Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Hälsoundersökningar för barn i rådgivningsåldern

De centrala uppgifterna vid hälsoundersökningar för barn i rådgivningsåldern är att följa upp barnets hälsotillstånd, tillväxt och utveckling i sin helhet. Dessutom utreds och stödjas hela familjens välbefinnande. Rådgivningsundersökningar ordnas enligt barnets ålder till hälsovårdare och rådgivningsläkare.

Vid hälsoundersökningar utreder man barnets tillväxt, utveckling och välbefinnande med utgång i barnets åldersstadium och individuella behov. Vid besöken ges barnet de vacciner som hör till det nationella vaccinationsprogrammet.

Hela familjen är välkommen till rådgivningsbesöket. Förutom att man gör hälsoundersökningar på rådgivningen stärker man också föräldrarnas resurser i fråga om uppfostran med utgångspunkt i barnet och god omvårdnad av barnet samt. Dessutom stärks föräldrarnas resurser i fråga om att vårda sig själva och sitt parförhållande.

BesöksgångBarnets ålder
12 – 3 veckor
22 månader
33 månader
45 månader
510 månader
612 månader
71,5 år
82 år
93 år
104 år
115 år
126 år

Vid en rådgivningsläkares undersökning närvarar både en läkare och en hälsovårdare.

Vid den omfattande hälsoundersökningen bedömer hälsovårdaren och läkaren barnets hälsa och hela familjens välbefinnande. I hälsoundersökningen ingår en intervju med vårdnadshavarna och en utredning av hela familjens välbefinnande. Till omfattande hälsoundersökningar hör också småbarnspedagogikens bedömning av barnet om barnet är i dagvård.

Undersökningen avslutas med en bedömning av barnets hälsotillstånd och eventuella behov av fortsatta undersökningar, vård och stöd. Denna bedömning görs tillsammans med vårdnadshavarna och barnet. Föräldrarna ombes förbereda sig inför omfattande hälsoundersökningar genom att fylla i blanketter som eventuellt hör till undersökningen.

BesöksgångBarnets ålder
14 – 6 veckor
2 omfattande hälsoundersökning4 månader
38 månader
4 omfattande hälsoundersökning 1,5 år
5 omfattande hälsoundersökning 4 år

Skolhälsovårdens hälsoundersökningar

I skolhälsovården ingår årliga hälsoundersökningar varav hälsoundersökningarna i årskurs 1, 5 och 8 är omfattande undersökningar. Vid de omfattande undersökningarna kartläggs barnets/ungdomens och hela familjens välbefinnande. Det är önskvärt att föräldrarna/vårdnadshavarna är närvarande vid de omfattande hälsoundersökningarna.

Studerandehälsovårdens hälsoundersökningar

Studerandehälsovården omfattar studerande på andra stadiet och högskolestuderande. För studerande ordnas hälsoundersökningar under det första studieåret. Studerandehälsovården bör främja studerandenas arbets- och studieförmåga genom att stödja den studerandes fysiska och psykiska resurser, genom att trygga en god studiemiljö och goda arbetsarrangemang samt genom att fästa vikt vid välbefinnandet i studiegemenskapen.

Hälsoundersökningar för seniorer

Vid hälsoundersökningar för 67- och 75-åringar gör man en mångsidig kartläggning av klientens hälsotillstånd och välbefinnande samt av möjligheterna att främja funktionsförmågan och av eventuella risker för insjuknande. Dessutom går man igenom laboratorieresultat. Det skickas en personlig kallelse till hälsoundersökning. För var och en utarbetar man tillsammans en individuell välfärdsplan.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Vid en hälsoundersökning som knyter an till ett åldersstadium fästs uppmärksamhet vid frågor som är aktuella i just det livsskedet. Barnrådgivningen utför en omfattande hälsoundersökning av barn i 4 månaders, 18 månaders och 4 års ålder. Vid hälsoundersökningarna undersöks omständigheter kring barnets hälsa, uppväxt och utveckling samt eventuella särskilda behov.

Omfattande hälsoundersökningar av skolelever ordnas på första, femte och åttonde klassen. Förutom barnets eller den ungas uppväxt och utveckling bedöms hela familjens välbefinnande vid undersökningen. Studerande vid gymnasier och yrkesläroanstalter genomgår inom studerandehälsovården en undersökning av hälsovårdare under det första studieåret och under det första eller andra studieåret en läkarundersökning, om inte läkarundersökningen har utförts i samband med antagningen av studerande. Under det första studieåret ordnas en hälsoenkät för högskolestuderande. Utifrån enkäten görs vid behov en hälsoundersökning. Vid hälsoundersökningarna undersöks studerandens hälsa och välfärd samt andra omständigheter som påverkar studierna som en helhet.

Vid hälsoundersökningar som erbjuds äldre personer kan man förutom grundläggande undersökningar utreda bland annat minnet, funktionsförmågan, sinnesstämningen och hur personen klarar sig på egen hand. Dessa undersökningar görs på social- och hälsocentralen.

För verksamheten ansvarar

Anu Vähärautio

Ansvarsområdeschef

Telefon: +358 40 806 5791

Merja Mäki

Ansvarsområdeschef/serviceförman

Telefon: +358 40 806 5478

Uträtta ärenden digitalt

Ta en titt också på dessa