Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Äldre- och handikappråden inom välfärdsområdet vill med hjälp av enkäter ta reda på invånarnas syn på tillgången till tjänster inom välfärdsområdet Soite och frågor som rör hur vardagslivet fungerar, såsom boende, förflyttning och digital kunskap. Även anhöriga och närstående till äldre och funktionshindrade kan svara på enkäten. De data som samlas in och analyseras från enkäten kommer att användas i planeringen av olika tjänster för äldre och funktionshindrade under de kommande åren. Enkäten involverar också de boende i området i att identifiera behovet av service.

Två enkäter har nu öppnats på Soites webbsida, varav den ena handlar om tjänster för äldre och hur vardagen fungerar, och den andra om tjänsterna för funktionshindrade och hur vardagen fungerar. Enkäterna är öppna 22.2.2024 till 21.3.2024 kl. 12.

Polis-enkäterna kan besvaras på Soites webbsida:

Demokratiinnovationen, deltagandeverktyget Polis är en ny webbplattform som möjliggör ett konstruktivt åsiktsutbyte kring ett specifikt ämne. I Polis-enkäter kan deltagarna uttrycka vad de tycker om argumenten som presenteras angående ämnesområdet och lägga till argument de själva formulerat till omröstningen så att andra kan rösta på dem. Det egna bidraget lämnas anonymt och istället för att diskutera röstar man på olika argument. Med hjälp av statistisk analys tar Polis fram realtidsinformation om vad deltagarna är överens om och var det finns skillnader.

Tanken är att verkligen beakta äldres och funktionshindrades åsikter i beslutsfattandet inom välfärdsområdet Soite. De synpunkter och erfarenheter som samlas in genom enkätsplattformen Polis diskuteras i äldrerådet, handikapprådet och nationalspråksnämnden samt i Soites verksamhets-, service- och ansvarsområden. Dessutom överlämnas de för beslutsfattande till välfärdsområdesstyrelsen och via budgeten till välfärdsområdesfullmäktige.

Polis-verktyget ger en möjlighet att stärka inkluderingen och demokratin i Mellersta Österbotten. ”Med enkätplattformen kan vi höra invånarnas åsikter, prioritera frågor eller arbeta med gemensamma synpunkter. Verktyget kan användas flexibelt när man vill nå en bred grupp invånare eller när målet är att närma sig vissa målgrupper på ett mer selektivt sätt”, säger delaktighets- och klientrelationschef Jussi Salminen.

Sitra och DigiFinland fungerar som välfärdsområdenas samarbetspartner för Polis-systemet. DigiFinland ansvarar för den tekniska implementeringen av användningen av Polis-plattformen.

Ta en titt också på dessa