Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Med personlig assistans avses hjälp som en person med en grav funktionsnedsättning har behov av i de dagliga sysslorna, i arbete och studier, i fritidsaktiviteter, i samhällelig verksamhet samt i upprätthållande av sociala kontakter. Det är en tjänst som möjliggör ett självständigt liv och beviljas personer med en grav funktionsnedsättning i enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp. För att personlig assistans ska kunna ordnas ska personen med en grav funktionsnedsättning kunna bestämma om assistansen innehåll och sättet att ordna den. Soite producerar personlig assistans som egen verksamhet vid vissa boendeenheter inom funktionshinderservicen.

När personlig assistans ordnas räknas som person med grav funktionsnedsättning den som nödvändigtvis och upprepade gånger behöver en annan persons hjälp för att klara av sedvanliga funktioner i livet. Hjälpbehovet beror inte i främsta hand på sjukdomar och funktionshinder som har samband med normalt åldrande. I stället beror det på en långvarig eller framskridande funktionsnedsättning eller sjukdom.

Om behovet av hjälp och assistans baserar sig i huvudsak på omsorg, vård och övervakning ska hjälpen ordnas på något annat sätt än genom personlig assistans. Det är möjligt att kombinera personlig assistans med andra tjänster och stödåtgärder. När servicebehovet kartläggs och man beslutar om tjänster görs det en individuell bedömning av klientens servicebehov.

Soite använder Omaolo-tjänstens bedömning av behovet av socialvård, och den kan användas för att bedöma ens egen eller en närståendes rätt till personlig assistans.

Sätten att ordna personlig assistans i Soite

Arbetsgivarmodellen går ut på att en person med en grav funktionsnedsättning fungerar som arbetsgivare för en assistent som hen har anställt. Välfärdsområdet ersätter

  • kostnaderna som anställandet av en personlig assistent medför
  • de lagstadgade avgifterna och ersättningarna som en arbetsgivare ska betala
  • andra skäliga nödvändiga utgifter relaterade till assistenten.

Arbetsgivarmodellen förutsätter att personen med en grav funktionsnedsättning vill fungera som arbetsgivare. En arbetsgivare har rättigheter, men också alla arbetsgivarens ansvar och skyldigheter.

Om man kommer överens om det kan Soite som ställföreträdande betalare sköta löneutbetalningen och ärenden relaterade till obligatoriska försäkringar och företagshälsovård å arbetsgivarens vägnar.

En intressebevakare eller en vårdnadshavare till ett minderårigt barn kan fungera som arbetsgivare till en personlig assistent under samma förutsättningar som personen som själv använder personlig assistans.

Servicesedelmodellen går ut på att en person med en grav funktionsnedsättning får en personlig assistent med en servicesedel som har beviljats åt hen. Välfärdsområdet har fastställt bland vilka serviceproducenter kunden kan välja serviceproducent utifrån sina egna behov och preferenser. Serviceproducenten har rätt att besluta vem som fungerar som assistent för personen med en grav funktionsnedsättning i olika situationer, men beaktar i mån av möjlighet kundens önskemål i fråga om assistent.

Köptjänstmodellen går ut på att välfärdsområdet skaffar personliga assistansens tjänster för en person med en grav funktionsnedsättning från en privat serviceproducent eller ordnar tjänsten själv. Tjänster i enlighet med köptjänstmodellen ordnas av särskilda skäl och efter individuellt övervägande. Välfärdsområdet har rätt att besluta vem som fungerar som assistent för personen med en grav funktionsnedsättning i olika situationer, men beaktar i mån av möjlighet kundens önskemål i fråga om assistent.

FPA:s tolktjänst för personer med funktionsnesättning är avsedd för personer med hörselskada, syn- och hörselskada eller talskada. Tjänsten är gratis.

Att fungera som arbetsgivare

Vi rekommenderar att arbetsgivare som hör till Heta-förbundet använder arbetsavtalsmallen (työsopimuspohja) som hittas på Heta-förbundets webbplats i nedre delen av sidan som öppnas via den här länken.

  • Som arbetsgivare för en personlig assistent kan du också välja inmatning av timmarna för personlig assistens i det digitala systemet. Mer information om detta ges av funktionshinderservicens sekreterare.
  • Varsel om permittering/Permitteringsintyg (Länk till blankett på Työsuojelu.fi)

Mer information om att fungera som arbetsgivare:

Mer information om personlig assistans:

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Soite använder Omaolo-tjänstens bedömning av behovet av socialvård, och den kan användas för att bedöma ens egen eller en närståendes rätt till personlig assistans.

För verksamheten ansvarar

Veronica Joskitt

Serviceområdeschef

Telefon: +358 50 555 0706

Ta en titt också på dessa