Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Om ni överväger separation

När man överväger separation kan den verka som den enda möjliga lösningen till problemen i parförhållandet. De som överväger separation borde, speciellt för barnens skull, ta reda på alla möjligheter att få hjälp med problemen innan de fattar ett beslut om separation. Att bestämma sig för att separera är ett av de svåraste besluten i en förälders liv. När man överväger det lönar det sig att fundera på vilka utmaningar man försöker lösa genom separationen. Man bör söka hjälp med problemen i god tid.

Ett Ero lapsiperheessä-möte (skilsmässa i en barnfamilj) erbjuder information och stöd för föräldrar som överväger eller som genomgått en separation samt för deras närstående. På mötet är det möjligt att diskutera teman förknippade med separation, föräldraskapet och barn. Diskussionen leds av frivilliga föräldrar som själva genomgått en separation. När ni överväger separation kan ni också kontakta Mellersta Österbottens familjerådgivningscentral eller någon av familjerådgivningarna.

Medling i familjefrågor är avsedd för att reda ut en svår situation eller en konflikt i ett parförhållande eller i en familj när de egna medlen eller krafterna tryter. Under ett samtal försöker man tillsammans med parterna hitta nya lösningar eller alternativ som för vardagslivet framåt, oberoende av vilken lösning familjen väljer. Medlaren tar inte ställning till om paret ska separera eller fortsätta tillsammans. Barnens ställning beaktas i medlingsarbetet. Medlingstjänsten är frivillig, avgiftsfri och konfidentiell. Medling erbjuds av Mellersta Österbottens familjerådgivningscentral samt Kannus och Kaustby familjerådgivningar.

Om ett parförhållande upphör

Föräldraskapet samt rättigheterna och skyldigheterna som är förknippade med det finns kvar också efter att föräldrarna separerat. Barn ska garanteras samma rätt till sina föräldrar oberoende av om föräldrarna bor tillsammans eller inte. Om ett äktenskap eller samboförhållande upplöses kommer man hos barntillsyningsmannen överens om vårdnad, boende, umgängesrätt och underhåll för gemensamma minderåriga barn.

Ibland är det svårt för föräldrarna att komma överens om barnens vårdnad, boende, umgängesrätt eller underhåll. Då kan man ordna en förhandling där barnatillsyningsmannen har till exempel en socialarbetare eller socialhandledare som arbetspar. Vid förhandlingen kan de yrkesutbildade hjälpa parterna att hitta en kompromiss, och ett avtal kan ingås mellan föräldrarna och det kan bestyrkas. Före medlingen kan föräldrarna fylla färdigt i en föräldraplan.

För att barnen ska klara sig så bra som möjligt när föräldrarna separerar är det viktigt att föräldrarna kommer överens om barnens ärenden på ett konstruktivt sätt trots eventuella meningsskiljaktigheter. Genom medling i familjefrågor försöker man se till att meningsskiljaktigheterna inte utvecklas till kontinuerliga tvister och gräl mellan föräldrarna. Medlarna erbjuder stöd och hjälp för att främja diskussionerna mellan föräldrarna. På det sättet försöker man ge stöd för att barnets relation till båda föräldrarna består och att vardagen flyter trots separationen.

Under medlingen kan man diskutera alla de frågor som är förknippade med att ordna barnets ärenden och som det är svårt för föräldrarna att nå samförstånd om. Under medlingen ingås inga officiella avtal om barnets vårdnad, boende och umgängesrätt, men avtal kan beredas preliminärt och de kan bestyrkas senare hos barnatillsyningsmannen. Medling erbjuds av Mellersta Österbottens familjerådgivningscentral och familjerådgivningarna i Kannus och Kaustby.

Medlingen i en vårdnadstvist kan också ske i tingsrätten. Medlaren vid en sådan medling av vårdnadstvist med hjälp av ett sakkunnigbiträde är en domare som är insatt i familjefrågor. Hen bistås av en expert i frågor som gäller föräldraskap och barns utveckling (en psykolog eller en socialarbetare). Det är avgiftsfritt för föräldrarna att använda sig av ett sakkunnigbiträde. Föräldrarna kan antingen tillsammans eller separat ansöka om medling i tingsrätten. Ett ärende kan också flyttas till medling från en anhängig rättegång. Då avbryts rättegången och man inväntar resultaten från medlingen. Medlaren kan bestyrka avtalet som utarbetats under medlingen och då blir avtalet verkställbart.

