Flytta dig till innehållet

Enheten för förebyggande av infektioner försöker skapa praxis och rekommendationer för förebyggande av infektioner och epidemier. Till verksamheten hör bland annat att utarbeta anvisningar och ordna utbildning för personalen. Dessutom följer enheten upp infektioner i samband med vård samt informerar om infektioner.

Enhetens infektionsläkare arbetar också på infektionspolikliniken som hör till inremedicinska polikliniken.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Marko Rahkonen

Ansvarsområdeschef/infektionsöverläkare