Flytta dig till innehållet

Geriatriska polikliniken och minnesskötarna

En minnesskötare på geriatriska polikliniken gör minnesundersökningar och ser i samarbete med en geriatriker till att klienten får remiss till laboratoriet och hjärnröntgen. På mottagningen eller under ett hembesök bedömer minnesskötaren patientens hälsotillstånd och hur väl vården lyckats. Dessutom utför hen minnestester och ger stöd och hjälp samt individuell handledning också för anhöriga.

Man kan kontakta en minnesskötare om det skett förändringar i minnet som stör vardagslivet eller som oroar patienten själv eller patientens närstående. Man kan också kontakta skötaren om man behöver handledning och rådgivning eller om man har en remiss till minnesundersökningar. Minnesskötarens mål är att stödja och handleda klienten i fråga om att främja och bevara hälsan.

Geriatrikern ställer en diagnos efter undersökningarna samt gör en heltäckande kartläggning av klientens hälsotillstånd.

Minneskoordinator

Soite har en minneskoordinator som betjänar hemmaboende klienter efter att en minnessjukdom diagnostiserats. Minneskoordinatorn gör hembesök hos klienter och ger råd per telefon.

Minneskoordinatorn har som uppgift att stödja och råda klienten och hens familj i olika skeden av en minnessjukdom. Hen ger information om sjukdomen och ökar den anhörigas resurser. Dessutom erbjuder hen en yrkesutbildad persons syn på situationer i vardagen som ofta är en utmaning. Under hembesöket bedömer man behovet av stöd i samarbete med klienten och en närstående. Man försöker hitta de stödmöjligheter som är nödvändiga för klienten och ger handledning i fråga om tjänster i olika skeden av sjukdomen.

Minneskoordinatorn är en länk i en minnessjuk persons vård- och servicekedja och gör nära samarbete med minnesskötarna, minnesteamet och geriatrikerna.

Minneskoordinatorn kan kontaktas per telefon i alla ärenden som gäller en minnessjukdom. Det finns ingen separat telefontid, men om samtalet inte kan besvaras genast, ringer man klienten senare under samma dag.

Minnesteamet

Den verksamhet som minnesteamet bedriver är avsedd för äldre personer som inte ännu omfattas av egentliga hemvårdstjänster.

De tjänster som minnesteamet tillhandahåller är avsedda för klienter som redan har en minnessjukdom och för dem som misstänks ha en begynnande minnessjukdom. Verksamheten är också avsedd för de klienter som eventuellt redan får lätta stödtjänster för att kunna bo hemma.

Efter att en klient, en anhörig eller någon i vårdpersonalen tagit kontakt kommer en medlem i minnesteamet överens om en tidpunkt för ett avgiftsfritt hembesök hos klienten. Under besöket gör man en inledande kartläggning och vissa undersökningar. Dessutom går man igenom klientens basuppgifter.

I samarbete med klienten gör man upp en rehabiliterande vårdplan. I den ingår eventuellt en bedömningsperiod på fyra veckor som genomförs i klientens hem.

Att stödja och handleda anhöriga och närstående ingår som ett ytterst viktigt led i minnesteamets arbete.

Tveka inte att ringa och kontakta oss!

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Minnesskötarnas mottagningar fungerar endast enligt tidsbokning. Det behövs ingen remiss till minneskoordinatorn och man kan ringa en minneskoordinator i alla ärenden som gäller minnessjukdom.

För verksamheten ansvarar

Jukka Kivistö

Avdelningsskötare

Mobiltelefon: +358 40 489 2031

Marita Hakala

Ansvarsområdeschef

Telefon: +358 44 780 9653