Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Utöver mångprofessionellt stöd och handledning erbjuder TYP klienterna aktiverande och rehabiliterande tjänster. Målet är att hitta ett lämpligt arbete, utbildning eller en annan långvarigare lösning till arbetslösheten.

I Soites område fungerar Mellersta Österbottens sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen. Det finns ett eget verksamhetsställe i Karleby, och Soites yrkesutbildade personer inom socialservicen utför arbetet i älvdalarna.

TYP-servicens uppgifter

Klienten, kommunen/Soite, TE-byrån och FPA gör tillsammans det följande:

 • bedömer den arbetslösa klientens servicebehov
 • planerar servicehelheter som är ändamålsenliga med tanke på att främja sysselsättningen
 • ansvarar för att sysselsättningsprocessen framskrider och för att följa upp den


Nätverkssamarbetet med andra organisationer i området är aktivt.

När kan man bli klient?

Man kan bli klient inom TYP-servicen om:

 • främjandet av den arbetslösas sysselsättning förutsätter att service som kommunen/Soite, TE-byrån och FPA ordnar samordnas
 • när arbetsmarknadsstöd har betalats i minst 300 dagar
 • eller när arbetslösheten har varat oavbrutet
  • minst sex månader (under 25-åringar)
  • eller 12 månader (klienter som fyllt 25 år)

Det som utreds under kartläggningsperiod

Under kartläggningsperioden utreds klientens:

 • yrkeskompetensen
 • hur livssituationen påverkar sysselsättningen
 • hälsotillståndet
 • arbets- och funktionsförmågan


Efter kartläggningsperioden utarbetas en sektorsövergripande sysselsättningsplan tillsammans med klienten.

En sektorsövergripande sysselsättningsplan

Kommunen/Soite och TE-byrån följer upp hur planen genomförs. Om servicebehovet förutsätter rehabiliteringsservice som FPA erbjuder, deltar FPA i att utarbeta, följa upp och justera planen.

I sysselsättningsplanen kommer man överens om service som behövs för att främja klientens sysselsättning. Det kan vara fråga om social- och hälsovårdsservice eller offentlig arbetskraftsservice. Dessutom kan det vara fråga om rehabiliteringsservice i enlighet med det som föreskrivs i lagarna som gäller denna service.

Tiderna som reserverats för planen är bindande. Det är obligatoriskt att delta i den service man kommit överens om i planen. Det är också obligatoriskt att informera om hur planen förverkligas. Det finns ingen maximal längd för klientskapet. Servicen slutar när det inte längre finns behov av samservice, t.ex. när klienten fått arbete, inlett en utbildning eller gått i pension.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Anu Pippola

Ansvarsområdeschef / ledande socialarbetare

Telefon: +358 40 489 2145

Marja Paananen

Serviceområdeschef

Telefon: +358 40 488 2847

Ta en titt också på dessa