Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Att söka sig till socialvårdstjänster för personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering

När vården av en klient inom mentalvårdstjänster inte är tillräcklig utan, klienten behöver social rehabilitering eller boendetjänster i enlighet med socialvårdslagen kan tjänster ansökas om hos socialvårdstjänster för personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering (hos mieku-teamet). En klient i behov av boendetjänster eller social rehabilitering ansöker om service via den aktör som eventuellt är ansvarig för hens vård.

Man ansöker om tjänsterna med blanketten Ansökan om socialtjänster för personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering som innehåller rehabiliteringsklientens egen och den för vården ansvariga aktörens bedömning av stödbehovet och en beskrivning av de nuvarande tjänsterna.

Ansökningsblanketten skickas till Soites socialvårdstjänster för personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering: Porten, Mariegatan 16-20 67200 Karleby.

När en ansökningsblankett inkommit görs det en bedömning av klientens servicebehov i enlighet med socialvårdslagen. Genom bedömningen av servicebehovet utreder man tillsammans med klienten den rätta tidpunkten för servicen, behovet av servicen och hur verkningsfull den är. Ett beslut angående den service som klienten ansökt om fattas i enlighet med socialvårdslagen, och beslutet sänds till klienten.

Tjänster inom social rehabilitering

Som tjänster inom mentalvårdsrehabilitering beviljas klienter social rehabilitering både som egen verksamhet och som köpta tjänster. Till dessa tjänster hör:

 • social rehabilitering
 • dagverksamhet
 • arbetsverksamhet
 • Green Care-verksamhet
 • öppen arbetsverksamhet

Soite ordnar social rehabilitering som egen service för unga vuxna och för personer i arbetsför ålder.

Social rehabilitering för unga vuxna mentalvårdsklienter

Målet för social rehabilitering för unga vuxna (18-25-åriga) mentalvårdsklienter (före detta Siilinpesä öppenvårdsrehabilitering) är att främja klientens funktionsförmåga och livskvalitet, att stödja självständigt boende och att hjälpa klienten att sköta om sin hälsa. Man stöder klienten så att hen hittar sina egna resurser och mål och uppnår målen.

Social rehabilitering för unga vuxna innebär att man finns till som stöd för mentalvårdsklienten under en på förhand överenskommen period. Möten kan ordnas hemma hos klienten eller i någon annan miljö i klientens vardag eller på byrån för social rehabilitering. Det ordnas 1-3 möten per vecka. Man samarbetar med nätverket runt klienten. Man har i bruk en stödbostad i Karleby. Social gruppverksamhet erbjuds i lokalerna på Kaustargatan. Servicen är avgiftsfri för klienten.

Till social rehabilitering hör:

 • att ta hand om sig själv och sitt hem
 • självkännedom och kommunikationsfärdigheter
 • att sköta sin ekonomi
 • arbete, studier, hobbyer och delaktighet i samhället.

Social rehabilitering för personer i arbetsför ålder som genomgår mentalvårdsrehabilitering

Målet för social rehabilitering för personer i arbetsför ålder (25-65-åringar) som genomgår mentalvårdsrehabilitering är att främja klientens funktionsförmåga och livskvalitet, vardagshantering och att sköta sina ärenden samt att ge stöd för självständigt boende och för att sköta om sin egen hälsa. Man stöder klienten så att hen hittar sina egna resurser och mål och uppnår målen.

Social rehabilitering för personer i arbetsför ålder baserar sig på mål som överenskommits gemensamt i klientplanen, och den är tidsbestämd. Social rehabilitering genomförs i klientens vardag, och möten ordnas varje vecka. Möten ordnas hemma hos klienten eller i någon annan miljö i klientens vardag eller på byrån för social rehabilitering. Man samarbetar med nätverket runt klienten. Servicen är avgiftsfri för klienten.

Till social rehabilitering hör:

 • att ta hand om sig själv och sitt hem
 • att sköta sina ärenden
 • samarbete med ett sektorsövergripande nätverk
 • en meningsfull vardag, hobbyer och delaktighet i samhället.

Boendetjänster

Boendetjänster är avsedda för 18-65 år gamla klienter inom mentalvårdsrehabilitering vars funktionsförmåga är nedsatt och som har problem med vardagshantering på grund av en psykisk sjukdom. Man ansöker om boendetjänster med en skriftlig och muntlig ansökning. När en ansökning inkommit inleds en bedömning av servicebehovet enligt socialvårdslagen. Under den bedömer man om klienten kunde ha nytta av boendetjänster och om klienten är redo att förbinda sig till samarbete.

Som boendetjänster beviljas stött boende, serviceboende och serviceboende med heldygnsomsorg. Boendetjänster ordnas som köpta tjänster. Service som stöder boende hemma är primära. Klienten stöds genom handledning och rådgivning mot självständigt boende. Boendetjänsterna är avgiftsbelagda för klienten.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Lena Pietilä

Ansvarsområdeschef, serviceförman

Telefon: +358 44 780 9828

Markus Heikell

Tf serviceområdeschef

Telefon: +358 40 804 2174

Ta en titt också på dessa