Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Studerandehälsovården omfattar:

 • uppföljning och främjande av studerandes hälsa och välbefinnande samt studieförmåga
 • främjande av en hälsosam och trygg studiemiljö och av en välmående studiegemenskap
 • ordnande av hälso- och sjukvårdstjänster för studerande, inklusive mentalvårds- och rusmedelsarbete, främjande av sexualhälsan och munhälsovård
 • tidig identifiering av behov av särskilt stöd eller undersökning samt stöd för studerande och vid behov styrning till fortsatta undersökningar eller behandlingar.


Hälsoundersökningar och hälsorådgivning samt mun- och tandvårdstjänster

För elever i gymnasiet och i yrkesutbildningar på andra stadiet ordnas hälsogranskning hos hälsovårdare på första året och och läkargranskning under första eller andra studieåret. Vid granskningen strävar man efter att få en helhetsuppfattning av den studerandes hälsa och välbefinnande samt handleda den studerande till att göra val som främjar hälsan. Man fäster uppmärksamhet vid den studerandes livssituation, studiemotivation och hälsorisker. Den studerandes hälsotillstånd bedöms särskilt med tanke på hens förmåga att klara av studierna.

Hälsovårdstjänsterna för mun- och tandhälsan ingår i den studerandes hälsovård. Varje studerande har rätt att en gång under sin studietid komma till munhälsovårdsgranskning. Kontrollerna och fortsatta behandlingar görs vid hälsocentralens tandvårdsmottagning i enlighet med individuella behov.

Klientavgifter inom social- och hälsovårdsväsendet

För oanvända eller icke avbokade läkartider eller mottagningstider inom munhälsovården för personer som fyllt 15 tas det ut en avgift om det inte finns motiverande orsak till frånvaron. Avbokningen ska göras senast 2 dygn före den bokade tiden. Inom skol- och studerandehälsovården är klientbesök hos hälsovårdaren fortfarande avgiftsfria.

Studerandehälsovården omfattar studerande på andra stadiet och högskolenivå. Målgruppens särdrag är studier som både arbete och livsskede.

Studier förutsätter tillräckliga fysiska och psykiska resurser, och en studiemiljö som stöder goda studier och lärande. Studerandehälsovården ska främja den studerandes arbets- och studieförmåga genom att stöda den studerandes fysiska och psykiska resurser, trygga en god fysisk studiemiljö och fungerande arbetsförhållanden samt genom att fästa uppmärksamhet vid de studerandes välbefinnande.

Hälsoundersökningar under de studerandes första år kan hållas som åldersgrupps- eller livsskedeskontroller och innehållet i dessa påminner mycket om de hälsokontroller som görs inom arbetshälsovården. Centrala principer vid hälsokontroller inom studerandehälsovården är att klient- och resursorienterat arbetssätt, integritet, de studerandes jämställdhet, frivillighet, att man inte stressar och att den studerandes människovärde respekteras.

Vid studerandehälsovårdens hälsokontroller behövs uppgifter om de krav som studiesektorn ställer på den studerandes hälsa. Utöver dessa måste man även beakta de lagar och stadgar som berör arbetslivet.

Målet för hälsogranskningen för en första årets studerande är:

 1. Tillsammans med den studerande utreda hens livssituation, levnadsvanor, sociala nätverk och studier som en del av välbefinnandet som helhet
 2. Stöda och stärka resurser. Upptäcka risker förknippade med levnadsvanor och ge handledning och råd om hur dessa kan reduceras.
 3. Bedöma den studerandes hälsotillstånd med tanke på hur den studerande kan förväntas klara av studierna.
 4. Styra den studerande till adekvata tjänster om man hittar problem som hotar eller påverkar funktionsförmågan.
 5. Planera uppföljning, behandling och rehabilitering relaterade till kroniska sjukdomar under studietiden.
 6. Tillsammans med läroanstalten och andra aktörer utreda rehabiliterings- och stödåtgärder för en specialstuderande (med specialstuderande avses en studerande som i grundskolan haft en delvis eller helt anpassad skolgång eller som fått byta årskurs samt de som definierats som specialstuderande under de fortsatta studierna.
 7. Kartlägga preventivmetoder för att förebygga graviditet och kartlägga behovet av sexualhälsorådgivning.
 8. Informera om de tjänster studerandehälsovården tillhandahåller.

I yrkesläroverk, konservatorier och gymnasier genomförs hälsokontroll utförd av hälsovårdare för alla första årets studerande. Hälsogranskning utförd av hälsovårdare görs också för alla pojkar i uppbådsåldern i Karleby, vanligtvis under andra läsåret.

Vuxenstuderande vars studier varar längre än 6 månader kallas till hälsomöte vid behov.

Denna granskning bygger på en intervju med den studerande och arbetshälsoriskbedömning och vägledning samt på grundskolans hälsoinformation..

