Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Med hjälp av Polis-systemet kartläggs invånarnas åsikter om olika teman på ett smidigt sätt. Systemet testas i Soite-området, och syftet under det tvååriga försöket är att kartlägga åsikterna hos invånarna i området, bland annat angående tjänster för unga, äldre, personer med funktionsnedsättning och den tvåspråkiga betjäningen.

Enkäter som är i gång

Välfärdsområdets äldreråd och råd för personer med funktionsnedsättning vill med hjälp av enkäter ta reda på invånarnas syn på tillgången till tjänster inom välfärdsområdet Soite och på frågor som rör hur vardagslivet fungerar, såsom boende, rörlighet och digital kunskap. Även anhöriga och närstående till äldre och personer med funktionsnedsättning kan svara på enkäter.

Svara på enkäter:

Den data som samlas in med enkäter och analyseras kommer att användas i planeringen av olika tjänster för äldre och funktionshindrade under de kommande åren. Enkäter involverar också invånarna området i att identifiera servicebehov.

Polis är en webbplattform baserad på öppen källkod som möjliggör ett konstruktivt åsiktsutbyte kring ett utvalt ämne.

I Polis-enkäter kan deltagarna uttrycka vad de tycker om påståenden som presenteras om ett ämnesområde och lägga till sina egna påståenden i enkäten. Deltagarna röstar för att uttrycka vad de tycker om dessa påståenden. Det egna bidraget görs anonymt.

Med hjälp av statistisk analys tar Polis fram information i realtid om var deltagarna är överens och var det finns skillnader.

Diskussionen modereras av anställda i Soite. Moderering säkerställer att det inte kommer in olämpliga argument i diskussionen.

Data om diskussionen lagras i DigiFinlands molntjänst (På platsen Google Cloud Platform, Europe-North1, dvs. i Fredrikshamns datacenter). Inga personuppgifter samlas in. IP-adresser lagras under den tid som en enkät genomförs, varefter de raderas ur systemet.

Synpunkterna och erfarenheterna som samlats in genom Polis-enkäter diskuteras i:

  • ungdomsfullmäktige
  • äldrerådet
  • rådet för personer med funktionsnedsättning
  • nationalspråksnämnden
  • Soites verksamhets-, service och ansvarsområden.

Dessutom ges de för kännedom för beslutsfattande till välfärdsområdesstyrelsen och via budgeten till välfärdsområdesfullmäktige.

Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite har valts ut till det tvååriga projektet för deltagande och påverkan ”Osallistu ja vaikuta” (OSVA). Projektet finansieras av Sitra, och i projektet testas deltaktighetsverktyget Polis.

Utöver Sitra agerar DigiFinland, som ansvarar för det tekniska genomförandet av användningen av Polis-plattformen, som partner i försöken i välfärdsområdena. I framtiden kan invånarnas digitala delaktighet i beslutsfattande bli vardag i varje välfärdsområde. De modeller och verktyg som utvecklats under försöken görs tillgängliga för alla välfärdsområden.

Enkät om mentalvårdstjänsterna för unga

Ungdomar bosatta i Mellersta Österbotten blev de första i Finland att prova Polis-enkätsplattformen inom välfärdsområdet och ge sin åsikt om ett mycket omtalat ämne: Hur ska den mentala hälsovården för unga verkligen förbättras?

Enkäten som riktar sig till unga var öppen 24.5.2023 -14.6.2023 kl. 12. Totalt inkom 598 svar – ett stort tack till alla som svarade! De ungas åsikter kommer inte att förbli bara ord, utan meningen är att de verkligen beaktas i välfärdsområdets beslutsfattande. Svaren kommer att behandlas vid välfärdsområdesstyrelsens sammanträde 21.8.2023.

Enkät om den svenskspråkiga befolkningens tjänster i Soite

Enkäten gällde tillgängligheten och kvaliteten hos tjänsterna för den svenskspråkiga befolkningen i Soite. Denna enkät var öppen 31.5.2023-21.6.2023 kl. 12. Sammanlagt 153 personer svarade på enkäten – ett stort tack till alla som svarade!

Svaren kommer att behandlas på nationalspråknämndens möte, varefter resultaten vidareförmedlas till Soites välfärdsområdesstyrelse för behandling.

Enkät om räddningsväsendets tjänster

Enkät om räddningsväsendets tjänster var öppen 14.6.2023-30.6.2023 kl.12. Totalt inkom 176 svar – ett stort tack till alla som svarade!

Räddningsväsendet vill med hjälp av enkäten utreda nuläget i fråga om invånarnas egen beredskap samt deras uppfattning om räddningstjänsternas tillgänglighet. Den data som samlas in genom enkäten och analyseras kommer att användas i planeringen av räddningsväsendets olika tjänster för de kommande åren. Svaren kommer att behandlas vid välfärdsområdesstyrelsens möte 21.8.2023.

Ta en titt också på dessa