Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Besöksuppgifter

Mariegatan 16A
67200 Karleby

Uträttande av ärenden per telefon

Maria-Katarina-huset erbjuder personer med grav utvecklingsstörning samt autister långvariga boendetjänster, tillfällig vård, undersöknings- och rehabiliteringsperioder och krisvård. Maria-Katarina-huset består av undersöknings- och rehabiliteringsenheten Askel, grupphemmet Matti och enheten Einari-Sofia för undersökning och tillfällig vård.

Undersöknings- och rehabiliteringsenheten Askel

Undersöknings- och rehabiliteringsenheten Askel är en undersöknings-, bedömnings- och rehabiliteringsenhet för vuxna som har en utvecklingsstörning. Enheten samarbetar med utvecklingspolikliniken. Klienter hänvisas till enheten via utvecklingspolikliniken.

Askel betjänar klienter i alla skeden av livet. Sakkunniga arbetar i en multiprofessionell arbetsgrupp som tillsammans med klienten och deras närstående gör upp en plan utifrån klientens behov samt fastslår mål och metoder för rehabilitering och stöd i vardagen.

Vid Askel-enheten erbjuds vid behov stödperioder om familje- och livssituationen kräver det.

Askel-enheten har gemensamma lokaler, en matsal och fyra klientrum. Varje rum har ett eget badrum.

Rehabiliteringsperiod

När man inleder en rehabiliteringsperiod har de primära rehabiliteringsmålen redan fastställts tillsammans med utvecklingspolikliniken. Innan en klient kommer till Askel-enheten har en plan gjorts upp om vad som ska genomföras under rehabiliteringsperioden.

Inför en rehabiliteringsperiod anordnas det alltid ett ankomstmöte med klienten. Klienten och dennas närmaste nätverk, utvecklingspoliklinikens personal, en anställd på Askel-enheten samt klientens egen socialarbetare deltar i mötet. Rehabiliteringsperioden genomförs som ett samarbete mellan experter enligt de mål som satts upp gällande funktionsförmågan.

I rehabiliteringsperioden ingår planering av övergångsfasen samt nödvändig träning inför nästa livsskede och nätverkssamarbete efter att perioden avslutats.

Undersöknings- och bedömningsperiod

En undersöknings- och bedömningsperiod kan vara nödvändig i en situation där det finns behov av multiprofessionella undersökningar, en bedömning samt planering av stöd och rehabilitering. Under perioden planerar man det stöd och den behandling som behövs i fortsättningen, och vid behov påbörjas arbete i klientens olika livsmiljöer.

Grupphemmet Matti

Grupphemmet Matti är en enhet som är avsedd för långvarigt boende för fyra autistiska personer. Varje boende har ett eget rum med dusch och toalett. I utrymmena har man beaktat autisternas specialbehov, bland annat i ljudisoleringen. I personaldimensioneringen har man beaktat hanteringen av utmanande situationer.

Verksamhetsprincipen för grupphemmet Matti är att använda sig av den nyaste möjliga informationen om autism och handledningen av autister. Målet är att möjliggöra  stöd för de boendes funktionsförmåga samt ett tryggt boende som är så hemlikt som möjligt.

Verksamheten bygger på individfokuserad livsplanering. Klienterna är huvudmän i allt som sker vid enheten. Stött beslutsfattande och aktivt stöd hjälper alla att leva det liv de vill leva. Alla får hjälp, stöd och vägledning utifrån sina egna behov.

Varje anställd har rätt och möjlighet att utnyttja sitt eget specialkunnande. Ur klienternas synvinkel syns detta som olika alternativa sätt att uppleva delaktighet i vardagen.

Enheten Einari-Sofia för tillfällig vård

Maria-Katarinas tillfälliga barnvård erbjuder kortvarig vård av barn som behöver särskilt stöd. Dessutom anordnar Einari-Sofia undersöknings- och rehabiliteringsperioder i samarbete med utvecklingspolikliniken. Med dessa syftar man till att som ett komplement till utvecklingspoliklinikens undersökningar kartlägga klientens funktionsförmåga och möjligheter att klara sig i vardagen.

Maria-Katarinas tillfälliga vård omfattar två enheter. Det finns fyra platser vid enheten Einari och fem vid enheten Sofia. Klientens funktionsförmåga påverkar valet av tillfällig vårdenhet.

Varje rum har egen toalett och dusch. Maria-Katarina-huset har en bastu, och i anslutning till den ett badkar. Vår enhet har ett vitt rum som vilorum och ett akvarierum som kan användas för många ändamål; för att koppla av, läsa, pyssla, spela spel och lyssna på musik. Enheterna har tv.

Lokalerna möjliggör trygg och individuell rehabilitering för barn. Till enheten hör en inhägnad innergård med konstgräs. I omgivningen finns goda möjligheter till att vistas utomhus.

Trygg, individuell, familjeorienterad och med respekt för barns rättigheter

Maria-Katarinas verksamhet betonar trygghet, individualitet, ett familjeorienterat arbetssätt samt rehabilitering och handledning i vardagen, som vi genomför i samarbete med familjerna och med specialarbetare. Aktiviteter bedrivs individuellt med lyhördhet för barnets behov och önskemål och med stöd för barnets rättigheter.

Familj och närstående är en stor resurs i barnets liv. Föräldrarna är experter i frågor som rör deras barn, och detta beaktas i Maria-Katarinas verksamhet genom att göra familjen nära delaktig i innehållsplaneringen för barnets rehabiliteringsperioder. Inom den tillfälliga vården samarbetar vi med olika sakkunniga. Samarbetet med ett multiprofessionellt team är av stor betydelse för genomförandet av barnets individuella plan.

Barnet engageras i de val och beslut som gäller barnet, efter klientens funktionsförmåga. Enheterna använder kommunikationsmetoder som stödjer och ersätter tal, vilket gör det möjligt för barnet att bli hört. Varje barn respekteras genom att man lyssnar och beaktar deras önskemål och stöder deras självbestämmanderätt. Barnet får hjälp och stöd att förverkliga sig själv och att göra de saker som är viktiga och trevliga för barnet.

Plan för egenkontroll

Ta en titt också på dessa