Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

I Soite förnyade man det nätsidebaserade responssystemet vid årsskiftet 2023-2024 och förnyelsen av responssystemet utvidgas nu så att den omfattar respons per textmeddelande om primärvårdens mottagningar och munhälsovården. Det är fråga om ett pilotprojekt som hör till det riksomfattande projektet Asiakaspalautetiedon kansallinen yhtenäistäminen (Riksomfattande samordning av kundresponsuppgifter) som pågår till hösten 2024.

Efter att en kund har besökt en primärvårdsmottagning på en hälsocentral, hälsostation eller inom munhälsovården, får hen en enkät per textmeddelande i vilken det bes om respons om Soites service. Det är avgiftsfritt att besvara enkäten. Det är lätt att besvara enkäten och alla får möjlighet att besvara den oberoende av hurdan mobiltelefon man har. Det textmeddelande som skickas från Soite kan identifieras genom att det kommer från numret +358 457 396 0275, och i meddelandet nämns ”Soite” som avsändare. Personuppgifter kopplas inte till enkäten, och kunden kan själv bestämma om hen vill svara eller inte. Kundrespons samlas av myndiga kunder, dvs. kunder som har fyllt 18 år.

Med enkäten samlas numerisk data (på skalan 0-10) om ifall kunden rekommenderar den service hen fått utifrån sitt besök. I mätningar används också påståenden som THL rekommenderar, på en skala med fem steg: helt av samma åsikt – helt av annan åsikt. Samtidigt har kunder möjlighet att ge verbal respons. I slutet av responsenkäten kan den som besvarar enkäten lämna sina kontaktuppgifter om hen vill att hen blir kontaktad i fråga om responsen. I annat fall besvaras enkäten anonymt.

Svaren som fås via responsenkäten utnyttjas i att utveckla Soites verksamhet, men också i det riksomfattande projektet Asiakaspalautetiedon kansallinen yhtenäistäminen (Riksomfattande samordning av kundresponsuppgifter) i samarbete med THL och DigiFinland. Målet är att kundresponsen inom social- och hälsovårdstjänsterna samlas i fortsättningen in på ett enhetligt och kundorienterat sätt i hela landet och i alla välfärdsområden. Ändringarna i Soites responssystem är relaterade till ett pågående pilotprojekt. Meningen är att man med hjälp av insamling av kundrespons ska utvärdera servicens kvalitet och göra jämförelser mellan olika välfärdsområden.

Den data som blir till utifrån den respons som fås genom enkät överförs i icke-identifierbar form till DigiFinland. DigiFinland modellerar, i enlighet med THL:s instruktioner, faktorer som är relaterade till överföring av data och till att det görs jämförelser. Denna data innehåller inte identifierbara personuppgifter. Svar från enkät levereras en gång till pilotprojektet. Den nödvändiga mängden svar samlas under våren 2024 för pilotprojektet.

På hösten 2023 togs respons per textmeddelande i bruk på Soites barnakut och erfarenheterna har varit goda.

Ta en titt också på dessa