Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Omhändertagande är en åtgärd som innebär kraftigt intrång i de rättigheter som barnet har enligt grundlagen. Det är också ett intrång i det skydd för familjelivet som Europeiska människorättskonventionen garanterar.

Omhändertagande och vård utom hemmet tillgrips endast om omständigheterna i hemmet eller barnets uppförande allvarligt hotar barnets hälsa och utveckling. Omhändertagande eller placering i vård utom hemmet kommer i fråga endast om öppenvårdens stödåtgärder inte varit möjliga, lämpliga eller om de varit otillräckliga. Dessutom måste vård utom hemmet ha konstaterats vara för barnets bästa.

Syftet med vård utom hemmet är att trygga barnets harmoniska utveckling och välbefinnande enligt barnets individuella behov. Barnets vård utom hemmet kan ordnas som familjevård, som institutionsvård eller på något annat sätt i enlighet med barnets behov.

Omhändertagandet gäller tills vidare. Målet under omhändertagandet är att återförena familjen. Omhändertagandet upphör senast när barnet fyller 18 år.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Med barnskyddets vård utom hemmet avses att vården och fostran av ett omhändertaget barn ordnas utanför hemmet.

Syftet med vården utom hemmet är att trygga en harmonisk utveckling och välfärd för barnet. Vård utom hemmet kan ordnas som familje- eller anstaltsvård eller på något annat sätt som svarar mot barnets behov. När vård utom hemmet ordnas ska barnets egen åsikt beaktas i mån av möjlighet. Barnet har också rätt att hålla kontakt med sina föräldrar eller andra personer som står barnet nära under vården utom hemmet. Rätten kan begränsas endast om den skulle äventyra syftet med vården utom hemmet eller annars vara skadlig för barnet.

Ett omhändertaget barn kan undantagsvis placeras i sina föräldrars eller någon annan vårdnadshavares vård för högst sex månader, till exempel när barnets återgång till hemmet förbereds efter en placering utom hemmet.

Det välfärdsområde som placerar barnet ansvarar för ordnandet av och kostnaderna för vården utom hemmet. I praktiken är detta i allmänhet det välfärdsområde där barnets hemkommun finns.

För verksamheten ansvarar

Minna Lönnbäck

Serviceområdeschef

Telefon: +358 44 780 9442

Oili Hagström

Ledande socialarbetare

Telefon: +358 44 780 9994

Ulla Siirilä

Ledande socialarbetare

Telefon: +358 40 804 2720

Maarit Biskop

Tf ansvarsområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 806 5151

Ta en titt också på dessa