Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Inrättandet av välfärdsområdena förutsätter omfattande regionala förändringar i IKT-infrastrukturen, de sektorsövergripande informationssystemen, klient- och patientsystemen inom hälso- och sjukvården samt räddningsväsendets informationssystem. Det primära målet vid IKT-beredningen är att försäkra sig om att systemen fungerar störningsfritt när social- och hälsovårdens och räddningsväsendets tjänster överförs till välfärdsområdet 1.1.2023. Tyngdpunkter är särskilt ändringsarbeten som är nödvändiga för verksamheten och ändringar som lagen kräver. I de redan existerande systemen görs de ändringar och gränssnitt den nya organisationen kräver, och vid behov skaffas nya system och apparater.

IKT-förändringen i Mellersta Österbottens välfärdsområde

IKT-förändringsprojektet genomförs i Mellersta Österbottens välfärdsområde under perioden 1.7.2021 – 31.12.2025. I projektet ingår bland annat följande utvecklingsobjekt:

IKT-infrastrukturen

I utvecklingen av IKT-infrastrukturen ingår både anskaffning av IT-apparatur och uppdatering av program och förbindelser och överföring av dem till välfärdsområdets bruk. Meningen är att man säkerställer tillräcklig kapacitet och datasäkra, välfungerande förbindelser och apparater för de anställda som övergår till välfärdsområdet. Dessutom försäkrar man sig om säkerheten i fastigheter bland annat i fråga om passagekontroll.

Räddningsväsendets och förstavårdens system

Förändringsarbetena som är förknippade med räddningsverkets och förstavårdens system är särskilt förknippade med de särskilda, lagstadgade säkerhetskraven inom dessa sektorer. I projektet försöker man trygga att dessa krav uppfylls både i fråga om brandstationer, räddningsfordon och i fråga om personalens arbetsredskap. Likaså försäkrar man sig om att räddningsverkets system och förbindelser är tillräckligt interoperabla med social- och hälsovårdssystemen.

Social- och hälsovårdens system

När det gäller social- och hälsovården görs det nödvändiga uppdateringar, ändringar och integrationer i klient- och patientdatasystemen. Dessutom försäkrar man sig om att gamla uppgifter förvaras på korrekt sätt. Genom åtgärderna försäkrar man sig om att dokumenteringen av uppgifter och tillgången till information fungerar smidigt när man övergår till välfärdsområdet.

Administrationen och sektorsövergripande system

När reformen genomförs måste man garantera att den ekonomiska uppföljningen och lönebetalningen till personalen fungerar väl. Vid IKT-beredningen ser man till att systemen för ekonomiförvaltning överförs smidigt till välfärdsområdet. Personalförvaltningens system uppdateras så att de svarar mot den större organisationens behov. I välfärdsområdet grundas en ny webbplats, och de anställdas intranät förnyas. Dessutom utvecklar man bland annat systemen för kunskapsledning, digital arkivering och ärendehantering samt de digitala tjänsterna. I centrala administrativa uppgifter ingår överföring av organisationernas avtal till välfärdsområdet.

Ta en titt också på dessa