Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Med personlig assistans avses hjälp som en gravt handikappad har behov av i de dagliga sysslorna, i arbete och studier, i fritidsaktiviteter, i samhällelig verksamhet samt i upprätthållande av sociala kontakter. Det är en tjänst som möjliggör ett självständigt liv som beviljas gravt handikappade personer i enlighet med handikappservicelagen. För att personlig assistans ska kunna ordnas ska den gravt handikappade personen kunna bestämma om assistansen innehåll och sättet att ordna den. Soite producerar personlig assistans som egen verksamhet vid vissa boendeenheter inom funktionshinderservicen.

När personlig assistans ordnas räknas som gravt handikappad den som nödvändigtvis och upprepade gånger behöver en annan persons hjälp för att klara av sedvanliga funktioner i livet. Hjälpbehovet beror inte i främsta hand på sjukdomar och funktionshinder som har samband med normalt åldrande. I stället beror de på en långvarig eller framskridande funktionsnedsättning eller sjukdom.

Om behovet av hjälp och assistans baserar sig i huvudsak på omsorg, vård och övervakning ska hjälpen ordnas på något annat sätt än genom personlig assistans. Det är möjligt att kombinera personlig assistans med andra tjänster och stödåtgärder. När servicebehovet kartläggs och man beslutar om tjänster görs det en individuell bedömning av klientens servicebehov.

Soite använder Omaolo-tjänstens bedömning av behovet av socialvård, och den kan användas för att bedöma ens egen eller en närståendes rätt till personlig assistans.

Sätten att ordna personlig assistans inom Soite:

  • arbetsgivarmodellen – den handikappade personen skaffar själv sin assistent och fungerar som assistentens arbetsgivare. Soite ersätter den handikappade personen för de kostnader som medförs av anställandet av en personlig assistent
  • servicesedel – Soite ger den handikappade personen en servicesedel för att skaffa personlig assistans
  • hjälp som ordnas eller skaffas av Soite

Servicesedel

Servicesedel är ett av Soites sätt att ordna personlig assistans. En servicesedel innebär att Soite förbundit sig att betala den personliga assistans som serviceproducenten producerar. Servicesedel kan användas av klienter som uppfyller kriterierna i handikappservicelagen för att få personlig assistans. Klienterna ska ha förmåga och möjlighet att använda servicesedel.

Med servicesedel kan en klient skaffa sådan personlig assistans som avses i handikappservicelagen. Hen kan välja serviceproducent själv enligt sina egna behov och önskemål bland de serviceproducenter som Soite godkänt.

Bekanta dig med serviceproducenter för personlig assistans:

FPA:s tolktjänst för personer med funktionsnesättning är avsedd för personer med hörselskada, syn- och hörselskada eller talskada. Tjänsten är gratis.

Att fungera som arbetsgivare

  • Som arbetsgivare för en personlig assistent kan du också välja inmatning av timmarna för personlig assistens i det elektroniska systemet. Mer information om detta ges av funktionshinderservicens sekreterare.
  • Varsel om permittering/Permitteringsintyg (Länk till blankett på Työsuojelu.fi)

Mer information om att fungera som arbetsgivare:

Mer information om personlig assistans:

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Personlig assistans betyder att en person med funktionsnedsättning nödvändigt behöver hjälp hemma och utanför hemmet. En person med svår funktionsnedsättning har rätt till personlig assistans om hen nödvändigt och upprepat har behov av annan persons hjälp:

  • i de dagliga sysslorna, arbete och studier;
  • i fritidsaktiviteter och i samhällelig verksamhet, samt
  • i upprätthållande av sociala kontakter.

Förutsättningen att få personlig assistans är att en person med svår funktionsnedsättning kan uttrycka sig om innehållet i hjälpen som behövs. Detta behöver dock inte göras själv, utan man kan be om hjälp till exempel från närstående.

Personlig assistans kan ordnas på olika sätt. Den kan skaffas från både offentliga och privata serviceproducenter.

För verksamheten ansvarar

Veronica Joskitt

Serviceområdeschef

Telefon: +358 50 555 0706