Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Ansvaret för att ordna social- och hälsovården och räddningsväsendet överför i början av år 2023 i hela Finland från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena. Reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet behövs för att trygga likvärdig service i alla områden, för att minska skillnaderna i välfärd och hälsa och för att dämpa kostnadsökningen. Ur klienternas synvinkel syns reformen i sinom tid som förbättrad service, men inledningsvis torde det inte märkas av stora förändringar. 

Mellersta Österbottens välfärdsområde inleder sin verksamhet 1.1.2023. Namnet Soite används som varumärkesnamn också i Mellersta Österbottens välfärdsområde.

I Mellersta Österbotten innebär reformen att till samma organisation övergår:

  • de nuvarande enheterna i samkommunen Soite med undantag av Kronoby
  • Funktionerna i Mellersta Österbottens område från Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk
  • tre handikapptjänstenheter från Kårkulla samkommun
  • samt en del av personalen i kommunerna och städerna i Mellersta Österbotten (t.ex. skolkuratorer, skolpsykologer och matförsörjningspersonal).

Servicen ur klienternas synvinkel

Klienternas och patienternas service fungerar i regel på samma sätt som tidigare. Telefonnumren ändras inte.

Övergången till välfärdsområdet innebär dock förändringar för Kronobybornas del eftersom Kronoby hör från och med 1.1.2023 till Österbottens välfärdsområde. Till exempel Soites digitala tjänster täcker inte längre Kronoby efter årsskiftet. Österbottens välfärdsområde informerar närmare om eventuella förändringar. Mer information på webbplatsen för Österbottens välfärdsområde. Invånarna i Kronoby har dock fortfarande rätt att bl.a. använda Soites jourtjänster och specialsjukvård på centralsjukhuset. Läs mera “Klientens valfrihet inom primärvård och specialsjukvård”.

De funktioner Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk har i Kronoby, Jakobstad och Larsmo övergår till Österbottens välfärdsområde och Österbottens räddningsverk.

I Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite fortsätter hälso- och sjukvårdstjänsterna som t.ex. samjouren, hälsocentralerna och Mellersta Österbottens centralsjukhus med sin verksamhet så som hittills också efter årsskiftet. Jourpatienter vårdas oberoende av boendekommun på det närmaste sjukhuset som har expertis och beredskap för att vårda patienten.

Servicen och verksamhetsställena förblir oförändrade också inom Soites socialservice. Skolkuratorerna och skolpsykologerna i Mellersta Österbottens kommuner samt verksamheten på tre av Kårkullas enheter blir en del av familjernas tjänster i Soite. Också matförsörjningspersonal från kommuner övergår till Soite.

Också inom tjänster för äldre fungerar servicen utan avbrott. Servicepunkterna och verksamhetsställena fortsätter så som hittills.

Den dagliga verksamheten på brandstationerna i Mellersta Österbottens område fortsätter på samma sätt som tidigare. Enheterna i Jakobstadsområdet blir en del av Österbottens välfärdsområde. Beredskapen inom räddningsverksamheten hålls på samma nivå, och det sker inga förändringar ur invånarnas synvinkel.

De som i nuläget arbetar i Soite kommer också i fortsättningen att ha e-postadressen enligt formen förnamn.efternamn@soite.fi och e-postbeteckningen soite.fi kommer att utvidgas också till elevvården (dvs. skolkuratorerna och skolpsykologerna). Inom räddningsväsendet kommer e-postadresserna fortfarande att ha formen förnamn.efternamn@pelastustoimi.fi

Eventuella störningar i datasystem

Välfärdsområdets beredningsarbete koncentrerar sig för närvarande starkt på att säkerställa överföringen av personal och löneutbetalningen och på att trygga att datasystemen fungerar väl, så att invånarnas service ska fortsätta utan störningar. Det är ändå möjligt att det förekommer störningar av olika grad i systemen i början av året. Detta kan ledda till rusningar i servicen.

Om det förekommer störningar, informerar Soite om dem via medierna, på sin webbplats och på sina kanaler i sociala medier.

Officiella uppgifter för Mellersta Österbottens välfärdsområde och fakturering

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun upphör som organisation 31.12.2022. Samkommunens verksamhet övergår till välfärdsområdet vars officiella namn är Mellersta Österbottens välfärdsområde. Soite används fortfarande som varumärkesnamn. Webbplatsen finns fortfarande på adressen soite.fi, och Soites kanaler i sociala medier förblir oförändrade.

När det gäller nuvarande Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soites gällande e-faktura- och direktbetalningsavtal övergår avtalen från samkommunen till Mellersta Österbottens välfärdsområde från och med 1.1.2023. Klienten behöver inte göra ändringar förknippat med detta. Mer information i meddelandet som publicerats tidigare.

Nätfakturakoderna för Mellersta Österbottens välfärdsområde är:

FO-nummer: 3221325-4

EDI-kod: 003732213254

Operatör: CGI

Förmedlarkod: 003703575029

Ta en titt också på dessa