Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Av en familjevårdare krävs lämplighet för uppgiften. En familjevårdare kan vara ensamboende eller leva i ett parförhållande. Familjevården är hela familjens gemensamma sak, och det krävs att alla familjemedlemmarna godkänner den.

Som uppdragsgivare ansvarar Soite för familjevård och för att ordna den. Soite gör mycket nära och mångsidigt samarbete med familjevårdaren. Soite handleder och övervakar familjevårdsverksamheten.

En familjevårdare får utbildning i sin uppgift och får det stöd hen behöver. En familjevårdare betalas ett vårdarvode som har fastställts separat och en kostnadsersättning.

Först ingår man ett uppdragsavtal där man kommer överens om arvodena som betalas familjevårdaren, om ersättning för kostnader, om familjevårdarens rättigheter och skyldigheter samt om annat som gäller familjehemmet och familjevården.

Yrkesutbildade inom familjevården svarar gärna på frågor kring detta.

Vad förväntas av en familjevårdare?

Som familjevårdare kan fungera en person/familj:

 • som har fått utbildning i uppgiften
 • som är trygg och pålitlig
 • som kan erbjuda en barnvänlig uppväxtmiljö
 • vars hem är tillräckligt rymlig: barnen måste kunna erbjudas ett eget rum/utrymme
 • vars alla familjemedlemmar godkänner familjevården och kan garantera att personen som är i familjevård är i jämbördig ställning i förhållande till de andra familjemedlemmarna
 • som har samarbetsförmåga och förmåga till delat föräldraskap
 • som har vilja och förmåga att hålla kontakt med närstående till barnet
 • som har tid och en stabil livssituation

Orsaker till att man inte kan bli familjevårdare:

 • Akut/återkommande/långvarigt klientskap inom barnskyddet
 • Akut/återkommande/långvarigt klientskap inom utkomststöd eller en på något annat sätt svag ekonomisk ställning (kan familjevårdaren vid behov stanna hemma för att sköta barnet utan oskäliga ekonomiska bekymmer)
 • Akut/återkommande/långvarigt problem med missbruk eller mental hälsa i familjen.
 • En akut vårdnadstvist
 • En kris i den egna livssituationen
 • En allvarlig sjukdom i familjen som i betydande grad försämrar funktionsförmågan
 • Svårigheter med kontroll över vardagen i familjen

Blanketten för ansökan om att bli familjevårdare finns på Blanketter-sidan:

Du kan också ansöka om funktionshinderservice digitalt via DigiSoites Omapalvelu-tjänst:

Bilagor

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Veronica Joskitt

Serviceområdeschef

Telefon: +358 50 555 0706

Ta en titt också på dessa