Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Klienter inom socialt arbete för äldre är pensionerade äldre personer som bor i Soites område. Socialarbetarna och socialhandledarna inom socialt arbete för äldre ger råd och hjälp i ekonomiska ärenden och i ärenden förknippade med sociala problem hos äldre.

I icke-brådskande situationer som gäller socialt arbete för äldre kan man också kontakta servicehandledningen för äldre. Via DigiSoite-sidan är det möjligt att skicka ett meddelande till tjänster för äldre vid den tidpunkt som passar en bäst.

Sociala arbetet för äldre kan kontaktas i utmanande ärenden kring personligt ekonomiskt stöd och/eller förmåner. I regel är det klienten själv, den som sköter ärenden å hens vägnar eller den vårdande enheten som ansöker om förmåner. Sociala arbetet för äldre kan kontaktas vardagar under telefontid.

Det sociala arbetet för äldre erbjuder stöd i utmanande livssituationer och bland annat med:

  • förmåner från FPA: bostadsbidrag, rehabiliteringsansökan och pensionsansökan
  • ändringsarbeten i bostad
  • ansökan om utkomststöd
  • ansökan om intressebevakning
  • kartläggning av den ekonomiska situationen

Om din arbetspension är liten, eller om du inte alls får arbetspension, kan du få folkpension från FPA.

Om dina övriga pensioner är mycket små, eller om du inte alls får någon annan pension, betalar FPA garantipension

Du kan få bostadsbidrag för pensionstagare om du är stadigvarande bosatt i Finland, har små inkomster och får en pension som berättigar till bostadsbidrag för pensionstagare. Du kan få bostadsbidrag för en stadigvarande hyres- eller ägarbostad.

Du kan ha rätt till vårdbidrag om du är heltidspensionerad, du har en funktionsnedsättning eller sjukdom som konstaterats av en läkare, din funktionsförmåga varit nedsatt minst ett år och du behöver hjälp eller handledning på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Syftet med vårdbidraget är att underlätta det dagliga livet för pensionstagare som har en funktionsnedsättning eller en långvarig sjukdom. Avsikten är också att stödja deras funktionsförmåga, rehabilitering och vård.

Be om hjälp

I akuta, plötsliga och oförväntade krissituationer kontakta Soites socialjour:

I brådskande nödsituationer ring alltid 112.

I icke-brådskande situationer kan du också ta kontakt via DigiSoite:

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Merja Mäki

Ansvarsområdeschef/serviceförman

Telefon: +358 40 806 5478

Ta en titt också på dessa