Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Rehabiliteringen baserar sig på klientens resurser och är målinriktad verksamhet där man siktar på mål som är viktiga för klienten.

Avgiftsfria tjänster inom rehabiliteringstjänsterna är:

 • rehabiliteringstjänster för personer under 18 år
 • bedömnings- och handledningsbesök
 • gruppbesök 
 • rehabilitering för veteraner.

För en tidsbokning som inte använts och inte avbokats av en godtagbar orsak kan tas ut en avgift av över 18 år gamla personer. Detta gäller också tjänster som annars skulle vara avgiftsfria. Mer information om klientavgifter.

Tillgång till medicinska rehabiliteringstjänster

Individuella medicinska rehabiliteringstjänster baserar sig på ett behov, en bedömning som Soites yrkesutbildade personer gjort, gemensamma mål och en rehabiliteringsplan. Gemensamma grunder för tillgången till terapier styr planeringen av rehabilitering och beslutsfattandet.

Rehabiliteringsöverläkaren fattar besluten om anstaltsrehabiliteringsperioder. Beslut om perioder av öppenvårdsterapi fattas i yrkesövergripande arbetsgrupper:

 • I rehabiliteringsarbetsgruppen för barn och unga deltar rehabiliteringsöverläkaren, en rådgivningsläkare och en läkare och en sjukvårdare från polikliniken för barn och ungdomar, en rehabiliteringshandledare, en fysio-, ergo- och talterapeut, en rehabiliteringssekreterare och ansvarsområdeschefen för rehabilitering.
 • I rehabiliteringsarbetsgruppen för personer i arbetsför ålder och seniorer deltar rehabiliteringsöverläkaren, en specialist i allmänmedicin, en rehabiliteringssekreterare och ansvarsområdescheferna.

En klient har rätt att förbjuda behandlingen av sitt ärende i en arbetsgrupp. Då fattas beslutet av ansvarsområdeschefen efter rekommendation av den behandlande läkaren.

Rehabiliteringshandledning

Inom rehabiliteringshandledningen erbjuder vi helhetsinriktad handledning, information, rådgivning och aktivering samt stöd för en klient och hens familj eller närmiljö. Rehabiliteringshandledning ges när en sjukdom eller ett handikapp påverkar vardagen. Vid rehabiliteringshandledning samarbetar man för att hitta de tjänster som motsvarar klientens behov och passar in i hens livssituation.

Rehabiliteringshandledarna genomför rehabiliteringshandledning och ordnar kurser. En rehabiliteringshandledare informerar om tjänster och stödåtgärder som står till buds, med utgångspunkt i klientens individuella rehabiliteringsbehov. Tjänsterna och stödåtgärderna stöder rehabilitering, funktionsförmåga och delaktighet. Rehabiliteringshandledaren fungerar som klientens stöd i rehabilitering samt vid planering och koordinering av rehabilitering.

En rehabiliteringshandledare gör besök i hem, på daghem, i skolor och på arbetsplatser och kartlägger klientens helhetssituation i hens egen livsmiljö. Rehabiliteringshandledaren samarbetar dessutom med nätverket som är förknippat med klientens rehabilitering.

Att bli klient inom rehabiliteringshandledningen

Rehabiliteringshandledning är service som riktar sig till både barn och vuxna med en långvarig sjukdom eller ett handikapp. Den riktar sig dessutom till deras familj och närmiljö och ges huvudsakligen vid insjuknande och vid anpassning till sjukdom.

Klienter kan komma för handledning förknippat med vård eller uppföljning med eller utan remiss. Klienten själv, en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, en annan yrkesutbildad person eller en närstående kan kontakta tjänsten. Tjänsten är avgiftsfri för rehabiliteringsklienter.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Individuella rehabiliteringstjänster baserar sig på behov, en bedömning som yrkesutbildade inom Soite gjort samt en rehabiliteringsplan. Gemensamma kriterier för att man ska få terapi styr planering och beslutsfattande i fråga om rehabilitering.

Rehabiliteringstjänsternas avgifter baserar sig på lagstiftningen.

Avgiftsfria tjänster är:

 • rehabiliteringstjänster för personer under 18 år
 • bedömnings- och handledningsbesök
 • gruppbesök
 • rehabilitering för veteraner.

FPA ordnar mångsidig rehabilitering för alla åldrar och tryggar din försörjning under rehabiliteringen. Rehabiliteringen hjälper att leva med  sjukdomen eller att fortsätta dina studier eller ditt arbete.

 • Rehabiliterings- och anpassningskurser för olika sjukdomsgrupper
 • Rehabiliterande psykoterapi
 • Krävande medicinsk rehabilitering
 • Neuropsykologisk rehabilitering

För verksamheten ansvarar

Jouni Kauppinen

Serviceförman

Telefon: +358 44 730 7635

Tero Varila

Serviceförman

Telefon: +358 40 804 5103

Katja Tuliniemi

Överläkare, serviceområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 653 4043

Anu Riutta-Huopana

Serviceförman

Mobiltelefon: +358 40 806 8417

Uträtta ärenden digitalt

Ta en titt också på dessa