ögon-, öron- och hudsjukdomar, intensivvården och dialysen samt anestesi- och operationsverksamheten.

Ge respons
Vårdens och omsorgens tjänsterTill vårdens och omsorgens tjänster hör de allmänmedicinska avdelningarna, serviceboendet och institutionsvården, hemvården, familjevården, stödet för närståendevården, dagverksamheten, hemrehabiliteringen, hemsjukhuset, palliativa polikliniken, geriatriska kompetenscentret, neurologin, rehabiliteringsenheterna, fysiatrin samt hjälpmedelscentralen.

Ge respons
FamiljetjänsterTill familjetjänster hör rådgivningarna, barnsjukhuset, barnpsykiatrin, ungdomspsykiatrin, boende- och stödtjänsterna för personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering, servicen för missbrukare, vuxensocialarbetet och utkomststödet, den sektorsövergripande verksamheten som främjar sysselsättningen, specialsocialarbete, barnskyddet, familjestödsservicen, servicehandledningsverksamheten samt psykologitjänsterna.

Ge respons
FunktionshinderserviceTill funktionshinderservice hör arbets- och dagverksamhetstjänster, utvecklingspolikliniken, sociala arbetet inom funktionshinderservice samt boendetjänster för utvecklingshämmade och handikappade.

Ge respons
Färdtjänster – Soites reseservicecentralGe respons om verksamheten vid Soites reseservicecentral.

För att den respons som kommer om denna tjänst ska kunna behandlas på ett ändamålsenligt sätt, ska också kontaktuppgifter fyllas i. Respons kan också ge direkt i.

Respons kan också ge direkt i Taksi-Helsinkis responssystem.

Ta en titt också på dessa