Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

På framtidens social- och hälsocentral får du den hjälp du behöver smidigt, och du behöver bara ta kontakt en gång. Samtidigt förbättras tillgången på tjänster så att den svarar bättre mot människornas behov. Genom att utnyttja digitala möjligheter kan en del av social- och hälsovårdstjänsterna erbjudas på nätet. Tyngdpunkten förflyttas till bastjänster och till att förebygga problem tidigt. Genom att utveckla förebyggande verksamhet och tjänster på basnivå minskar man behovet av specialsjukvård och krävande specialtjänster.

År 2022 fortsätter utvecklingsarbetet under det kompletterande projektet Soite 2.1

Åren 2020-2021 bereddes projektet Framtidens social- och hälsocentral och Strukturreformsprojektet som en enhetlig helhet. Åren 2022-2023 fortsätter utvecklingsarbetet i ett kompletterande projekt som fått namnet Soite 2.1 Framtidens social- och hälsocentral.

Det kompletterande projektet Soite 2.1 Framtidens social- och hälsocentral har beretts utifrån de erfarenheter som fåtts av Soites verksamhet under nästan fem år och av utvecklingsarbetet i Soite 2.0-projekten. Målet är inte att inleda något nytt i det kompletterande projektet, utan att försäkra sig om att det utvecklingsarbete som redan inletts verkställs. Välfärdsområdets strukturella social- och hälsovårdsintegration har i huvudsak redan gjorts. Genom det kompletterande projektets resurser fördjupas integrationen i verksamheten och i de digitala tjänsterna, vilket inletts i Soite 2.0-projekten.

Välkommen till framtidens social- och hälsocentral!

Vården på social- och hälsocentralen inleds efter att klienten kontaktat den för första gången. I bästa fall kan en klient träffa flera yrkesutbildade personer vid samma besök, antingen ensam eller tillsammans, utan att det krävs information om detta behov på förhand. Social- och hälsocentralen möjliggör sektorsövergripande samarbete mellan olika yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården snabbare och flexiblare. Social- och hälsocentralen förbättrar klienternas och också de yrkesutbildade personernas upplevelse av tjänsternas kvalitet.

Social- och hälsocentralen formas genom att fortsätta utveckla hälsocentralmottagningarnas verksamhet, tillgången på det sociala arbetets mottagningar och samordnandet av hälso- och socialtjänster. Digitalisering utnyttjas i alla delområden i fråga om tjänster. Klienter och personal på social- och hälsocentralen har i bruk flera digitala tjänster samt digitalt stöd för hemvård, tillgång till information och för att uträtta ärenden och konsultera på distans. På social- och hälsocentralerna arbetar väl ledda och välmående yrkesmänniskor inom social- och hälsovården vars arbete styrs av klientorientering och evidensbaserade metoder.

På framtidens social- och hälsocentral utvecklas bland annat följande tjänster:

Vårdgaranti

Välfärdsområdets invånare får icke-brådskande vård inom sju dagar från att vårdbehovet bedömts.

Familjer

På välfärdsområdet utvecklas en familjecenter-verksamhetsmodell som samlar tjänster för barn, ungdomar och familjer till en helhet. Tillgången på tidigt psykosocialt stöd för ungdomar förbättras.

Äldre

Tjänster för äldre utvecklas så att de ges i rätt tid, så att de är individuella och så att de är lättillgängliga. Tillgången på tjänster garanteras genom att producera tjänster nära den äldre, och dessutom förbättras tillgången genom digitala tjänster.

Rehabilitering

Klienter som är i behov av rehabilitering får rehabilitering i ett tidigt skede och snabbt. I rehabilitering betonas stark servicehandledning och att snabb påverka arbets- och funktionsförmågan. Hemrehabilitering är en del av de tjänster som ges hemma.

Klienter som behöver många tjänster

För klienter som behöver många tjänster utvecklas en sektorsövergripande mottagningsmodell där klientens situation och hjälpbehov kartläggs och de aktörer som ger fortsatt vård fastställs. På en sektorsövergripande mottagning blir klienten hörd och hen får hjälp i sin situation vid rätt tidpunkt.

Främjande av välfärd och hälsa

I delområdet för att främja välfärd och hälsa utvecklas en regional servicekedja för livsstils- och motionsrådgivning, dvs. en s.k. servicebricka för livsstilscoaching. Det genomförs också ett pilotprojekt om livsstilscoaching i grupp på distans.

För verksamheten ansvarar

Eija Kellokoski-Kari

Förändringsdirektör

Telefon: +358 40 804 2981

Iiris Jurvansuu

Utvecklingschef

Telefon: +358 44 780 9976

Ta en titt också på dessa