Om föräldrarna inte uppnår förlikning, kan de ansöka om beslut hos tingsrätten i barnets hemkommun gällande det gemensamma minderåriga barnets vårdnad, boende, umgängesrätt och underhåll. På basis av en ansökan kan tingsrätten även ändra ett tidigare beslut eller bestyrkt avtal som fattats/gjorts upp om barnets ärenden. Detta kan göras om barnets eller föräldrarnas omständigheter har förändrats eller om det annars finns grunder för en ändring. Tingsrätten kan i samband med behandlingen av ärendet be socialväsendet om en redogörelse över familjens situation. De som ger redogörelsen gör ett hembesök hos föräldrarna, tar reda på barnets åsikt och ber vid behov andra myndigheter om information. Efter att socialväsendets redogörelse ankommit kallas föräldrarna till huvudförhandlingen efter vilken tingsrätten meddelar sitt beslut.

Grupper för vuxna som ska skiljas

En person som genomgår separation behöver information om olika faser i separationen och om att hämta sig efter den. Informationen hjälper hen att förstå hens egen situation bättre. Mellersta Österbottens familjerådgivningscentral ordnar regelbundet grupper som ger stöd för gruppens medlemmar i sorgen över förlusten, i att orka vidare och i att komma loss från det gamla.

Ett Ero lapsiperheessä-möte (skilsmässa i en barnfamilj) erbjuder information och stöd för personer som överväger eller har genomgått separation samt för deras närstående. På mötet kan man diskutera teman förknippade med separation, föräldraskapet och barn. Diskussionen leds av frivilliga föräldrar som själva genomgått separation.

På de likställdas kafé (vertaiskahvila) är det möjligt att träffa andra föräldrar som genomgått en separation. Man kan prata om sina tankar och erfarenheter med människor som är i en likadan livssituation.

Karleby vardagsrum (Kokkolan olohuone) är en gemensam samlingsplats för alla familjer med endast en förälder.

Mellersta Österbottens Familjerådgivningscentral erbjuder professionell samtalshjälp i frågor som rör parförhållandet och familjelivet, samt i samband med olika livskriser.

Att stöda ett barn efter en separation

Ett barn reagerar på en separation på ett sätt som motsvarar hens ålder och utvecklingsnivå. Det är vanligt att det sker regression i fråga om redan inlärda färdigheter eller att rutiner som till exempel att äta eller sova blir svåra. Barnets behov av närhet ökar och olika rädslor är vanliga. Äldre barn kan reagera genom att bete sig aggressivt. Det händer också lätt att ett barn beskyller sig själv för föräldrarnas separation. Det är därför viktigt att föräldrarna gör det klart för barnet att separationen var de vuxnas eget beslut.

Kontakta familjerådgivningen om det är tydligt att konflikterna mellan föräldrarna gör det svårt att ordna barnets ärenden och konflikterna har en inverkan på barnets välbefinnande och psykiska hälsa. Kontakta familjerådgivningen också om barnet har starka eller långvariga symptom. 

Det finns också en stödgrupp för barn i lågstadieåldern. Gruppen är avsedd för barn vars föräldrar separerat minst ett halvt år sedan. Gruppens mål är att stöda barnet så att hen kan hantera separationen och att stöda barnets positiva utveckling i en svår förändringssituation. Mer information om barnens grupper fås per telefon.

Familjestödsservicen kan kontaktas om familjens situation utvecklas till en kris vid en separation, så att det framgår brister i barnets vård och omsorg eller så att barnets uppväxt och utveckling äventyras. När familjestödsservicen kontaktats inleds en bedömning av servicebehovet under vilken de yrkesutbildade träffar familjemedlemmarna tillsammans och separat samt träffar de aktörer som är sedan tidigare bekanta för familjen. Syftet med arbetet är att utreda familjens behov av hjälp och stöd och vilka tjänster som familjen kunde ha nytta av.

Socialjouren kan kontaktas eller barnskyddsanmälan göras vardagar kl. 8-16 tfn 044 780 9173. Övriga tider får du i brådskande fall kontakt med socialjouren.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Arja Seppälä

Tf ansvarsområdeschef/serviceförman

Telefon: +358 44 730 7985

Minna Lönnbäck

Serviceområdeschef

Telefon: +358 44 780 9442

Ta en titt också på dessa