Flytta dig till innehållet

Socialarbetare kan kontaktas vid svåra eller särskilt utmanande frågor. Det kan t.ex. handla om personligt ekonomiskt stöd och/eller förmåner. I regel är det klienten själv, den som sköter ärenden å hens vägnar eller den vårdande enheten som ansöker om förmåner.

Du kan kontakta socialarbetare vardagar under telefontiden. Under telefontiden försöker man koordinera klienternas service och försäkra sig om att klienterna får den service de behöver.

Det sociala arbetet för äldre personer erbjuder stöd i utmanande livssituationer och bland annat med:

  • förmåner från FPA: bostadsbidrag, rehabiliteringsansökan och pensionsansökan
  • ändringsarbeten i bostad
  • ansökan om utkomststöd
  • ansökan om intressebevakning
  • kartläggning av den ekonomiska situationen

Om din arbetspension är liten, eller om du inte alls får arbetspension, kan du få folkpension från FPA.

Om dina övriga pensioner är mycket små, eller om du inte alls får någon annan pension, betalar FPA garantipension

Du kan få bostadsbidrag för pensionstagare om du är stadigvarande bosatt i Finland, har små inkomster och får en pension som berättigar till bostadsbidrag för pensionstagare. Du kan få bostadsbidrag för en stadigvarande hyres- eller ägarbostad.

Syftet med vårdbidraget för pensionstagare är att underlätta det dagliga livet för pensionstagare som har en funktionsnedsättning eller en långvarig sjukdom. Avsikten är också att stödja deras funktionsförmåga, rehabilitering och vård.

Du kan ha rätt till vårdbidrag om du är heltidspensionerad, du har en funktionsnedsättning eller sjukdom som konstaterats av en läkare, din funktionsförmåga varit nedsatt minst ett år och du behöver hjälp eller handledning på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Be om hjälp

I akuta, plötsliga och oförväntade krissituationer kontakta Soites socialjour:

I brådskande nödsituationer ring alltid 112.

I icke-brådskande situationer kan du också ta kontakt via DigiSoite:

Uträttande av ärenden per telefon

Zikiti Klemets

Socialarbetare

Telefon: +358 40 806 8036

Mobiltelefon: +358 40 806 8036

Merja Mäki

Ansvarsområdeschef/serviceförman

Telefon: +358 40 806 5478