Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Demokratiinnovationen, deltagandeverktyget Polis är en ny webbplattform som bygger på öppen källkod och som möjliggör ett konstruktivt åsiktsutbyte kring ett specifikt ämne. I Polis-enkäter kan deltagarna uttrycka vad de tycker om argumenten som presenteras angående ämnesområdet och lägga till argument de själva formulerat till omröstningen så att andra kan rösta på dem. Det egna bidraget lämnas anonymt och istället för att diskutera röstar man på olika argument. Med hjälp av statistisk analys tar Polis fram realtidsinformation om vad deltagarna är överens om och var det finns skillnader.

I systemet har det nu öppnats en ny enkät angående välfärdsområdets räddningstjänster. Enkäten är öppen 14.6.2023-30.6.2023 kl. 12.

Polis-enkäterna publiceras på Soites webbsida:

Räddningsväsendet vill med hjälp av enkäten utreda nuläget i fråga om invånarnas egna beredskap samt deras uppfattning om räddningstjänsternas tillgänglighet. De data som samlas in och analyseras genom enkäten kommer att användas i planeringen av räddningsväsendets olika tjänster för de kommande åren. Med hjälp av enkäten blir kommuninvånarna också delaktiga i att identifiera behovet av service.

Polis-verktyget ger som en ny typ av enkätsplattform en möjlighet att stärka inkluderingen och demokratin i Mellersta Österbotten. Med enkätplattformen kan vi höra invånarnas åsikter, prioritera frågor eller arbeta med gemensamma synpunkter. Verktyget kan användas flexibelt när man vill nå en bred grupp invånare, eller när målet är att närma sig vissa målgrupper mer selektivt.

De åsikter och erfarenheter som samlats in genom Polis-enkätsplattformen analyseras, varefter räddningsväsendets tjänstemän förbereder en sammanfattning av de viktigaste resultaten för säkerhets- och räddningsnämnden. Resultaten används i räddningsväsendets servicenivåbeslut, vid identifiering av behov och mål som stöd för beslutsfattande och i planeringen av verksamheten. Servicenivåbeslutet överlämnas till välfärdsområdesfullmäktige för godkännande i november 2023.

Ta en titt också på dessa