Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Att söka sig till undersökningar

Bilddiagnostik görs enligt tidsbeställning. En del av röntgenundersökningarna kräver förberedelser. Närmare information om förberedelserna finns i patientföreskrifterna. Undersökningarnas och ingreppens längd varierar mellan några minuter och flera timmar. Vardagar efter kl. 15.00 och på lördagar och söndagar görs endast brådskande undersökningar.

Till radiologiska enhetens verksamhetsställen hör utöver verksamhetsstället på centralsjukhuset även röntgenavdelningarna i Dunkars och Kannus samt Karleby huvudhälsostation. Till exempel kan en röntgenbild utan kontrastmedel som ordinerats på centralsjukhuset göras i Tunkkari, Kannus eller vid Karleby huvudhälsostation om patienten vill.

Radiologiska enhetens verksamhetsställe på centralsjukhuset finns på våning 1 i centralsjukhusets huvudbyggnad (g-flygeln). Här finns även isotopavdelningenMagnetundersökningsenheten finns under psykiatriska enheten på våning 00 (p-flygeln).

Vanliga mammografiundersökningar och ultraljudsundersökningar av bröst samt bentäthetsmätningar görs vid behov på privat röntgen. Mammografiscreeningar som det regelbundet skickas kallelse till görs på Unilabs. Eventuella fortsatta undersökningar görs med remiss vid verksamhetsstället på centralsjukhuset.

På Soites radiologiska enhet görs årligen ungefär 50 000 bilddiagnostiska undersökningar och radiologiska ingrepp. Undersökningsurvalet består av ungefär 250 olika undersökningar. Under de senaste åren har tyngdpunkten flyttat sig mot mer krävande undersökningar.

Information om olika undersökningar


Med vanlig röntgenundersökning avses en traditionell röntgenbild utan kontrastmedel. Dessa är de vanligaste bilddiagnostiska undersökningarna. Vi gör vanliga röntgenundersökningar på alla våra verksamhetsställen.

Vanliga röntgenundersökningar tar inte lång tid och vanligtvis behöver man inte förbereda sig på något sätt. Om du behöver förbereda dig, får du en separat patientföreskrift i samband med tidsbeställningen.

Genom ultraljudsundersökning kan man undersöka nästan alla kroppens organ. Ultraljud lämpar sig vanligtvis inte för undersökning av skelett och tarmkanal.

Ultraljudsundersökning är en smärtfri och trygg undersökningsmetod. På huden stryks en gel, och läkaren undersöker med en sensor på huden. Undersökningen tar cirka 15 minuter. Med hjälp av ultraljudsstyrning kan man även utföra vissa ingrepp. Till exempel kan man avlägsna vätska från lungorna eller ta vävnadsprov.

När du kommer för en ultraljudsundersökning av buken är det viktigt att du inte äter före undersökningen. Om nedre buken ska undersökas, ska urinblåsan vara full. För andra undersökningar behöver du inte förbereda dig på förhand. Eventuella anvisningar om förberedelse  får du med brevet med din undersökningstid.

Vi gör ultraljudsundersökningar på centralsjukhuset och i Dunkars och Kannus.

Datortomografiundersökningarna baserar sig på röntgenstrålning. Av organet som undersöks tas olika tvärsnittsbilder. Jodhaltigt kontrastmedel kan ges antingen via ett blodkärl i armvecket eller genom munnen. Själva bildtagningen görs på några minuter, men på grund av förberedelserna räcker undersökningen längre än så. Om kontrastmedlet injiceras via ett blodkärl, kan det orsaka en tillfällig känsla av värme i kroppen samt metallsmak i munnen. Kontrastmedlet avlägsnar sig ur blodcirkulationen med urinen. Om du är allergisk mot jod, meddela vårdpersonalen innan undersökningen.

Datortomografiundersökningarna görs vid radiologiska enhetens verksamhetsställe på centralsjukhuset. De beställda tiderna är i regel under tjänstetid. Brådskande jourundersökningar görs dygnet runt. Jourpatienter som behöver brådskande vård undersöks ofta med en datortomografiapparat, och deras undersökningar görs mellan tidsbeställningspatienternas undersökningar, och därför kan din undersökningstid ibland vara försenad.

Om undersökningen kräver förberedelse hemma, får du anvisningar om dessa när du får brevet med din undersökningstid. Om buken ska undersökas får du ofta dricka vatten för att markera matsmältningskanalen. Om en undersökning med kontrastmedel ska göras får du inte äta före undersökningen.

Vid magnetundersökningen skapas en bild med hjälp av ett starkt magnetfält och radiovågor. Röntgenstrålar används inte. Vid undersökningen kan man använda ett kontrastmedel som injiceras i venen. Kontrastmedlet innehåller inte jod. Undersökningen tar 30-60 minuter. 

