Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

För att trygga patient- och klientsäkerheten samt konkurrenskraften använder Soite det certifierade kvalitetsprogrammet för social- och hälsovården SHQS (Social and Health Quality Standard) som är ett verktyg för kvalitetsledning som stöder kontinuerlig utveckling av kvalitetsstyrning och  processer. Därtill har Soite i bruk kanaler för respons på webben samt responsautomater vid Soites enheter.

Vad avses med kvalitetsrevision?

I kvalitetsprogrammet SHQS avses med kvalitetsrevision att man med hjälp av en utvärdering inleder en intern utvecklingsprocess i organisationen. I processen granskas strukturen och funktionerna i servicesystemet systematiskt. Samtidigt inleds ett internt utvecklingsarbete med målet att göra kvalitetsstyrning.

Utvärderingskriterierna som är i enlighet med SHQS-standarden har utvecklats för att motsvara utvärderingsbehovet i organisationer inom social- och hälsovården. I kriterierna har man beaktat lagarna som gäller social- och hälsovården, de riksomfattande rekommendationerna och god vårdpraxis. Utvärdering görs av både organisationen själv och av en utomstående kvalitetsrevisionsgrupp. Organisationen har möjlighet att få ett kvalitetserkännande på basis av kvalitetsrevisionen om den uppfyller de nödvändiga kraven för kvalitetserkännandet. En förutsättning för att ett kvalitetserkännande ska kunna beviljas är att funktionerna och servicen utvecklas kontinuerligt och att organisationen följer med kvaliteten.

Soites andra kvalitetserkännande beviljades 26.2.2021 och det gäller till och med 25.2.2024.

För verksamheten ansvarar

Sari Timonen

Kvalitetschef/ansvarsområdeschef

Telefon: +358 44 723 2307