Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

En person med ett funktionshinder kan få ekonomiskt stöd för anskaffning av hjälpmedel, maskiner och apparater som behövs för att klara av dagliga funktioner. Enligt handikappservicelagen kan de också beviljas en person som behöver dem på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom föra att kunna röra på sig, för kommunikation och för att klara sig hemma eller i fritidsaktiviteter. Det är fråga om hjälpmedel som inte ersätts som medicinsk rehabilitering. 

Stödet är 50 % av kostnader som bedöms vara skäliga. Ett ändringsarbete som krävs i ett hjälpmedel, en maskin eller en apparat av standardmodell p.g.a. funktionshindret ersätts i sin helhet. Hjälpmedlet, maskinen eller apparaten blir antingen den funktionshindrade personens egen eller så får hen låna hjälpmedlet, maskinen eller apparaten. Stödet beviljas inom ramen för anslagen.

Andra aktörer som beviljar hjälpmedel

Du kan kontakta Soites hjälpmedelscentral för att fråga om hjälpmedel som beviljas som medicinsk rehabilitering.

Hjälpmedel som FPA beviljar

I syfte att förbättra eller bevara en försäkrads arbetsförmåga och förvärvsmöjligheter skall Folkpensionsanstalten såsom yrkesinriktad rehabilitering ordna nödvändiga hjälpmedel (till exempel datatekniska apparater) och betala ersättning för kostnaderna för dem till den försäkrade. Detta om hen till följd av sjukdom, lyte eller kroppsskada inte klarar studier eller arbete utan dem eller skulle ha oskäligt svårt eller tungt att klara sig utan hjälpmedel.

Hjälpmedel som behövs vid undervisning

Särskilda hjälpmedel som behövs för att göra det möjligt att delta i undervisning bör med stöd av lagen om grundläggande utbildning fås av den som ordnar undervisningen. Hjälpmedlen antecknas i beslutet om särskilt stöd som gäller eleven som får särskilt stöd. Också lagen om yrkesutbildning ger en studerande på andra stadiet som får specialundervisning rätt att av den som ordnar undervisningen få de nödvändiga särskilda hjälpmedlen för studierna.

Föreningen Vammaisten koulutuksen ja työllistämisen tuki ry (Tukilinja) erbjuder stöd till handikappade och partiellt arbetsföra personer samt föreningar som stöder dem direkt. Föreningen har beviljat understöd bland annat för anskaffning av datorer.

Byrån för funktionshinderservice

Adress: Strandgatan 16 67100 Karleby Se rutten hit

Telefon: +358 40 804 2122

Webbsida: https://soite.fi/palvelut-ja-yhteys/vammaispalvelut/vammaispalvelutoimisto/

För verksamheten ansvarar

Veronica Joskitt

Serviceområdeschef

Telefon: +358 50 555 0706

Ta en titt också på dessa