Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Det certifierade kvalitetsprogrammet för social- och hälsovården och räddningsväsendet (SHQS) är ett verktyg för kvalitetsstyrning som stöder kontinuerlig utveckling av kvalitetsledning och processer. Kvalitetsprogrammet ger organisationen en situationsbild över kvalitetsledningen och garanterar verkningsfull utveckling av tjänster i den integrerade verksamhetsmiljön.

Vad avses med kvalitetsrevision?

I kvalitetsprogrammet SHQS avses med kvalitetsrevision att man med hjälp av en utvärdering inleder en intern utvecklingsprocess i organisationen. I processen görs det en systematisk granskning av servicesystemets struktur och av hur väl det fungerar. Samtidigt inleds ett internt utvecklingsarbete med målet att göra kvalitetsledning.

Utvärderingskriterierna som är i enlighet med SHQS-standarden har utvecklats för att motsvara utvärderingsbehovet i organisationer inom social- och hälsovården och räddningsväsendet. I standarden har man beaktat kraven i lagar, myndigheternas krav, de riksomfattande rekommendationerna, god vårdpraxis och allmänna principer för kvalitetsledning. Utvärdering av kvaliteten görs genom att jämföra med kvalitetsledningssystemets kriterier, och man följer med hur kvalitetskraven uppfylls i relation till målen. Utvärdering görs av både organisationen själv och av en utomstående kvalitetsrevisionsgrupp.

Organisationen har möjlighet att få ett kvalitetserkännande på basis av kvalitetsrevisionen om den uppfyller de nödvändiga kraven för kvalitetserkännandet. Kvalitetserkännandet visar att verksamheten ordnas i enlighet med lagarna, kraven och god vårdpraxis samt evidensbaserad information som baserar sig på forskning. Kvalitetserkännandet och en systematisk utveckling av kvalitetsledningen innebär att vi granskar och utvecklar delområdena inom verksamheten och servicen kontinuerligt.

Soites har beviljats ett kvalitetserkännande 26.2.2024. Det gäller till och med 25.2.2027.

För verksamheten ansvarar

Sari Timonen

Kvalitetschef/ansvarsområdeschef

Telefon: +358 44 723 2307

Ta en titt också på dessa