Magnetkameraundersökningarna görs vid radiologiska enhetens verksamhetsställe på centralsjukhuset. Magnetundersökningsavdelningen finns under centralsjukhusets psykiatriska enhet, på våning 00 (p-flygeln). Du hittar fram genom att följa den gröna tejpen på golvet. Vänta på din tur i magnetundersökningsavdelningens lobby. Röntgenskötaren kallar dig därifrån in för undersökningen.

Undersökningsapparaten är en kort tunnel med starkt ljud. Du ska vara orörlig i tunneln under hela undersökningen. Tunneln är öppen i båda ändorna och den är ventilerad och belyst. Apparaten producerar hårda ljud och du får därför hörlurar så att du kan lyssna på radio eller musik under undersökningen. Under undersökningen kan du använda en signalknapp för att vid behov kontakta sjukskötarna.

Metallföremål, klockor, bank- och kreditkort samt hörapparater lämnas i ett låsbart skåp utanför undersökningsrummet. Även smycken och piercingar ska tas bort före undersökningen.

Före undersökningen ska du fylla i en blankett för förhandsuppgifter. Med hjälp av blanketten kontrolleras det att det inte finns hinder för att göra en magnetundersökning. Blanketten för förhandsuppgifter samt eventuella anvisningar om förberedelser får du med brevet med din undersökningstid.

Du bör kontakta magnetundersökningsenheten om du har metall i din kropp, t.ex. en pacemaker, en kirurgisk häftklammer, granatskärvor eller en läkemedelspump, för de kan utgöra hinder för undersökningen. Ledproteser är vanligtvis inte ett hinder för att göra en magnetundersökning.

Målet med angiografier är vanligtvis att lokalisera förträngningar eller proppar i blodkärl och att behandla dem. Angiografier, dvs. kontrastmedelundersökningar av blodkärl görs vid radiologiska enhetens verksamhetsställe på centralsjukhuset. Före undersökningen gör sjukskötarna förberedelserna och ger dig den nödvändiga premedicineringen. Några dagar före undersökningen tas det ett blodprov för att undersöka din blödningsbenägenhet och njurarnas funktion.

Kontrastmedel injiceras i artären under lokalbedövning, och kontrastmedlets gång i blodkärlen avbildas sedan med hjälp av röntgenstrålar. Kontrastmedlet kan orsaka en känsla av värme i injektionsområdet. Kontrastmedlet avlägsnas ur kroppen med urinen.

Eventuella förträngningar och proppar som hittas vid undersökningen kan åtgärdas till exempel genom ballongvidgning och metallstent som läggs in i blodkärlet. Andra ingrepp som kan göras i samband med angiografier är att upplösa blodkoagel samt att stoppa blödningar. Angiografiundersökningen tar cirka 1 – 2 timmar. Du är vaken under undersökningen och ditt tillstånd övervakas.

Efter undersökningen eller ingreppet bör du ligga till sängs, vanligtvis i 3 – 6 timmar. Det är viktigt att du vilar efter undersökningen så att injektionsstället inte börjar blöda. Hur länge du bör vila bestäms beroende på undersökningen eller ingreppet som gjorts.

Isotopundersökningar

Kroppens funktioner kan undersökas med hjälp av kortlivade radioaktiva spårämnen, dvs. radioisotoper. Isotopundersökningar kan användas t.ex. för att undersöka kranskärlens blodcirkulation, njurfunktionen, skelettets ämnesomsättning eller hjärnreceptorernas funktion.

Soites isotopavdelning finns i radiologiska enheten på Mellersta Österbottens centralsjukhus. Det ska beställas tid för undersökningar. Anvisningar om förberedelser får du med brevet med din undersökningstid.

Isotopen som används vid isotopundersökningen ges patienten vanligtvis som injektion i ett blodkärl eller i vävnaden. I vissa fall ges det radioaktiva läkemedlet genom munnen eller genom att andas in en gas. Den strålningsdos du får kan vanligtvis jämföras med strålningsdos vid en vanlig röntgenundersökning. Den bilddiagnostiska apparaten (gammakameran) producerar inte strålning.

Efter injektionen måste du vanligtvis vänta innan undersökningen kan påbörjas. Då hinner spårämnet söka sig till området som ska undersökas. Under undersökningen måste du ligga orörlig på undersökningsbordet. Gammakameran är nära kroppen för att man ska få bra och noggranna bilder.

Isotopbehandlingar

Vid isotopbehandlingar ges ett radioaktivt ämne som en kapsel genom munnen. Ämnet hamnar i vävnader vars funktion är rubbad, och strålningens uppgift är att förstöra den rubbade vävnaden lokalt (intern strålbehandling).

