Flytta dig till innehållet

Vänligen uträtta ärenden  vid enheterna bara om du är symtomfri!

Klienter ska vara symtomfria vid hembesök och när de uträttar ärenden vid funktionshinderservicens enheter. Ärenden kan uträttas vid byrån för funktionshinderservice och på utvecklingspolikliniken endast enligt tidsbeställning. I Soites tjänster utnyttjas distansarbete och distansmottagning när det är möjligt, men man försäkrar sig om att klienter har alltid vid behov möjlighet att få sina tjänster på plats.

Tillfällig vård

En klient kan inte tas in för en tillfällig vårdperiod om hen har förkylningssymtom eller har exponerats för coronaviruset. Klienten ska ha ett negativt resultat från ett coronavirustest.

Instruktioner för besök inom boendeservicen

  • När anhöriga/närstående kommer på besök ska försiktighetsåtgärder iakttas enligt enhetens anvisningar.
  • Det är viktigt att man kommer på besök endast om man inte har symtom.
  • Ansiktsmask ska användas vid besök, för enligt de regionala rekommendationerna om masker ska mask användas när man uträttar ärenden vid social- och hälsovårdsenheter.
  • Det rekommenderas att enheten kontaktas före besöket så att besöket kan genomföras på ett tryggt sätt.
  • Mer information från boendeserviceenheterna.

Byrån för funktionshinderservice är en del av Soites specialtjänster. Du kan kontakta byrån för funktionshinderservice när du behöver handledning och råd i ärenden som är förknippade med funktionshinderservice.

Syftet med tjänster och stödåtgärder för personer med funktionshinder är att främja deras förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället. Målet är dessutom att förebygga och undanröja olägenheter och hinder som funktionshindret medför. Det bestäms om tjänster och stödåtgärder för personer med funktionshinder i lag. Stöd och åtgärder enligt handikappservicelagen ordnas när en person med ett funktionshinder inte får tillräckliga och lämpliga tjänster och förmåner med stöd av någon annan lag.

Anslagsbundna tjänster och stödåtgärder

Service och ekonomiska stödåtgärder som beviljas enligt anslagen i budgeten:

  • hjälpmedel, maskiner och apparater som behövs vid dagliga funktioner
  • anpassningsträning
  • extra kostnader för kläder
  • specialnäringskostnader

Tjänster för gravt handikappade personer

Den service och de stödåtgärder som hör till Soites särskilda skyldighet att ordna är avsedda för gravt handikappade personer. Det grava handikappet bedöms separat i fråga om varje stödform. Service och stödåtgärder som hör till den särskilda skyldigheten att ordna är:

Att ansöka om tjänster

Ansökan om service pågår kontinuerligt. Man ansöker om service med en skriftlig ansökan. Som bilaga bör skickas ett läkarintyg som är högst sex månader gammalt. Av den ska framgå den sökandes grava handikappad och handikappets inverkan i förhållande till den service som man ansöker om. Det är möjligt att ansöka om tjänster å en annan persons vägnar om det har ingåtts ett avtal om uträttande av ärenden å den ifrågavarande personens vägnar.

Du kan också ansöka om funktionshinderservice i Omapalvelu-tjänsten i DigiSoite:

Användningen av Omapalvelu förutsätter identifiering med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

FPA:s handikappbidrag och vårdbidrag för pensionstagare ska underlätta det dagliga livet för personer med funktionshinder eller långvarig sjukdom.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Veronica Joskitt

Serviceområdeschef

Telefon: +358 50 555 0706