Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Demokratiinnovationen, deltagandeverktyget Polis är en ny webbplattform som bygger på öppen källkod och som möjliggör ett konstruktivt åsiktsutbyte kring ett specifikt ämne. I Polis-enkäter kan deltagarna uttrycka vad de tycker om argumenten som presenteras angående ämnesområdet och lägga till argument de själva formulerat till omröstningen så att andra kan rösta på dem. Det egna bidraget lämnas anonymt och istället för att diskutera röstar man på olika argument. Med hjälp av statistisk analys tar Polis fram realtidsinformation om vad deltagarna är överens om och var det finns skillnader.

Polis-verktyget ger som en ny typ av enkätsplattform en möjlighet att stärka inkluderingen och demokratin i Mellersta Österbotten. Med enkätplattformen kan vi höra invånarnas åsikter, prioritera frågor eller arbeta med gemensamma synpunkter. Verktyget kan användas flexibelt när man vill nå en bred grupp invånare, eller när målet är att närma sig vissa målgrupper mer selektivt.

I testfasen av systemet kommer Soite särskilt att involvera unga, den svenskspråkiga befolkningen, äldre och funktionshindrade i utvecklingen av tjänster för dem. Under det tvååriga projektet kommer minst sex enkäter med olika teman att genomföras.

Unga som bor i Mellersta Österbotten blir först i Finland med att prova Polis-enkätsplattformen i välfärdsområdet och ge sin åsikt om ett ämne som väcker mycket diskussion: Hur ska mentalvårdstjänsterna för unga verkligen förbättras? Enkäten riktar sig till unga och är öppen från 24.5.2023 till 14.6.2023 kl. 12. De ungas åsikter kommer inte att förbli bara ord, utan det är tänkt att de verkligen ska beaktas i välfärdsområdets beslutsfattande.

En annan undersökning som ska genomföras i sommar gäller servicen, tillgängligheten och kvaliteten på tjänsterna för den svenskspråkiga befolkningen i Soite. Denna undersökning kommer att vara öppen 31.5.2023-21.6.2023 kl. 12.00.

De åsikter och erfarenheter som samlas in genom enkätsplattformen Polis diskuteras i ungdomsrådet, äldrerådet, rådet för personer med funktionsnedsättning, nationalspråksnämnden och Soites verksamhets-, service- och ansvarsområden. Dessutom överlämnas de som stöd för beslutsfattandet till kännedom för välfärdsområdesstyrelsen och via budgeten till välfärdsområdesfullmäktige.

“Invånarna i Mellersta Österbotten är mer entusiastiska än genomsnittet då det kommer till att delta i webbdiskussioner, så Polis-plattformen svarar utmärkt på denna efterfrågan! Vi har fått unga och äldre att bli intresserade och övertygat dem om att de nu har en konkret möjlighet att påverka på ett helt nytt sätt”, säger Jussi Salminen, Mellersta Österbottens projektledare.

Utöver Sitra agerar DigiFinland, som ansvarar för det tekniska genomförandet av användningen av Polis-plattformen, som part i försöken i välfärdsområdena. I framtiden kan invånarnas digitala delaktighet i beslutsfattandet vara en vardag i alla välfärdsområden. De modeller och verktyg som utvecklats under försöken görs tillgängliga för användning av alla välfärdsområden.

Ytterligare information (på finska) om systemet finns i Sitras meddelande:

Polis-enkäter publiceras på Soites webplats:

Ta en titt också på dessa