Den interventionella radiologin stöder kirurgin och ersätter delvis blodkärlsoperationer. Med interventionell radiologi avses olika ingrepp som är förknippade med patientens vård och vid vilka det används röntgenapparatur och olika kontrastmedel. Även ultraljudsapparater kan användas som hjälp vid ingrepp. Till interventionell radiologi hör t.ex. nålbiopsier eller tömning av vätska från håligheter.

Blodkärlen är ett vanligt objekt för radiologiska undersökningar. Undersökningar av blodkärl med kontrastmedel görs i Soites radiologiska enhet på centralsjukhuset. Vi gör dessutom undersökningar av hjärtats kransartärer i samarbete med hjärtundersökningsenheten och avdelning 8.

Genomlysningsundersökningar görs med hjälp av röntgenstrålning och kontrastmedel på centralsjukhuset.

Vid undersökningen kan kontrastmedel ges genom munnen, via ett blodkärl eller via ändtarmen. Kontrastmedlet innehåller antingen barium eller jod. De vanligaste organen som undersöks är matsmältningskanalen, urinvägarna och lederna. Till matsmältningskanalens undersökningar hör ofta förberedelser som du får information om med brevet med din undersökningstid.

Undersökningens längd varierar beroende på objektet som undersöks och dess funktion. Oftast tar undersökningen 30 – 60 minuter. Undersökningen görs i regel inte under graviditeten.

En kvalitetsrevision görs av radiologiska enhetens verksamhet med fem års mellanrum. Revisionen görs av en utomstående officiellt godkänd kvalitetsrevisor i enlighet med myndighetsföreskrifter. Föreskrifterna baserar sig på social- och hälsovårdsministeriets förordning 423/2000.

Kvalitetsrevisionen gäller medicinsk verksamhet som exponerar för joniserande strålning. I kvalitetsrevisionen undersöks undersöknings- och vårdpraxis som används i enheten samt resultaten och strålexponeringen. Resultaten jämförs med tillgängliga uppgifter och med erfarenheter av god medicinsk praxis.

Dessutom övervakar Strålsäkerhetscentralen säkerheten i användningen av strålning samt att bestämmelserna i strållagstiftningen följs. Strålsäkerhetscentralen inspekterar regelbundet strålningsrelaterad verksamhet och utrymmen som används för strålningsrelaterad verksamheten.

Teknisk kvalitetssäkring förverkligas enligt Strålsäkerhetscentralens anvisningar. Regelbundet underhåll görs i fråga om apparater som producerar strålning. Strålningsdoser kontrolleras som  en del i att trygga apparaturens funktionsduglighet.

Vid röntgenundersökningar försöker man med så lite strålning som möjligt få så bra röntgenbilder som möjligt för att möjliggöra diagnostisering. Röntgenundersökningarnas strålningsdoser i medeltal kan man bekanta sig med på Strålsäkerhetscentralens nätsidor: Strålning i hälsovården.

Bildkopior

Bilderna som produceras av radiologiska enheten är i digital form. Röntgenbilderna och radiologens utlåtande arkiveras i det digitala arkivet. Den behandlande läkaren ger resultaten av de gjorda undersökningarna.

Om du behöver en bildkopia av din röntgenundersökning, kan du beställa den med en begäran om information. 

Denna begäran kan sändas under adressen:

Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite, Radiologiska enheten,
Mariegatan 16-20,
67200 Karleby.

Du kan också lämna in en begäran om handling till radiologienhetens verksamhetsställe på centralsjukhuset eller till Kannus eller Tunkkari.

Kanta-tjänstens bildarkiv

Soites radiologiska enhet har i bruk Arkivet över bildmaterial som hör till Kanta-tjänsterna. I Arkivet över bildmaterial arkiveras bilddiagnostiska undersökningar som uppkommit i samband med vården av en patient. Med hjälp av arkivet förmedlas bilder lättare och mer datasäkert mellan organisationer. Den samanvändning av uppgifter och den omfattande tillgången till uppgifter som Arkivet över bildmaterial möjliggör förbättrar samtidigt patientsäkerheten eftersom överlappande bilddiagnostiska undersökningar undviks.

Endast yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården har tillgång till bilderna och endast om patienten gett sitt medgivande. Du kan bekanta dig med utlåtanden om dina bilddiagnostiska undersökningar på kanta.fi/sv. Bilderna från undersökningarna är inte synliga för patienterna.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Bilddiagnostik görs för att stöda diagnostiseringen, dvs. undersökningar görs på begäran av patientens behandlande läkare. För en undersökning krävs därför alltid en remiss från den behandlande läkaren.

För verksamheten ansvarar

Tea Ahola

Ansvarsområdeschef/avdelningsskötare

Telefon: +358 40 653 4080

Kai Pihlajamaa

Överläkare

Mobiltelefon: +358 40 653 4464

Ta en titt också på dessa