Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

I nödfall ring allmänna nödnumret 112.

Om du bedömer att du behöver vård för din skada eller plötsliga sjukdom inom ett dygn, ring jourhjälpsnumret 116 117.

Jourhjälpen 116 117 är en rådgivnings- och handledningstjänst som du kan fråga råd av vid plötsliga sociala problem och hälsoproblem. Du kan ringa jourhjälpen till exempel när den egna hälsostationen är stängd och du funderar på att åka till jouren. Tjänsten är avsedd för brådskande, icke-nödsituationer särskilt under jourtid.

På jourhjälpens webbsida finns en avgiftsfri texttjänst som är tillgänglig endast för personer med nedsatt hörsel eller talförmåga.

Uträttande av ärenden per telefon

Ditt vårdbehov bedöms i jouren

Soites brådskande mottagningar finns på Soites hälsostationer och i samjouren på Mellersta Österbottens centralsjukhus.

Bedömningen av jourpatienters vårdbehov baserar sig på Social- och hälsovårdsministeriets instruktion “Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet” (Enhetliga grunder för jourvård) och på Soites egen ABCDE-klassificering gällande brådska.

På jourmottagningarna vårdas patienter som behöver vård på grund av sin skada eller plötsliga sjukdom inom ett dygn.

På Mellersta Österbottens centralsjukhus använder man benämningen samjour om jourmottagningen. Med samjour avses en jourmottagning där man vårdar både primärvårdens och specialsjukvårdens jourpatienter. Samjouren är öppen dygnet runt.

0-16-åringar vårdas på basis av bedömning av vårdbehovet i första hand vid barnakuten och vid behov i samjouren. De som kommer med remiss vårdas alltid vid barnakuten (allvarligt sjuka barn och unga).

I primärvårdens jour sköts jourverksamheten av 1-2 läkare i allmän medicin samt av en jourhavande sjukskötare. I jouren arbetar dessutom en sjukskötare som ansvarar för uppföljningen av patienter samt vårdpersonal som assisterar vid ingrepp och undersökningar.

Vid samjouren fungerar utöver läkar- och sjukskötarmottagningar även telefonrådgivning 116 117 som betjänar dygnet runt. Telefonrådgivningen ger anvisningar för hemvård, bedömer hur brådskande vårdbehovet är och hänvisar patienten till rätt vårdställe.

Vid specialsjukvårdens jour arbetar två jourhavande läkare. Den ena sköter patienter inom det konservativa blocket (inre medicin, neurologi, lungsjukdomar) och den andra patienter inom det kirurgiska blocket. Patienter inom andra specialiteter försöker man vårda under tjänstetid på specialiteternas polikliniker eller genom att konsultera en specialist.

Utöver jourverksamheten i samjouren har sjukhuset en jourhavande barnläkare, gynekolog och anestesiläkare. Till jourtjänsterna hör även hemmajour i fråga om specialistläkare i inre medicin, kirurgi, radiologi och psykiatri. Även laboratorietjänsterna är tillgängliga dygnet runt.

Är du en jourpatient?

I en nödsituation där livet är i fara är det viktigt att handla snabbt. Ring genast nödnumret 112 om du misstänker att din närstående drabbats av en stroke eller en störning i hjärnans blodcirkulation. Ring 112 också om hen har svår andnöd, bröstsmärta eller något av de nedanstående symptomen. Nödcentralen skickar en ambulans om den behövs.

Livshotande hälsoproblem är bl.a.:

 • Medvetslöshet
 • Patienten andas inte, man lyckas inte väcka patienten
 • Plötsliga förlamningssymptom
 • Svår andnöd/andningssvårighet, patienten kan inte tala eller talar bara enskilda ord 
 • Stark bröstsmärta och dessutom kallsvettning och kraftlöshet
 • Ett krampanfall som inte går om
 • Blödningar som orsakats av stora skador
 • Skada på huvudet så att det lett till nedsatt medvetandegrad eller medvetslöshet
 • Trafikolyckor i hög hastighet. Här avses bilkrock i en hastighet på över 60 km/h, eller att en bil krockat med en fotgängare, cyklist eller mopedist
 • Ett fall från hög höjd (över två gånger personens egen längd)

Om patienten inte är i omedelbar livsfara, men det krävs ändå brådskande vård är det fråga om en situation där det krävs vård på jouren. Kontakta jourhjälpen 116 117 där man gör en bedömning av vårdbehovet och hänvisar patienten till rätt vårdställe. Hälsoproblem som kräver brådskande vård är bl.a.:

 • Bröstsmärta eller kontinuerliga rytmstörningar
 • Plötslig försämring av allmäntillståndet hos en ung person eller en person i arbetsför ålder
 • Skador till följd av olycka, sår som blöder rikligt samt frakturer i felställning
 • Skador i ansiktet som gjort att synen försämrats
 • Nedsatt medvetandegrad
 • Plötslig förvirring, otydligt tal
 • Plötslig stark huvudvärk, synstörningar
 • Plötslig andnöd, kan uttala hela meningar
 • Plötslig buksmärta som är intensiv eller förvärras
 • Svår öronvärk som inte går om med smärtstillande läkemedel

I icke-brådskande ärenden ska man i första hand kontakta sin egen hälsostation. Exempel på sådana är:

 • Förkylning
 • Magåkomma
 • Dagen-efter-piller
 • Förnyande av recept, sjukledighetsintyg, förlängning av sjukledighet eller bedömning av arbetsförmågan
 • Utlåtanden och kontroller
 • Förfrågningar om laboratorie- och röntgensvar
 • Långvarig värk eller smärta som inte orsakats av en skada
 • Borttagning av stygn
 • mätning av blodtrycket
 • Berusning utan andra symtom
 • Undersökning av kvisslor, födelsemärken och knölar
 • Vaccinationer (som inte behövs akut)
 • Ett långvarigt eksem

Information om tjänsten

Om du bedömmer att du behöver vård för en skada eller en plötslig sjukdom inom ett dygn, ring jourhjälpsnumret 116 117. I nödfall ring 112. Du kan också fylla i en symtombedömning elektroniskt i Omaolo-tjänsten och därifrån få tillförlitlig information om ifall dina symtom kräver behandling av en yrkesutbildad person eller om egenvård räcker. I nödfall ring 112.

Kontaktpersoner

Tomas Björk

Överläkare

Telefon: +358 6 826 3221

Oskar Hagström

Serviceområdeschef

Telefon: +358 40 014 5549

Pirjo Sinko

Ansvarsområdeschef/avdelningsskötare

Mobiltelefon: +358 44 723 2324

Ta en titt också på dessa