Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Du hittar mer information om intensivvård på Hälsobyns webbplats.

På intensivvårdsavdelningen på Mellersta Österbottens centralsjukhus finns fyra patientplatser och ett isoleringsrum. För patientens vård ansvarar intensivvårdsavdelningens överläkare och under jourtid av den jourhavande anestesiläkaren.

Patienter kommer till intensivvårdsavdelningen vanligtvis från jouren, operationssalen eller en avdelning. Vid behov kan man också ta en patient på en övervakningsplats, vilket innebär vård som är lättare än intensivvård.

En läkare och skötare tar emot patienten och bedömer vilka uppföljningar, hurdan vård och hurdana undersökningar patienten behöver. Dessa kan ta flera timmar. Närstående kan vänta i intensivvårdsavdelningens väntsal. Skötaren hämtar dem därifrån när situationen tillåter det.

övervakningsapparater och genom mätningar. Vården bedöms dagligen, och vårdplanen ändras enligt hur patienten mår. Livsfunktionerna stödjas med vätsketerapi och nutritionsbehandling, läkemedelsbehandling och olika apparater som till exempel en respirator.

En viktig del av intensivvården är också god basvård (bl.a. hygien och munvård) och ett så gott stöd för en normal dygnsrytm som möjligt. Patienten har en egen skötare i varje skift. Hen ansvarar för patientens vård och genomför vårdplanen. Patientuppgifterna dokumenteras dagligen i intensivvårdsavdelningens datasystem.

Inom intensivvården görs det olika laboratorie- och bilddiagnostiska undersökningar och ingrepp. Anhöriga och närstående får mer information om dessa av en läkare eller den egna skötaren. De närstående kan vänta i intensivvårdsavdelningens väntsal under undersökningar och ingrepp.

En anestesiläkare bedömer patientens vård och vårdplan dagligen på intensivvårdsavdelningen. Vid behov konsulterar man specialläkare inom andra specialiteter eller på andra sjukhus (t.ex. Uleåborgs universitetssjukhus). En läkare är på plats dygnet runt.

Patientens rehabilitering inleds i ett så tidigt skede som möjligt, genast när patientens tillstånd tillåter det. Rehabiliteringen inbegriper till exempel andningsövningar, gymnastik för lemmarna och att öva sig att komma upp i sittande eller stående ställning.

Intensivvårdsavdelningen får besökas enligt hur patienten mår. Det rekommenderas att man kommer överens om besök på förhand med den egna skötaren. Vi rekommenderar att besöken hålls lämpligt korta, så att patienten får återhämta sig i lugn och ro. Man får ringa intensivvårdsavdelningens kansli vilken tid på dygnet som helst.

När någon insjuknar svårt kan det vara en kris också för närstående, och då kan det behövas kris- och samtalshjälp. Personalen på intensivvårdsavdelningen ordnar denna hjälp vid behov.
Närstående kan vid behov övernatta på Soites patienthotell.

När intensivvård inte längre behövs, flyttas patienten för fortsatt vård till en vårdavdelning och vid behov till ett annat sjukhus.

Vi genomför en enkät som kartlägger funktionsförmågan för alla patienter i början av intensivvården och 12 månader efter att intensivvården avslutats.

Ta en titt också på dessa