Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Rusmedelsarbetare hjälper personer med rusmedelsproblem och deras närstående i fråga om olika rusmedels-, drog-, läkemedels- och funktionella beroenden, t.ex. spelberoende.

Tjänsterna består av stöd och rådgivning samt hänvisning till olika tjänster. Det är fråga om tjänster inom social- och hälsovården samt öppenvårdens stödåtgärder som erbjuds utifrån hjälp-, stöd- och vårdbehovet. Tjänster kan användas av personen som har rusmedelsproblem och av hens närstående.

En bedömning av en rusmedelsberoendes körduglighet i enlighet med EU-direktivet genomförs av en anställd inom missbrukarvårdens i samarbete med en läkare.

Uträttande av ärenden per telefon

Tjänster

Öppenvårdsrehabiliteringstjänster fokuserar på att ge multiprofessionell hjälp till dem som lider av missbruks- och beroendeproblem, samt till deras anhöriga. Klientskapet baserar sig på frivillighet och i vården betonas förtroligt samarbete med klienten och hens närståendenätverk. Man kan anmäla sig som klient utan remiss. Om man vill kan man ha sin familj/en närstående med sig när man kommer till mottagningen. Tjänsterna är avgiftsfria, med undantag för läkarbesök. Inom öppenvårdsrehabiliteringen fungerar tre team: Nuotta, Drogteamet och Alkoteamet.

Stöd- och rådgivningscentret för ungdomar Nuotta erbjuder hjälp för under 25 år gamla personer och deras familjer när man oroar sig över den ungas rusmedelsbruk eller beroende. Det är önskvärt att man kontaktar Nuotta redan i ett tidigt skede. Problemet behöver inte vara allvarligt för att man ska kunna söka hjälp. Besök hos vårdare är avgiftsfria. Av personer som fyllt 18 tar man ut en avgift enligt separat prislista.

Vården baserar sig på frivillighet och förtroende. Rusmedelsbruket ses som bara en del av den ungas och de närståendes liv. I vården beaktar man den ungas och familjens hela livssituation, och man kommer överens om en vårdhelhet som motsvarar behoven hos klientfamiljen. Nuotta stöder den unga så länge det behövs.

Drogteamet erbjuder hjälp till personer som fyllt 25 år om det förekommer oro i fråga om droger och/eller missbruk av läkemedel. Det önskas att man tar kontakt redan i ett tidigt skede, och problemet behöver inte vara allvarligt för att man ska kunna söka hjälp. Man kan också söka sig till drogteamet om man är oroad över en närståendes bruk av droger och/eller läkemedel. Besök hos vårdare är avgiftsfria för klienten. För läkarbesök tas det ut en avgift enligt en separat prislista.

Vården baserar sig på frivillighet och förtroende.

Alkoteamet erbjuder hjälp till personer som fyllt 25 år när det förekommer oro i fråga om alkoholbruk eller ett funktionellt beroende (t.ex. spelberoende). Det önskas att man tar kontakt redan i ett tidigt skede, och problemet behöver inte vara allvarligt för att man ska kunna söka hjälp. Man kan också söka sig till alkoteamet om man är oroad över en närstående persons bruk av alkohol eller ett funktionellt beroende. Besök hos vårdare är avgiftsfria. För läkarbesök tas det ut en avgift enligt en separat prislista av personer som fyllt 18 år.

Vården baserar sig på frivillighet och förtroende.

Tillnyktringsvården är avsedd för kortvarig återhämtning för personer som är påverkade av rusmedel. Genom tillnyktringsvård försöker man trygga en persons hälsa och säkerhet. Tillnyktringsvård behövs när en person inte kan sköta om sig själv på grund av sitt berusningstillstånd. Kontakta gärna tillnyktrings- och avvänjningsvården innan ankomst till tillnyktringsvård för att kontrollera om det finns plats.

Med avvänjningsvård menas att klienten efter riklig och långvarig användning av rusmedel slutar använda dem med hjälp av vårdåtgärder. Målet är att bryta den onda cirkeln av rusmedelsanvändning och att förebygga och behandla abstinenssymtom. Dessutom försöker man skapa förutsättningar för fysisk, psykisk och social rehabilitering.

Inom service vid missbruk och beroenden görs bedömning av behovet av substitutionsbehandling vid opioidberoende och genomförs substitutionbehandling med mediciner.

Hälsorådgivningspunkten Vaihtari erbjuder service anonymt för klienter som använder intravenösa droger. Klienter kan byta begagnade sprutor och nålar mot rena.

Vid Vaihtari ges även hälsorådgivning och görs hänvisning till vård. Servicen är avgiftsfri och konfidentiell.

Vaihtari är öppen måndagar ojämna veckor kl. 16.15 – 17 på Karleby huvudhälsostation (Mariegatan 28, ingång H).

Pilke är en aktivitesgrupp som erbjuder kamratstöd och professionellt handledd verksamhet för äldre (60+) som har eller har haft missbruksproblem.

Ådalarnas missbrukarhandledare tar emot i Kannus, Toholampi, Kaustby och Perho. Missbrukarhandledarens mottagning förutsätter alltid att klienten själv eller en samarbetspartner bokar tid.

Om du är intresserad av anstaltsrehabilitering eller boende- eller andra stödtjänster, kontakta först servicen vid missbruk och beroenden.

För verksamheten ansvarar

Johanna Smeds

Ansvarsområdeschef

Telefon: +358 40 806 8110

Nina Wikström

Serviceområdeschef

Telefon: +358 44 723 2306

Ta en titt också på dessa