Flytta dig till innehållet

Att göra en barnskyddsanmälan

Kontakt eller anmälan leder till en bedömning av behovet av tjänster, under vilken anställda träffar familjemedlemmarna tillsammans och var för sig, samt de aktörer som sedantidigare är bekanta för familjen. Syftet med arbetet är att ta utreda familjens behov av hjälp och stöd och de tjänster som skulle vara till hjälp för familjen.

Du kan ta kontakt eller göra en barnskyddsanmälan till socialakuten dygnet runt genom att ringa eller ta kontakt elektroniskt via DigiSoiten Omapalvelu:

Med kontakt avses att familjen själv eller en aktör som arbetar med familjen med familjens samtycke tar kontakt. Man talar om en barnskyddsanmälan när det inte finns något samtycke från familjens sida att kontakta barnskyddet.

Föregripande barnskyddsanmälan

En föregripande barnskyddsanmälan ska göras före ett barns födelse om det finns grundad anledning att misstänka att det ofödda barnet omedelbart efter sin födelse kommer att behöva stödåtgärder inom barnskyddet. Det är personerna som avses i 25 § 1 mom. i lagen om ändring av barnskyddslagen (12.2.2010/88) som är skyldiga att göra denna anmälan utan hinder av sekretessbestämmelser.

Bedömning av behovet av en föregripande barnskyddsanmälan görs inom vuxensocialarbetet i samarbete med familjetjänsternas bedömningsteam.

Målet och syftet med föregripande barnskyddsanmälan

  • att trygga den blivande mamman och den blivande familjen de tillräckliga stödåtgärderna redan under graviditeten
  • skapar handlingsförpliktelse för socialarbete redan innan barnet fötts
  • den nödvändiga servicen kan planeras på förhand tillsammans med föräldrarna
  • en barnskyddsanmälan ska göras om den som gör anmälan har tillförlitlig information om den blivande mammans eller pappans rusmedelsproblem, mentalhälsoproblem eller frihetsstraff
  • servicen som ges föräldrarna är vuxensocialarbetets service
  • barnskyddets socialarbete börjar när barnet fötts

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Minna Lönnbäck

Serviceområdeschef

Telefon: +358 44 780 9442

Oili Hagström

Ledande socialarbetare

Telefon: +358 44 780 9994

Ulla Siirilä

Ledande socialarbetare

Telefon: +358 40 804 2720

Henna-Maria Kivelä

Ledande socialarbetare

Telefon: +358 40 804 3637

Maarit Biskop

Tf ansvarsområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 806 5151

Uträttande av ärenden elektroniskt