Flytta dig till innehållet

Hemmet är en viktig del i en människas vardag. Största delen av de äldre bor och vill bo hemma så länge som möjligt. Seniorboende är ett mellanting mellan att bo hemma och heldygnsomsorg. Utmärkande för det är det sociala sammanhanget. Utöver egen bostad ett eget rum finns det gemensamma utrymmen som man kan vistas i och umgås i med andra boende.

Inom seniorboende bor man i ett seniorhus i hyresförhållande antingen utan service eller med hjälp av stödtjänster eller hemvård. I tjänster kan t.ex. ingå klädvård, städning, trygghetsservice och hälso- och sjukvård. Utöver hyra enligt hyresavtalet tas det ut klientavgifter. Avgiften bestäms utifrån de tjänster klienten använder och klientens bruttoinkomster.

Seniorboende är en mellanform mellan att bo hemma och heldygnsomsorg, och den sociala aspekten är kännetecknande för den. Seniorboende innebär att man bor i ett seniorhus i hyresförhållande antingen utan service, med hjälp av stödtjänster och/eller med stöd av hemvård.

Man ansöker om plats i seniorboende med blanketten Ansökan om boendeservice inom vård och omsorg för äldre.

När plats i seniorboende beviljas beaktar man prioritetsordningen.

En klient lämpar sig för seniorboende när:

  • Klienten klarar av dagliga sysslor självständigt eller med stöd av handledning och hemvård.
  • Klienten rör sig utan hjälpmedel eller självständigt med stöd av hjälpmedel eller assisterad av en vårdare
  • Klienten klarar sig självständigt på nätterna (eller beroende på den lokala servicestrukturen med hjälp av nattpatrull).
  • Klienten kan larma hjälp.
  • Har nytta av den sociala aspekten som boendeformen innebär (kan t.ex. inte bo ensam på grund av otrygghet).

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Serviceboende ordnas för personer som är i behov av vård och omsorg i samband med boendet. Vid boende i servicebostad och gruppboende ges vård enligt invånarens behov. I ett servicehus betalar den boende hyra eller bolagshyra för sin bostad, och för tjänsterna enligt hur den boende använder tjänsterna. Den boende betalar även själv sina övriga bostads-, mat- och läkemedelskostnader. Den boende kan få bostadsbidrag för pensionstagare, vårdbidrag och sjukvårdsersättning. Den boende kan själv möblera sin bostad. Serviceboendet räknas som öppen vård. Offentliga och privata serviceproducenter kan ordna serviceboende.

För verksamheten ansvarar

Karita Eteläperä

Serviceförman

Telefon: +358 40 804 2481

Mervi Salonen

Serviceförman

Telefon: +358 40 804 2903

Sari Kallinen

Serviceområdeschef

Telefon: +358 40 806 5749