Flytta dig till innehållet

Hemmet är en viktig del i en människas vardag. Största delen av de äldre bor och vill bo hemma så länge som möjligt. Seniorboende är ett mellanting mellan att bo hemma och heldygnsomsorg. Utmärkande för det är det sociala sammanhanget. Utöver egen bostad ett eget rum finns det gemensamma utrymmen som man kan vistas i och umgås i med andra boende.

Inom seniorboende bor man i ett seniorhus i hyresförhållande antingen utan service eller med hjälp av stödtjänster eller hemvård. I tjänster kan t.ex. ingå klädvård, städning, trygghetsservice och hälso- och sjukvård. Utöver hyra enligt hyresavtalet tas det ut klientavgifter. Avgiften bestäms utifrån de tjänster klienten använder och klientens bruttoinkomster.

Seniorboende är en mellanform mellan att bo hemma och heldygnsomsorg, och den sociala aspekten är kännetecknande för den. Seniorboende innebär att man bor i ett seniorhus i hyresförhållande antingen utan service, med hjälp av stödtjänster och/eller med stöd av hemvård.

Man ansöker om plats i seniorboende med blanketten Ansökan om boendeservice inom vård och omsorg för äldre.

När plats i seniorboende beviljas beaktar man prioritetsordningen.

En klient lämpar sig för seniorboende om hen:

  • klarar av dagliga sysslor självständigt eller med stöd av handledning och hemvård.
  • rör sig utan hjälpmedel eller självständigt med stöd av hjälpmedel eller assisterad av en vårdare.
  • klarar sig självständigt på nätterna (eller beroende på den lokala servicestrukturen med hjälp av nattpatrull).
  • kan larma hjälp.
  • har nytta av den sociala aspekten som boendeformen innebär (kan t.ex. inte bo ensam på grund av otrygghet).

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Gemenskapsboende ordnas för personer vars * Funktionsförmåga är nedsatt på grund av hög ålder, sjukdom, skada eller någon annan motsvarande orsak. * Behov av vård och omsorg har ökat på grund av nedsatt funktionsförmåga. Vid gemenskapsboende betalar klienten hyra eller vederlag för bostaden samt för de tjänster han eller hon behöver enligt användningsändamål. Personen betalar också själv sina övriga boende-, mat- och läkemedelskostnader. Klienten kan få bostadsbidrag för pensionstagare, vårdbidrag och sjukvårdsersättningar. Hen får själv möblera sin bostad. Gemenskapsboende kan ordnas av offentliga och privata tjänsteleverantörer. Det räknas som öppenvård.

För verksamheten ansvarar

Kirsi Hyyppä

Ansvarsområdeschef/serviceområdeschef

Telefon: +358 40 806 8007

Karita Eteläperä

Ansvarsområdeschef/serviceförman

Telefon: +358 40 804 2481

Kaisa Pollari

Serviceförman

Mobiltelefon: +358 40 804 2440

Sari Kallinen

Serviceområdeschef

Telefon: +358 40 806 5749