Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Geriatriska polikliniken och minnesskötarna

En minnesskötare på geriatriska polikliniken gör minnesundersökningar och ser i samarbete med en geriatriker till att kunden får remiss till laboratoriet och hjärnröntgen. På mottagningen eller under ett hembesök bedömer minnesskötaren patientens hälsotillstånd och hur väl vården lyckats. Dessutom utför hen minnestester och ger stöd och hjälp samt individuell handledning också för anhöriga.

Man kan kontakta en minnesskötare om det skett förändringar i minnet som stör vardagslivet eller som oroar patienten själv eller patientens närstående. Man kan också kontakta skötaren om man behöver handledning och rådgivning eller om man har en remiss till minnesundersökningar. Minnesskötarens mål är att stödja och handleda kunden i fråga om att främja och bevara hälsan.

Geriatrikern ställer en diagnos efter undersökningarna samt gör en heltäckande kartläggning av kundens hälsotillstånd.

Minneskoordinator

Soite har en minneskoordinator som betjänar hemmaboende kunder efter att en minnessjukdom diagnostiserats. Minneskoordinatorn gör hembesök hos kunder och ger råd per telefon.

Minneskoordinatorn har som uppgift att stödja och råda kunden och hens familj i olika skeden av en minnessjukdom. Hen ger information om sjukdomen och ökar den anhörigas resurser. Dessutom erbjuder hen en yrkesutbildad persons syn på situationer i vardagen som ofta är en utmaning. Under hembesöket bedömer man behovet av stöd i samarbete med kunden och en närstående. Man försöker hitta de stödmöjligheter som är nödvändiga för kunden och ger handledning i fråga om tjänster i olika skeden av sjukdomen.

Minneskoordinatorn är en länk i en minnessjuk persons vård- och servicekedja och gör nära samarbete med minnesskötarna, minnesteamet och geriatrikerna.

Minneskoordinatorn kan kontaktas per telefon i alla ärenden som gäller en minnessjukdom. Det finns ingen separat telefontid, men om samtalet inte kan besvaras genast, ringer man kunden senare under samma dag.

Minnesteamet

Den verksamhet som minnesteamet bedriver är avsedd för äldre personer som inte ännu omfattas av egentliga hemvårdstjänster.

De tjänster som minnesteamet tillhandahåller är avsedda för kunder som redan har en minnessjukdom och för dem som misstänks ha en begynnande minnessjukdom. Verksamheten är också avsedd för de kunder som eventuellt redan får lätta stödtjänster för att kunna bo hemma.

Efter att en kund, en anhörig eller någon i vårdpersonalen tagit kontakt kommer en medlem i minnesteamet överens om en tidpunkt för ett avgiftsfritt hembesök hos kunden. Under besöket gör man en inledande kartläggning och vissa undersökningar. Dessutom går man igenom kundens basuppgifter.

I samarbete med kunden gör man upp en rehabiliterande vårdplan. I den ingår eventuellt en bedömningsperiod på fyra veckor som genomförs i kundens hem.

Att stödja och handleda anhöriga och närstående ingår som ett ytterst viktigt led i minnesteamets arbete.

Tveka inte att ringa och kontakta oss!

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Jukka Kivistö

Avdelningsskötare

Mobiltelefon: +358 40 489 2031

Ulla Siironen

Serviceområdeschef

Telefon: +358 40 804 3265

Ta en titt också på dessa