Flytta dig till innehållet

Familjecentrets tjänster är avsedda för alla barnfamiljer i landskapet. Familjecentret inbegriper service som främjar välbefinnande, hälsa, uppväxt och utveckling samt service inom tidigt stöd, vård och rehabilitering. Familjecentret koordinerar dessa till en välfungerande helhet.

Soites familjecentertjänster omfattar:

Familjecentrets tjänster är avsedda för alla barnfamiljer i landskapet. Familjecentret inbegriper service som främjar välbefinnande, hälsa, uppväxt och utveckling samt service inom tidigt stöd, vård och rehabilitering. Familjecentret koordinerar dessa till en välfungerande helhet.

Utöver social- och hälsovårdstjänsterna inbegriper familjecentrets servicenätverk

 • kommunernas småbarnspedagogik
 • förskole- och grundundervisning
 • undervisning på andra stadiet
 • främjande av hälsa och välfärd i kommunerna
 • ungdoms-, idrotts- och kulturtjänster
 • lokala frivilligorganisationer
 • församlingarna
 • FPA

Uppgifterna hos familjecenternätverket

Familjecenternätverket har som gemensam uppgift:

 • att främja och följa med hälsa och välbefinnande hos barn och familjer
 • att stödja föräldraskapet och parförhållandet
 • att erbjuda tidigt stöd, vård och rehabilitering
 • att hjälpa till försonlig separation och fortsatt föräldraskap
 • att beakta olika familjeformer
 • att förebygga våld i nära relationer
 • att förbättra tillgången på kamratstöd och stärka känslan av gemenskap 

Familjecentret, som fungerar såsom ett nätverk, fungerar genom ett allt tätare samarbete samt verksamhetsmodeller som utvecklats tillsammans. Mellersta Österbotten har tre familjecenter som fungerar som nätverk: i Karleby, i Lestijokidalen och i Perho ådal. Var och en av dessa ansvarar för barnfamiljerna i sitt område. Utöver dessa har varje kommun verksamhetspunkter inom familjecentret. Dessa genomför både social- och hälsovårdstjänster inom familjecentret och annan service som hör till servicenätverket med närserviceprincipen. I varje kommun finns mötesställen som stödjer känslan av gemenskap hos familjer och tillgången på kamratstöd.

Samarbetet mellan olika aktörer görs tätare

Familjecenterverksamheten gör samarbetet mellan social- och hälsovårdstjänster, bildningstjänster och aktörer inom tredje sektorn tätare genom gemensam  praxis.

Gemensamma mottagningar för familjehandledare och hälsovårdare på rådgivningarna i Stamkarleby ökar möjligheterna till yrkesövergripande och tidigt stöd om familjens situation kräver det. Mötena ordnas i form av konfidentiellt och avgiftsfritt samtalsstöd och handledning med låg tröskel på rådgivning eller hemma hos familjen. Verksamheten är avsedd för familjer som väntar barn och familjer som har barn under skolåldern. Möten ordnas enligt behov, i medeltal 1-3 gånger. Familjehandledarna arbetar på rådgivningarna varje månad. Du kan kontakta din egen rådgivning för att be om ett möte.

Bedömningen av den neurologiska utvecklingen hos barn i lekåldern (LENE) i samarbete mellan småbarnspedagogiken och rådgivningen ökar familjeorienteringen och möjligheten till stöd i rätt tid. Dessutom har barnet möjlighet att göra uppgifter i en bekant miljö på sitt eget daghem. En fördel är därtill att bedömningen är tillförlitlig och uppdaterad när den görs gemensamt av småbarnspedagogiken och rådgivningen.

LENE–bedömningar görs för närvarande som samarbete mellan rådgivningarna i Karleby och Koivuhaan, Peurankadun, Tulliharjun och Kiviniityn päiväkoti. Dessutom utförs de i samarbete mellan rådgivningarna och daghemmen i Kannus och Toholampi. Föräldrarna bes om ett skriftligt samtycke för överföring av information mellan småbarnspedagogiken och rådgivningen. Du kan be ditt barns daghem eller rådgivning om mer information.

Föra barnen på tal -arbetsmetoden baserar sig på forskningsbevis. Den består av två faser och lämpar sig för olika social- och hälsovårdstjänster och barns utvecklingsmiljöer. Till metoden hör Föra barnen på tal-samtal  och Föra barnen på tal-rådslag. Målet är att stödja en smidig vardag för barn och familjer, att stärka faktorer som skyddar barnet samt att förebygga problem.

Med hjälp av ett Föra barnen på tal-rådslag samlar man ihop de aktörer som kan hjälpa barnet och familjen. Detta hjälper barn och familjer att få lämpligt, konkret och planmässigt stöd. Genom arbetsmetoden ökar man också familjernas delaktighet i servicen samt samarbetet mellan hemmet och den övriga utvecklingsmiljön. 

Föra barnen på tal-verksamhetsmodellen förs till hela landskapet som en del av familjecenterverksamheten. Experter på metoden finns såväl inom social- och hälsovårdsbranschen, småbarnspedagogiken  och elevvården som inom undervisningen och ungdomsarbetet. Gemensamma riktlinjer om användningen har fastställts så att verksamhetsmodellen tjänar jämlikt både universellt och vid behov alla familjer i landskapet. Du kan kontakta en familjecenterkoordinator eller de tjänster din familj får för att be om ett Föra barnen på tal-samtal eller om mer information.

Servicehandledningen för barnfamiljer ansvarar för koordineringen av familjecentrets service på gräsrotsnivå. Den ökar verkningsfull service med låg tröskel, målinriktat samarbete mellan aktörer, användning av metoder med vetenskapligt belägg samt klientens delaktighet. I servicehandledningen för barnfamiljer ges konsultationer och servicerådgivning. Dessutom organiseras Föra barnen på tal-rådslag och nätverksmöten nära familjerna i ett så tidigt skede som möjligt. Verksamheten inleddes 1.4.2019 bland yrkesutbildade personer. Målet är att utvidga den till familjer och att koppla den starkare ihop med barnfamiljernas socialservice.

För verksamheten ansvarar

Minna Lönnbäck

Serviceområdeschef

Telefon: +358 44 780 9442