Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Syftet med stödtjänstteamet är att stödja välbefinnandet och den allmänna orken hos hemmaboende klienter och deras närståendevårdare. Dessutom försöker teamet stärka tryggheten i att bo hemma. Genom stödtjänstteamets verksamhet stöder man närståendevårdaren så att hen orkar bättre och man hjälper den vårdbehövande att klara sig mer självständigt. Stödtjänstteamet fungerar även för sin del som stöd för närståendevårdare som är i arbetslivet. I all verksamhet betonas ett rehabiliterande tankesätt.

En vård- och rehabiliteringsplan görs alltid upp tillsammans med klienten, hens närstående och ansvarspersonen för servicen. För närståendevårdaren erbjuds vid behov handledning. Målet är att hen ska i sin tur kunna handleda och hjälpa den närstående på ett sätt som främjar rehabiliteringen. En servicehandledare fungerar som ansvarsperson i fråga om klientens service.

Klienter hos stödtjänstteamet är:

  • klienter som omfattas av stödet för närståendevård
  • 65-åriga hemmaboende klienter som ännu inte får vård- eller omvårdnadstjänster
  • tidigare hemvårdsklienter som tidigare haft några stödbesök av hemvården
  • veteraner
  • krigsinvalider

Stödtjänstteamet kan erbjuda service antingen en kort period (max 3 gånger/månad) eller regelbundet (4 gånger eller flera gånger/månad). Tjänsten är avgiftsbelagd och baserar sig på de taxor och avgifter som Soite fastställt. Vid kortvarig service tas det ut en avgift per besök . Vid regelbunden service baserar sig däremot avgiften på klientens inkomster.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Heidi Lindqvist

Ansvarsområdeschef/serviceförman

Telefon: +358 40 806 5958

Merja Mäki

Ansvarsområdeschef/serviceförman

Telefon: +358 40 806 5478

Tacksam att man kan få hjälp hemma, så man kan stanna hemma så länge som bara möjligt – bra service.

Tack för bra service och handledning och råd.

Ni gör ett viktigt arbete för våra äldres väl
Allt har fungerat bra.

Tack för bra och förstående och sakkunnig service.

Ta en titt också på dessa