Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

På avdelningen Y0 ALL vårdas och rehabiliteras allmänmedicinska samt palliativa och terminalvårdspatienter. Med palliativ vård avses aktiv, helhetsbetonad vård av en obotligt sjuk person när det inte längre finns möjligheter till botande behandling.

Avdelningen har sammanlagt 23 vårdplatser. Patienter kommer till avdelningen antingen som jourpatienter eller för fortsatt vård till exempel från andra specialiteter. För vård på avdelning krävs remiss från en läkare eller ett avtal som ingåtts med en patient vid palliativa polikliniken om användning av stödavdelning. I det senare fallet behövs ingen separat remiss. Avdelningen fungerar som stödavdelning för terminalvårdspatienter och palliativa patienter när patientens symptom kräver vård på avdelning.

Målet för verksamheten på avdelningen är att främja patienters hälsa, funktionsförmåga och livskvalitet. Målet är också beakta de närståendes välmående och ork. Detta inbegriper att man hjälper anhöriga och närstående till en terminalvårdspatient att fortsätta med sitt liv efter att patienten dött. Målet för vården på avdelning är att patienten klarar sig i sitt eget hem eller i en annan ändamålsenlig miljö. Målet för vård och rehabilitering på avdelningen är i första hand att patienten klarar sig hemma eller i någon annan miljö som hen kommit från för vård- eller rehabiliteringsperiod. Målet är att patienten klarar sig antingen utan service eller med stöd av service.

På avdelningen utvecklas patientorienterat vårdarbete och rehabilitering för allmänmedicinska samt palliativa och terminalvårdspatienter. Till utvecklingsarbetet hör också att tillsammans med en avdelningsfarmaceut göra helhetsbedömning av läkemedelsbehandling. Helhetsbedömningen är uppföljning av läkemedelsbehandling, bedömning av effekterna av läkemedelsbehandling samt främjande av läkemedelssäkerhet.

Avdelningens samarbetar med olika aktörer i området. Till dessa hör specialiteter inom specialsjukvården, den öppna hälso- och sjukvården, socialarbetare, en sjukhuspastor, en avdelningsfarmaceut, palliativa polikliniken och hemsjukhuset samt med cancerföreningen. Som samarbetspartners har vi dessutom bland annat Uleåborgs universitetssjukhus och andra sjukhus. 

Besök

De allmänna besökstiderna vid avdelningen är kl. 14-15 och 18-19.
Ni kan dessutom komma överens om andra besökstider med personalen.

På avdelning tillåts 2-3 besökare åt gången. Kom på besök bara om du är frisk. Besökare ska vara noga med handhygienen.

Vi ber de anhöriga/närstående välja bland sig en kontaktperson som informerar de andra om patientens tillstånd/situation. Med avdelningssekreteraren kan man komma överens om samtalstid med läkare om ärenden som är förknippade med vården.

Vårdavgifter

För kortvarig avdelningsvård tas ut en vårddagsavgift och för långvarig vård en månadsavgift som baserar sig på inkomsterna.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Marita Linnilä

Avdelningsskötare/ansvarsområdeschef

Mobiltelefon: +358 44 730 7619

Satu Sinikka Hänninen

Bitr.avdelningsskötare

Mobiltelefon: +358 40 489 2005

Ulla Siironen

Serviceområdeschef

Telefon: +358 40 804 3265

Ta en titt också på dessa