Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Ta kontakt via Omaolo-tjänsten

Symtombedömningarna i Omaolo-tjänsten ger användaren en bedömning av vårdbehovet som baserar sig på symtomen och på medicinska forskningsresultat. Användaren kan själv besluta om symtombedömningen sänds vidare till en yrkesutbildad person. Om symtombedömningen förmedlas vidare kontaktar en yrkesutbildad person i Soite Omaolo-användaren digitalt.

Yrkesutbildade personer inom munhälsovården i Soite behandlar symtombedömningar vardagar kl. 8-15. Genom att använda tjänsten får klienten behändigt tillgång till hjälp, och yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården får preliminära uppgifter om problemet redan på förhand.

Omaolo-tjänsten är avsedd för invånare i Finland som fyllt 15 år, bor stadigvarande i landet och har rätt till offentliga social- och hälsovårdstjänster.

Tidsbeställning för vuxna

Mottagningstid för vuxna beställs per telefon via enhetens tidsbeställningsnummer.

På basis av intervju utreder personalen på tidsbeställningen orsaken till att klienten tagit kontakt. Sedan görs en bedömning av vårdbehovet och av hur brådskande situationen. Klienten hänvisas därefter enligt behov till en tandläkare, munhygienist eller en tandregleringsspecialist.

Vid icke-brådskande fall kan du lämna en begäran om att bli uppringd. Vi ringer dig då under samma dag.

Tidsbeställning för barn

För barn under skolåldern (1, 3 och 5 år) bokas tid till munhygienist eller tandskötare via tidsbokningen på webben i DigiSoites Egenvårdstjänst. Övriga kontroller görs enligt överenskommelse enligt individuellt behov. Tider kan också ändras och avbokas på webben i DigiSoite.

De som bokat mottagningstid får automatiskt en sms-påminnelse tre dygn före mottagningstiden ifall inte detta har förbjudits separat. Du kan uppdatera ditt telefonnummer via DigiSoites Egenvårdstjänst. Även om en klient inte fått en sms-påminnelse, tas en avgift ut ifall en tidsbeställning inte avbokats och inte använts.

Inom munhälsovården har man i bruk den webbaserade Egenvårdstjänsten i DigiSoite. Tjänsten innehåller:

  • Digital tidsbokning till en tandskötares mottagning för barn som fyllt 1 eller 3 år
  • Digital tidsbokning till en munhygienists mottagning för 5-åringar
  • I regel avbokning och ändring av alla tider  
  • En digital blankett för patientuppgifter (fylls i innan man kommer för granskning av munhälsa)

Brådskande tandvård under vardagar

Brådskande första hjälp behövs till exempel om:

– en person fått en plötslig svår värk som stör nattsömnen och som inte lindras med värkmedicin
– en person blöder och blödningen inte slutar med hemmaknep
– en person har en svår svullnad samt svårigheter att andas och svälja eller har hög feber
– en permanent tand lossnat till följd av en olyckshändelse
– det skett en olycka nyligen och tänderna eller munnen har skadats samt personen hr svårigheter att andas, svälja eller att öppna munnen

Brådskande första hjälp behövs inte om:

– en person haft lindriga eller lindrigt besvärande symtom i flera dagar
– patienten har sprickor i en tand eller om en lagning eller en stiftkrona lossnat
– en tandprotes gått sönder.

Att beakta:

Fyll i blanketten för patientuppgifter i Egenvårdstjänsten innan du kommer till mottagningen.

Alla som fyllt 18 år faktureras för ett besök i enlighet med hälsocentralernas avgifter. Detta gäller också icke-ortsbor.

Om en över 18 år gammal patient inte använder sin mottagningstid och inte avbokar den tas det ut en avgift.

Ändring eller avbokning av tid

En mottagningstid kan avbokas eller ändras:

Mottagningstiden ska avbokas 24 timmar före mottagningstiden. Av klienter som fyllt 18 tar vi ut en avgift för en tid som inte använts och inte avbokats. Avgiften baserar sig på förordning.

Följande tidsbeställningar kan inte ändras eller avbokas digitalt:

  • en skolelevs tandkontroll i viss ålder
  • tandreglering
  • tidsbeställningar till kirurg
  • tidsbeställningar till behandling med lustgas.

Dessa tidsbeställningar ändras och avbokas genom att ringa.

Anmälan på mottagning

När du kommer till mottagningen anmäl dig vid en självanmälningsautomat. Anmälningen sker med streckkoden på ditt FPA-kort eller körkort eller genom att du knappar in din personbeteckning.

Munhälsorådgivning för familjer som väntar barn

Munhälsorådgivning för familjer som väntar barn utförs via videoförbindelse i DigiSoites Egenvårdstjänst.

En familj som väntar barn bokar själv tid till munhälsovårdens distansmottagning via DigiSoites Egenvårdstjänst. Soite skickar inga separata påminnelser.

För identifiering i de digitala tjänsterna används webbtjänsten Suomi.fi, och inloggningen sker med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Eftersom det är fråga om icke-brådskande vård, kan det hända att mottagningen ordnas om flera månader. Det är möjligt att boka en ledig tid oberoende av var munhygienisten eller tandskötaren har sin arbetsplats.

