Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Som ändringsarbete i bostad ersätts nödvändigt ändringsarbete i bostad och i dess omedelbara närhet. Planeringen av ändringsarbetena hör också till de ändringsarbeten som ersätts. Redskap och andra tekniska lösningar kan också ges utan ersättning till personen som har en funktionsnedsättning. Totalrenovering av bostad omfattas inte av ersättning.

Bestämmelsen om ändringsarbeten i bostaden är till sin natur en ersättningsbestämmelse. Detta innebär att en person med funktionsnedsättning har rätt att själv bestämma hurdana anordningar och redskap hen skaffar eller hurdana ändringsarbeten hen låter utföra. Personen kan dock inte kräva att välfärdsområde förpliktas att utföra eller bygga nödvändiga ändringsarbeten i bostaden. Om ändringsarbete har utförts av personen med funktionsnedsättning utan att välfärdsområde gjort en bedömning på förhand om anordningarna, redskapen eller om nödvändigheten och rimligheten i kostnaderna för ändringsarbeten, innebär detta alltid att välfärdsområde gör denna bedömning i efterhand i sitt beslut. Välfärdsområde kan utföra ändringsarbeten själv eller till exempel konkurrensutsätta ändringsarbetena och låta en serviceproducent den valt göra ändringsarbetena. För detta krävs det alltid samtycke av personen som har en funktionsnedsättning.

Nödvändiga ändringsarbeten är avgiftsfria. Kostnaderna ersätts i enlighet med den kvalitetsnivå som godkänns förknippat med bostadslån. För att ändringsarbeten ska kunna utföras ska klienten be bostadens ägare och/eller disponenten om tillåtelse till ändringsarbeten.

Ansökning om ändringsarbete i bostaden

Man ansöker om ändringsarbeten i bostaden med en separat blankett. Fyll i ansökningen och lämna in den hos byrån för funktionshinderservice. Bifoga ett läkarintyg och vid behov ett expertutlåtande till ansökningen. I utlåtandet ska man beskriva den sökandes handikapp och/eller långvariga sjukdom och den olägenhet de orsakar i dagliga funktioner. När det gäller synskada ska man i utlåtandet fastställa invaliditetsgraden eller invaliditetsprocenten.

Ersättning för ändringsarbeten i bostaden kan ansökas om också i efterhand inom sex (6) månader från att kostnaderna uppstått om klienten själv låtit utföra ändringsarbetena. Bifoga kvittona för kostnaderna för de ändringsarbeten som gjorts till ansökningen.

Du kan be byrån för funktionshinderservice om mer information om ändringsarbeten i bostaden.

Reparationsunderstöd från staten

Personer som har en funktionsnedsättning kan få reparationsunderstöd också från staten för ändringsarbete i bostaden. Du får mer information om reparationsunderstöd och stödsystemet från webbplatsen för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet Ara:

Ta en titt också på dessa