Vid yrkeshögskolan (näringsliv och teknik, social- och hälsovård, musik och scenkonst) består förstaårsstuderandes hälsoundersökning av en kartläggande hälsoenkät och vid behov en individuell hälsoundersökning genomförd av hälsovårdare.

Enligt förordningar borde läkarundersökning ordnas vid gymnasier och inom yrkesutbildning under det första eller det andra studieåret. Tyvärr kan dessa inte ordnas för närvarande på grund av läkarsituationen.

Om en läkarundersökning gjorts i samband med val av studerande och det har skrivits ett T-utlåtande eller motsvarande om den, behövs ingen separat läkarundersökning vid läroinrättningen. Detta om det inte framgår nytt behov för en sådan vid en hälsovårdares hälsoundersökning. Läkarundersökningar görs i vissa studiebranscher på grund av lagstiftningen eller på grund av särdragen hos branschen. Hälsointyget för ungdomar som skrivs vid läkarundersökningen på högstadiet ersätter däremot inte en läkarundersökning.

När det gäller manliga studerande är det motiverat att genomföra en läkarundersökning inom studerandehälsovården under uppbådsåret. (Om uppbådsundersökningar föreskrivs i Värnpliktslagen 1438/2007).

När det gäller specialstuderande och studerande som har en kronisk sjukdom eller skada som inverkar på det kommande yrket görs läkarundersökning alltid under det första studieåret. Innehållet i undersökningen bör motsvara innehållet i undersökningar som görs inom företagshälsovården.

Syftet med hälsoundersökningen är att skapa en helhetsuppfattning av den studerandes hälsa och välbefinnande. Dessutom ges råd så att den studerande ska kunna göra val som främjar hälsan. Centralt är att kartlägga den studerandes livssituation, självkänsla och resurser. Centralt är också motivation och risker, motivation till förändring och att kartlägga hinder för förändring.

Hälsoundersökningen innefattar också stöd i fråga om att bli självständig och vuxen. Individuellt fästs vikt vid den studerandes egna frågor eller problem. Det kan till exempel vara fråga om symptom i nacken, axlarna eller ryggen, sömnproblem, problem i fråga om sällskapande eller problem med ätande. Det kan också vara fråga om “internetberoende”, lässvårigheter, specialfrågor gällande immigrantstuderande, utländska studerande och andra studerande som behöver särskilt stöd.

Vid hälsoundersökningen görs bland annat följande grundläggande undersökningar i fråga om hälsotillståndet:

 • mätning av längd och vikt för att konstatera över- eller undervikt. I fråga om vuxna personer mäts även midjemåttet och ges anvisningar för mätning
 • Dehko-bedömning för personer som löper risk att insjukna i typ 2-diabetes
 • mätning av blodtrycket 
 • Hb
 • mätning av synskärpan
 • undersökning av hörseln
 • test för nikotinberoende
 • en depressions-/sinnesstämningstest för att utreda det psykiska välbefinnandet
 • vid behov hänvisas de studerande till andra nödvändiga laboratorieundersökningar

Hälsovårdarens mottagning

När hälsovårdaren har öppen hälsovårdsmottagning kan man komma på mottagningen utan tidsbeställning. Mottagningstiderna varierar mellan olika läroanstalter. Typiska frågor som diskuteras på mottagningen är rådgivning i fråga om förebyggande eller behandling av sjukdomar och anvisningar för egenvård. Dessutom sköts uppföljning av sjukdomar, ges psykosocialt stöd, ges första hjälp vid olyckshändelser samt sköts vaccinering och sexual- och preventivrådgivning.

Om den studerande behöver ett sjukintyg, bör hen komma till mottagningen. Ett intyg skrivs inte i efterhand eller på basis av ett telefonsamtal.

Studerandehälsovårdens tjänster ordnas för de studerande som studerar på orten, oberoende av deras hemkommun.Dessa tjänster kan även användas under arbetspraktiken. 

Studerandehälsovårdens tjänster är avgiftsfria för studerande som är under 18 år. När det gäller 18 år fyllda studerande bestäms avgifterna i fråga om en del av tjänsterna (bl.a. munhälsovården, läkarmottagningen) enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Hälsoundersökningarna är avgiftsfria för alla studerande.

Inom studerandehälsovården finns både minderåriga och myndiga studerande. Vårdnadshavarens roll är mindre inom studerandehälsovården jämfört med skolhälsovården, men samarbetet med andra aktörer som producerar välfärdstjänster blir viktigare. Centrala principer som styr verksamheten är klientorientering, yrkesskicklighet, sakkunskap, jämlikhet och förtroende.

