Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

På Mellersta Österbottens centralsjukhus fungerar också ett hemsjukhus för barn i olika åldrar. Hemsjukhuset är en alternativ vårdform till sjukhusvård. Att vara hemma höjer livskvaliteten, allmänkonditionen och ökar känslan av trygghet att vara hemma i en bekant och trygg miljö. Vården baserar sig alltid på frivillighet samt ett individuellt vårdavtal som ingås med familjen.

Värdena som styr vården är familjecentrering, individualitet, trygghet, frivillighet samt kontinuitet i vården. Genom att ge sjukvård hemma kan man förkorta sjukhusvistelsen eller ersätta den helt.

Hemsjukhusets verksamhet

Det är alltid den behandlande läkaren som fattar beslutet om att patienten flyttas till hemsjukhuset. Diagnosen ska alltid vara klar och sjukdomens förlopp bör kunna förutsägas. Detta är viktigt för att det inte ska ske överraskande vändningar i patientens tillstånd.

Patienterna är barn i åldern 0-16 som har en övergående infektionssjukdom eller en långvarig sjukdom. För tidigt födda bäbisar kan vårdas vid hemsjukhuset före egentlig utskrivning. Dessutom kan barn som behöver palliativ vård vårdas vid hemsjukhuset.

När ett barn är patient vid hemsjukhuset ansvarar föräldrarna för den dagliga vården och omsorgen hemma. Barnet är huvudsakligen på föräldrarnas ansvar och om barnet är under 12 år gammalt ska föräldrarna vara hemma tillsammans med barnet. Anställda vid hemsjukhuset besöker familjen för att göra de nödvändiga vårdåtgärderna. Dessutom ges läkemedel och görs en bedömning av hur barnet mår.

Personalen vid hemsjukhuset kan kontaktas per telefon. Barnet eller den vuxna kan vid behov tas för vård på vårdavdelning oberoende av tiden på dygnet. Barnsjukskötarna arbetar vardagar i morgon- och kvällsskift samt under helgerna i förlängda morgonskift.

Kiikku-familjearbete

Målet med Kiikku-familjearbetet är att erbjuda bäbisens familj stöd. Soites Kiikku-arbetare träffar familjen på hembesök eller under vårdperioden på sjukhusavdelning. Besöken är avgiftsfria.

Kiikku-familjearbetare arbetar med familjer som har en baby och som vårdas på Soites barnsjukhus. Familjen kan till exempel ha en för tidigt född baby, en baby som har en kronisk långtidssjukdom eller en baby som vårdats i intensiven och övervakningen för nyfödda.

Kiikku-familjearbetet fungerar med låg tröskel, det är fråga om tidigt och kortvarigt stöd och det krävs ingen separat remiss. Soites Kiikku-arbetare träffar familjen på hembesök eller under vårdperioden på sjukhusavdelning. Mötena och hembesöken är avgiftsfria för familjen. Kiikku-arbetarna arbetar via Soites hemsjukhus för barn.

Kiikku-familjearbetet baserar sig på familjens individuella behov. Arbetet genomförs praktiskt och babyorienterat i samarbete med föräldrarna. Till Kiikku-familjearbetet hör också vardagligt stöd och praktiska arrangemang.

Till målen i Kiikku-familjearbetet hör:

  • stöd för föräldraskapet
  • rådgivning förknippat med ett barns individuella utveckling
  • vid behov hänvisning av familjen till annat stöd.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Kaisa Vapola

Ansvarsområdeschef/tf avdelningsskötare

Mobiltelefon: +358 40 804 3909

Nico Jäväjä

Tf serviceområdeschef

Telefon: +358 40 653 4077

Ta en titt också på dessa