Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Rusmedelsarbetare hjälper personer med rusmedelsproblem och deras närstående i fråga om olika rusmedels-, drog-, läkemedels- och funktionella beroenden, t.ex. spelberoende.

Tjänsterna består av stöd och rådgivning samt hänvisning till olika tjänster. Det är fråga om tjänster inom social- och hälsovården samt öppenvårdens stödåtgärder som erbjuds utifrån hjälp-, stöd- och vårdbehovet. Tjänster kan användas av personen som har rusmedelsproblem och av hens närstående.

En bedömning av en rusmedelsberoendes körduglighet i enlighet med EU-direktivet genomförs av en anställd inom missbrukarvårdens i samarbete med en läkare.

Tjänster

Rusmedelsarbetare hjälper personer med rusmedelsproblem och deras närstående i fråga om olika rusmedels-, drog-, läkemedels- och spelberoenden. Tjänsterna består av stöd och rådgivning samt hänvisning till olika tjänster. Det är fråga om tjänster inom social- och hälsovården samt öppenvårdens stödåtgärder som erbjuds utifrån hjälp-, stöd- och vårdbehovet.

Hjälp ges också i förebyggande syfte om kunden misstänker att hen håller på att förlora kontrollen över användningen av rusmedel.

Det förebyggande rusmedelsarbetet genomförs genom yrkesövergripande samarbete mellan olika parter. I Soite-området utvecklas det förebyggande rusmedelsarbetet genom Pakka-verksamhetsmodellen.

Stöd- och rådgivningspunkten för ungdomar Nuotta erbjuder hjälp för under 25 år gamla personer och deras familjer när man oroar sig över den ungas rusmedelsbruk eller beroende. Det är önskvärt att man kontaktar Nuotta redan i ett tidigt skede. Problemet behöver inte vara allvarligt för att man ska kunna söka hjälp. Besök hos vårdare är avgiftsfria. Av personer som fyllt 18 tar man ut en avgift enligt separat prislista.

Vården baserar sig på frivillighet och förtroende. Rusmedelsbruket ses som bara en del av den ungas och de närståendes liv. I vården beaktar man den ungas och familjens hela livssituation, och man kommer överens om en vårdhelhet som motsvarar behoven hos kundfamiljen. Nuotta stöder den unga så länge det behövs.

Pilke är en aktivitesgrupp som erbjuder kamratstöd och professionellt handledd verksamhet för äldre (60+) som har eller har haft missbruksproblem.

Dagcentret är avsett för över 18 år gamla rusmedelsanvändare, bostadslösa och andra som är utanför servicen. Vid dagcentret kan man vila, duscha och tvätta smutstvätt. Det erbjuds även på mat och kaffe samt social- och hälsorådgivning.

Man kan besöka dagcentret utan remiss eller tidsbokning. Dagcentrets tjänster är kostnadsfria för besökare. Man kan besöka centret också om man är berusad och/eller vara anonym.

Dagcentret är öppet måndag till onsdag kl. 9-14 vid Porten.

Tillnyktringsvården är avsedd för kortvarig återhämtning för personer som är påverkade av rusmedel. Genom tillnyktringsvård försöker man trygga en persons hälsa och säkerhet. Tillnyktringsvård behövs när en person inte kan sköta om sig själv på grund av sitt berusningstillstånd. Kontakta gärna tillnyktrings- och avvänjningsvården innan ankomst till tillnyktringsvård för att kontrollera om det finns plats. Tillnyktringsvård genomförs i samjouren på Mellersta Österbottens centralsjukhus.

Hälsorådgivningspunkten Vaihtari erbjuder anonym service för kunder som använder intravenösa droger. Kunder kan byta begagnade sprutor och nålar mot rena.

Vid Vaihtari ges även hälsorådgivning och görs hänvisning till vård. Servicen är avgiftsfri och konfidentiell.

Vaihtari är öppen måndagar och torsdagar kl. 15.00-16.30 vid Porten (Hälsovägen 4, 67200 Karleby).

Med avvänjningsvård menas att kunden efter riklig och långvarig användning av rusmedel slutar använda dem med hjälp av vårdåtgärder. Målet är att bryta den onda cirkeln av rusmedelsanvändning och att förebygga och behandla abstinenssymtom. Dessutom försöker man skapa förutsättningar för fysisk, psykisk och social rehabilitering. Avvänjningsvård genomförs på vuxenpsykiatriska avdelningen 15 på Mellersta Österbottens centralsjukhus.

Chatt för mentalvårdstjänster och service vid missbruk

Chatten för mentalvårdstjänster och service vid missbruk betjänar på webbplatsen soite.fi vardagar kl. 12–14. Tjänsten är avsedd för personer som fyllt 18 år. Chatten erbjuder en kontaktkanal med låg tröskel om du behöver stöd i fråga om psykiska problem, livskriser, bruk av rusmedel eller beroenden.

I chatten kan du diskutera anonymt och i realtid med en sjukskötare. Soites yrkespersoner ger vägledning och råd i chatten, utan brådska. I vårdrelaterade frågor kan yrkespersonen be dig att identifiera dig via tjänsten suomi.fi, varefter en mer exakt bedömning av din psykiska hälsa kan göras. Som stöd för bedömningen kan du hänvisas att fylla i Terapinavigatorn-enkäten.

Terapinavigatorn

Om du vill kan du fylla i terapinavigatorn innan du kontaktar mentalvårdstjänsterna. Frågorna i terapinavigatorn kartlägger karaktären hos mentala problem och behoven gällande vård.

Det är inte möjligt att boka tid till mentalvårdstjänster via terapinavigatorn. Efter att du fyllt i frågeformuläret kan du via navigatorn bekanta dig med egenvårdsprogrammen på Psykporten i Hälsobyn eller kontakta rådgivnings- och bedömningstelefonen inom mentalvårdstjänster och service vid missbruk och berätta att du har fyllt i terapinavigatorn.

Bilagor

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Nina Wikström

Serviceområdeschef

Telefon: +358 44 723 2306

Ta en titt också på dessa