Studerandehälsovården för högskolestuderande

Studerandehälsovården för högskolestuderande ordnas av FPA och produceras av SHVS. Studerandehälsovården för yrkeshögskolestuderande i Karleby produceras av SHVS enhet i Karleby.

Mottagningarna fungerar enligt tidsbeställning. Närmare uppgifter om servicen och anvisningar om att söka sig till servicen finns på SHVS webbplats.

Studerande vid yrkeshögskolor och universitet ska betala en hälsovårdsavgift till FPA. Hälsovårdsavgiften ska betalas för varje termin. FPA skickar inte någon separat faktura för avgiften utan den studerande måste själv komma ihåg att betala den. 

Främjande av sundhet, trygghet och välbefinnande på läroinrättningen och studiemiljön

Studerandehälsovården undersöker skolgemenskapens och miljöns sundhet och trygghet i samarbete med många aktörer vart tredje år. Korrigeringen av de brister som konstaterats uppföljs årligen.

Utländska studerande

 • Hälsoundersökningens innehåll likadant som för andra.
 • Andra eventuella undersökningar planeras utifrån intervju med hälsovårdaren.
 • Undersökningar i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar görs innan en period med lärande i arbetet inleds.

För alla studerande kontrolleras att vaccinationer i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet har getts (vaccin mot stelkramp, difteri, polio och mässling, röda hund samt påssjuka).

Vaccinationsrekommendationerna för målländer samt andra smittorisker kontrolleras tillsammans med studerande som är på väg utomlands för att studera.

Välbefinnande

Den psykiska hälsan är en viktig del av människans välbefinnande, hälsa och funktionsförmåga. Den psykiska hälsan formas under hela livet i och med att personligheten växer fram och utvecklas.

Under gynnsamma omständigheter växer den psykiska hälsans resurser och under ogynnsamma omständigheter kan de förbrukas mer än de förnyas. Ungdomarnas utvecklingsgemenskap som t.ex. skolorna och läroanstalterna stödjer den psykiska hälsan. Kunskap och färdigheter i fråga om den psykiska hälsan kan även inläras.

Det är många faktorer som påverkar den psykiska hälsan:

 • individuella faktorer: identiteten, anpassningsförmågan och självförtroendet
 • sociala faktorer och faktorer gällande växelverkan: familjen, arbetet, grupper man vistas i och skolan
 • samhällets strukturella faktorer: tjänsterna och samhällspolitiken
 • kulturella faktorer: de rådande värdena i samhället och den psykiska hälsans sociala kriterier
 • biologiska faktorer.

God psykisk hälsa är alltså en resurs som hjälper människorna att uppleva livet som meningsfullt. Den hjälper människan att skapa och upprätthålla sociala förhållanden samt att fungera som produktiva och kreativa medlemmar i samhället.

Sexualiteten är varje människas inre egenskap från födseln ända till döden. Den har att göra med människans fysiska, psykiska och sociala jag och kan inte särskiljas från andra aspekter i livet. Sexualiteten är det som vi är, sex är det som vi gör.

Sexualiteten innefattar bland annat sexuell utveckling, det biologiska könet, den sociala könsidentiteten och den roll som följer av den. Sexualiteten innefattar dessutom sexuell läggning, erotiskt intresse, njutning och intimitet samt fortplantning. Den är alltså delvis osynlig och delvis synlig.

Sexualiteten är en positiv resurs för hälsan och välbefinnandet och en av de mest känsliga delarna i vårt liv. Den sexuella aktiviteten och lusten varierar stort under livet och i livets olika skeden, men de försvinner aldrig helt.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Studerande vid gymnasier, yrkesläroanstalter och högskolor har rätt till tjänster inom studerandehälsovården i det välfärdsområde där läroanstalten är belägen.

Studerandehälsovården omfattar två periodiska hälsoundersökningar på andra stadiet. Under det första studieåret ordnas en hälsoenkät för högskolestuderande. Utifrån enkäten görs vid behov en hälsoundersökning. Vid hälsoundersökningarna undersöks studerandens hälsa och välfärd samt andra omständigheter som påverkar studierna som en helhet. I studerandehälsovårdens tjänster ingår förutom att följa upp och främja studerandenas hälsa och välbefinnande samt studieförmåga även bland annat hälso- och sjukvårdstjänster inom primärvården, inklusive mentalvårds- och missbruksarbete, främjande av sexuell hälsa och mun- och tandvård.

Hälso- och sjukvårdstjänsterna för högskolestuderande produceras av Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS). Högskolestuderande ska betala en hälsovårdsavgift till FPA som täcker alla SHVS tjänster. Särskilda besöksavgifter tas inte ut.

För verksamheten ansvarar

Anu Vähärautio

Ansvarsområdeschef

Telefon: +358 40 806 5791

Minna Lönnbäck

Serviceområdeschef

Telefon: +358 44 780 9442

Ta en titt också på dessa