Man kan ansluta till distansmottagningen fem minuter innan mottagningen börjar. Man ansluter sig till distansmottagningen genom att logga in i Egenvårdstjänsten och genom att där ansluta sig till videomottagningen. När man ansluter till distansmottagningen per telefon behöver man applikationen Lifecare-video som kan laddas ner från applikationsbutiken.

Munhälsa hos barn i rådgivningsåldern

Grunden för en god mun- och tandhälsa läggs redan i tidig barndom. Föräldrarnas intresse för den egna och barnets munvård är av största vikt.

Det är bra att redan från barnsben vänja barnet vid hälsosamma matvanor. Man bör beakta en regelbunden måltidsrytm dagligen, undvika att småäta och använda vatten som törstsläckande dryck.

Det är bra om föräldrarna ger råd och handleder barnet i frågor som gäller daglig munvård bl.a. genom att se till att barnet borstar tänderna två gånger per dag.

Alla tandvårdstider för barn i rådgivningsåldern (1-6 år) beställs via DigiSoites Egenvårdstjänst. Via Egenvårdstjänsten kan du också ändra eller avboka en beställd tid. Om du inte kan använda den digitala tidsbeställningen kan du boka tid per telefon via din egen tandklinik.

Tid för munhälsokontroll för barn i rådgivningsåldern beställs till en tandskötare eller munhygienist via DigiSoites Egenvårdstjänst.

Beställ tid för ditt barns första munhälsokontroll i 1-års åldern. Följande tider beställs i 3- och 5-års åldern. Om ditt barn inte har varit på munhälsokontroll i 1-års åldern, beställ tid snarast möjligt.

Att beakta:

Fyll i den digitala blanketten för patientuppgifter om barnets hälsotillstånd i DigiSoites Egenvårdstjänst innan ni kommer till munhälsokontrollen.

Föräldrarna/vårdnadshavarna beställer mottagningstid för sitt barn ända till 6-års åldern enligt den individuella vårdplanen som överenskommits på mottagningsbesöket.

Tidsintervallerna mellan besöken bestäms utifrån barnets mun- och tandhälsa, barnets allmänna hälsotillstånd och vårdrutinerna hemma.

Barnet kallas till tandläkarmottagning för ett återkommande besök för första gången när skolgången inletts, i regel på sommaren.

När en familj flyttar till orten, bör föräldrarna se till att barnets munhälsovård fortsätter. De bör göra detta genom att beställa vårdtid hos den egna tandkliniken.

Munhälsa hos skolelever och studerande

Grunden för livslång mun- och tandhälsa läggs under skolåldern. Mun- och tandvårdstjänsterna utgör en del av skol- och studerandehälsovården. Samarbete mellan hem, skola och tandklinik är av största vikt.

Skolelever kallas till munhälsokontroll i årskurs 1, 3, 5  och 8 eller enligt individuellt behov.

Skolelever kallas till munhälsokontroll i årskurs 1, 3, 5  och 8. Mottagningstiden skickas hem under elevens namn.

Vårdbesöken fördelas mellan s.k. vanlig tandläkare, munhygienist och tandläkare specialiserad på tandreglering.

Utöver de regelbundna kontrollerna som sker på basis av åldern kan skolelever kallas till tandvård enligt individuell vårdplan.

Vi ber att en förälder/vårdnadshavare följer med på barnets tandvårdsbesök.

Alla elever vars bett inte har undersökts tidigare genomgår senast i årskurs 3 en screeningsundersökning för att bedöma behovet av tandreglering. Undersökningen görs av en tandläkare som är specialiserad på tandreglering, och ett kallelsebrev skickas hem.

Inom studerandehälsovården tillhandahålls tjänster enligt samma principer som för stadens övriga invånare (gymnasier och andra läroanstalter som förbereder för yrke). Studerande har enligt förordning rätt att gå på en munhälsokontroll en gång under studietiden. Eventuell fortsatt vård bestäms individuellt utifrån en bedömning av vårdbehov.

Vi rekommenderar att studerande beställer en tid under det första studieåret för att den eventuella fortsatta vården ska kunna slutföras.

SHVS ansvarar för munhälsovården för universitets- och högskolestuderandena i området.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Mun- och tandvårdstjänsterna omfattar främjande av munhälsan och hälsoundersökningar samt undersökning, förebyggande och behandling av munsjukdomar. Mun- och tandvården samarbetar med den övriga hälso- och sjukvården och socialvården.

För verksamheten ansvarar

Martti Lilja

Ledande övertandläkare

Mobiltelefon: +358 44 730 7678

Leila Hagqvist

Ansvarsområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 806 5759

E-post: leila.hagqvist@soite.fi

Marita Silvander

Avdelningsskötare inom munhälsovården i Karleby-Kronoby/ansvarsområdeschef för munhälsovården och tandvärksjouren

Telefon: +358 44 730 7642

Paula Varila

Serviceförman

Telefon: +358 40 804 5200

Uträtta ärenden digitalt

Ta en titt också på dessa