Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Med hjälp av modellen med ansvarig kontaktperson säkras kontinuiteten i kundens vård och kunden kan i framtiden sköta sina ärenden med samma bekanta yrkesperson. Ansvariga kontaktpersoner fungerar som kundens primära kontaktperson för icke akuta hälsoärenden.

En ansvarig kontaktperson kan föreslås för kunden vid ett mottagningsbesök eller så kan kunden begära en ansvarig kontaktperson för sig själv. En ansvarig kontaktperson kan utses till exempel om:

  • kunden har långvariga sjukdomar som hen medicinerar för eller om sjukdomens vårdbalans inte är under kontroll
  • klienten har utmaningar i att klara av vardagen
  • kunden behöver mycket primärhälsovårdstjänster

Tillsammans med den ansvariga kontaktpersonen upprättas en personlig hälso- och vårdplan för kunden. Målet med hälso- och vårdplanen är att säkerställa att klienten eller patienten får den behandling och det stöd de behöver så effektivt och på ett så individuellt anpassat sätt som möjligt. Den fungerar även som ett stöd för egenvården. Mer information om hälso- och vårdplanen:

Kundens kontakt med Soite underlättas när hen kan kommunicera direkt med sin ansvariga kontaktperson. Kontaktsättet avtalas tillsammans med kunden.

Den ansvariga kontaktpersonen är ett stöd i icke brådskande ärenden. I akutsituationer ska du alltid kontakta nödnumret 112 och i brådskande situationer nödnumret 116 117 eller numret till din egen hälsocentral.

Modellen med ansvarig kontaktperson har utvecklats inom projektet RRF Mellersta Österbotten för hållbar utveckling.

Ta en titt också på dessa