Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

I enlighet med 9 § i AKTA, om en arbetstagares barn som inte har fyllt 12 år plötsligt insjuknar, har den anställde rätt till tillfällig vårdledighet under högst fyra (4) arbetsdagar åt gången för att ordna vård för eller sköta barnet. Enligt de flesta kollektivavtal har mamman eller pappan till ett barn rätt till ersättning för tillfälliga vårdledigheter i enlighet med bestämmelserna om lön under sjukdomstid. Det maximala ersättningsbeloppet (tre eller fyra dagar) varierar beroende på kollektivavtal.

Om du behöver ett intyg för din arbetsgivare eller din utbildningsinstitution angående vård av ett sjukt barn i hemmet, ring rådgivningarnas centraliserade telefontjänst eller, om det gäller ett barn i skolåldern, skolans hälsovårdare. Vårdledighetsintyg skrivs inte på basis av e-post eller textmeddelanden och inte heller retroaktivt. Retroaktiva vårdledighetsintyg skrivs endast ut om kliniken har varit stängd under sjukdagen.

Då ett barn under 12 år insjuknar och vårdnadshavaren stannar hemma för att vårda barnet kan arbetstagaren få ett vårdledighetsintyg för arbetsgivaren antingen via rådgivningens telefontjänst eller av skolbarnets skolhälsovårdare.

För de anställda i Karleby stad och i Soite räcker det med att anmäla till sin chef om barnet blir sjukt (1-3 dagar). Istället för läkar-/skötarintyg kan din handledare godkänna att du är frånvarande med egen anmälan. Chefen kan vid behov förutsätta att barnet besöker mottagningen.

Specialvårdspenning ersätter inkomstbortfall då en förälder inte kan arbeta för att hen deltar i barnets sjukhusvård och därtill hörande hemvård.

Ytterligare information och anvisningar för hur man gör vid infektioner hittar du på Institutet för hälsa och välfärds och Barnhusets sidor. Det är dock viktigt att komma ihåg att det alltid behövs en läkarbedömning då föräldrarna upplever barnets tillstånd som oroande eller symtomen och/eller fynden tyder på sjukdom som kräver vård.

Om en baby yngre än tre månader får feber, kontakta läkaren vid Soites barnakut för en bedömning.

Soites barnakut är öppen 24/7, dvs. dygnet runt varje dag på året. Du kan komma till barnakuten utan läkarremiss. Behovet av brådskande vård för barnet bedöms utifrån kontakten till hälsovården eller på plats.

Vid långvarig sjukdom

Om barnet är långvarigt sjukt eller barnets allmäntillstånd försämras kan du ta kontakt med din hälsostation under tjänstetid. Kvällstid och under helger kan du kontakta Soites barnakut eller samjouren. Från hälsostationen och samjouren styrs du vid behov till Soites barnakut, där man gör en bedömning av vårdbehovet.

Vid jouren vårdas de patienter som inte tryggt kan vänta på att få vård på sin egen hälsostation följande vardag. Om du bedömer att du behöver vård för din skada eller plötsliga sjukdom inom ett dygn, ring samjouren.

Länkar

Ta en titt också på dessa