Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Nättjänsten Omaperhe samlar information, stöd och tjänster avsedda för familjer på en adress. Där kan du hitta tillförlitlig information och hjälp för många familjeärenden.

Familjecentret samordnar social- och hälsovården, utbildningstjänster, kommunernas insatser för att främja välbefinnande och hälsa samt organisationers och församlingars tjänster och stöd för barnfamiljer. Målet med familjecenterverksamheten är lättillgängliga tjänster nära barns och familjers vardagsmiljö, så att familjer enkelt och flexibelt kan få den hjälp de behöver. Familjecentrets tjänster är avsedda för alla barnfamiljer i landskapet.

Familjecentrets uppgifter

Familjecenternätverkets gemensamma uppgift är:

 • att främja och följa med hälsa och välbefinnande hos barn och familjer
 • att stödja föräldraskapet och parförhållandet
 • att erbjuda tidigt stöd, vård och rehabilitering
 • att hjälpa till försonlig separation och fortsatt föräldraskap
 • att beakta olika familjeformer
 • att förebygga våld i nära relationer
 • att förbättra tillgången på kamratstöd och stärka känslan av gemenskap 

Det finns tre familjecenterområden i Soite: Karleby, Lestijokidalen och Perhon ådal. I Karleby är familjecentret ett nätverk av tjänster som inte har en egen byggnad. Vid Pajalas och Kannus familjecenter i Kaustby har tjänsterna samlats i samma byggnad.

Soites familjecentertjänster omfattar:

Familjecenternätverket omfattar även:

 • organisationers och församlingars aktiviteter och tjänster
 • kommunal småbarnspedagogik (och annan bildningverksamhet)
 • verksamhet som främjar kommunernas välbefinnande och hälsa
 • tjänster för unga
 • special- och krävande tjänster
 • digitala tjänster
 • mötesplatser där man kan träffa andra familjer, stärka gemenskapen och få kamratstöd. Barn, deras familjer och närstående är välkomna till mötesplatsen. Deltagande är kostnadsfritt. Som mötesplatser fungerar Koivutupa, Silta Yhteisöklubi, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kaustisen yhdistys och Kannus församling.
 • servicehandledning för barnfamiljer

Familjecenterarbetets metoder

LENE, den neurologiska utvecklingsbedömningsmetoden för barn i lekåldern, syftar till att så tidigt som möjligt hitta utvecklingsproblem som kan varsla om inlärningssvårigheter i skolåldern. LENE-undersökningen är rådgivningens sjukskötares och läkares arbetsredskap för att bedöma barnets utveckling. Undersökningen utförs av en förskolelärare som har genomgått LENE-utbildning på en rådgivning eller inom dagvården. Den gemensamma bedömningen som görs av rådgivningens och småbarnspedagogikens personal möjliggör en tillförlitlig och aktuell bedömning av barnets utveckling.

Syftet med Föra barnen på tal-metoden är att stödja barns och familjers förmåga att orka och få vardagen att fungera smidigt vid stora eller små förändringar i livet. Det kan till exempel vara en situation relaterad till skolgång, föräldrarnas hälsa eller flytt till annan ort som påverkar livet för ett barn eller en ung person.

Metoden består av ett Föra barnen på tal-samtal och vid behov rådgivning. Samtalet stärker faktorer som skyddar barn och förebygger problem. Man kallar till samråd om man vid Föra barnen på tal-diskussionen identifierar behov av ytterligare stöd. Till konsultationen bjuds personer från familjens eget nätverk in och man planerar tillsammans åtgärder för att stödja vardagen.

Verksamhetsmodellen för Kraftfamiljer har utvecklats för behandling av beteendeproblem hos barn under skolåldern. Vården utnyttjar digitalisering, föräldrahandledning via telefon och ett onlinebaserat psykoedukativt vårdprogram som är tillgängligt för familjer oavsett tid och plats.

Den systemiska verksamhetsmodellen tillhandahåller systemiskt och familjeterapeutiskt tänkande, verktyg och strukturer för barnskyddet. Det systemiska tillvägagångssättet kan även tillämpas inom andra barn- och familjetjänster. Det används även i andra tjänster, såsom familjesocialt arbete och vuxensocialt arbete.

Kärnan i arbetet är respektfullt, samtalsorienterat och lösningsorienterat samspel. Arbetets utgångspunkt är hela familjens upplevelser och speciellt barnets eller den unga personens.

Intervention för depression hos unga, dvs. IPC-metoden används för att förebygga och behandla depressiva symtom hos unga i åldern 12–18 år.

Perhepolku-webbkurserna erbjuder stöd till föräldrar i att ha medkännande med sig själva. Klienterna inom Soites familjecentertjänster kan självständigt och utan avgift delta i Perhepolku-webbkursen, som syftar till att stärka föräldrars självmedkänsla och stödja medkännande interaktioner i relationer och familjer. På kursen kan du testa din egen självmedkänsla, och du får information, uppgifter, tips relaterade till medkänsla och får kamratstöd i form av berättelser om andra barnfamiljer som du kan läsa.

För verksamheten ansvarar

Minna Lönnbäck

Serviceområdeschef

Telefon: +358 44 780 9442

Maarit Biskop

Tf ansvarsområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 806 5151

Ta en titt också på dessa