Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Den centrala uppgiften för Klienthandledningen och öppenvårdstjänsterna är att upprätthålla de äldres sociala växelverkan och kontakter samt nätverk utanför hemmet.

Målet är att möjliggöra tryggt boende hemma för äldre med hjälp av stödtjänster, att stödja hemvården och att senarelägga behovet av service- och anstaltsboende. Att stödja närståendevården är en betydande del av öppenvårdstjänsterna för äldre. Familjevård är en väsentlig del av stödet för att bo hemma.

Utgångspunkten i alla tjänster är att upprätthålla resurser, hälsa, funktionsförmåga och en god vardag i klientens eget hem.

Bedömning av servicebehovet

En bedömning av stöd- och servicebehov görs alltid när det finns oro för att en äldre person inte klarar sig i vardagen utan hjälp av en annan människa. Det görs en kartläggning av de tjänster den äldre behöver för att underlätta vardagen. Kartläggningen är en del av den bedömning av servicebehovet som görs hemma. I bedömningen går man allra främst igenom riskfaktorer som förebådar nedsatt funktionsförmåga. Sådana riskfaktorer är till exempel ett instabilt hälsotillstånd, riklig medicinering och ett svagt nutritionstillstånd.

Under hembesöket görs man också tillsammans med klienten en utredning av tryggheten i att bo hemma. Dessutom kartläggs till exempel eventuellt behov av hjälpmedel. Bedömningarna görs genom diskussion och observationer och med hjälp av tester. Den information man fått utnyttjas i bedömningen av servicebehovet. Bedömningsbesöken är alltid avgiftsfria för klienten.

Soites klienthandledning och öppenvårdstjänster använder datasystemet RAI vid planering, bedömning och utveckling av service som främjar de äldres rehabilitering.

Servicen

Hemmåltidsservicen stöder äldre personer så att de kan bo hemma så självständigt och så länge som möjligt. Servicen innebär att måltider levereras hem till den äldre. Måltidsservice har som mål att erbjuda de äldre välsmakande och näringsmässigt balanserade måltider. Kosten består av mat som är bekant för de äldre, och vid tillredningen beaktas matens konsistens och kryddor.

Soite har centraliserat tillredningen av hemmåltider till Tunkkari tillredningskök i Vetil. Hemmåltiderna förpackas och transporteras till klienterna kalla som individuellt förpackade måltider två gånger per vecka, tisdagar och fredagar. Maten hålls säker och hälsosam genom att den förpackas i skyddsgas (på samma sätt som till exempel färdigmat eller köttpålägg i butiker) samt genom att hålla kylkedjan obruten. I Soites hemmåltidsservice ingår både den dagliga maten (huvudrätt, sallad och efterrätt) och transport.

Servicen är avgiftsbelagd och baserar sig på de avgifter och taxor som Soite fastställt. Kaustby och Lestijärvi kommun omfattas inte av verksamheten. Du kan be om mer information om måltidsservicen i dessa kommuner genom att kontakta kommunbyråerna.

Kontaktuppgifter:

 • Ändringar gällande specialkost och leverans av måltider per telefon vardagar före kl. 15 på numret 040 804 2959.
 • Ärenden som gäller beställning av måltider (inledande av service, avslutande av service) per telefon vardagar före kl. 15 på numret 040 806 5478.
 • Ärenden som gäller fakturering per telefon vardagar före kl. 15 på numret 040 806 5103.

En person som har en demenssjukdom klarar sig bäst i en bekant miljö och med bekanta rutiner. Många eldsvådor börjar från en elspis när man glömt att stänga av en platta. Tack vare en spisvakt kan strömmen inte vridas på av misstag. Med hjälp av spisvakt kan man bättre stödja äldre personers trygga boende hemma.

Det är möjligt att hyra spisvakt som stöd för hemmaboende av Klienthandledningen och öppenvårdstjänsterna. Man kan ansöka om spisvakt för hemmaboende äldre personer som har nedsatt funktionsförmåga och som bor i Soites område. För att spisvakt ska kunna beviljas krävs det remiss av en servicehandledare eller hemvårdens sjukskötare eller alternativt ett läkarintyg.

Det är avgiftsbelagt för en klient att hyra spisvakt. Avgiften baserar sig på de avgifter och taxor som Soite fastställer årligen. En servicehandledare inom Klienthandledning och öppenvårdstjänster sköter arrangemangen centraliserat.

I Soite verkar en Reseservicecentral som koncentrerar sig på hantering och styrning av transporter. Servicen produceras av Taksi Helsinki. Klienterna har snabb tillgång till Reseservicecentralens tjänster och en resa kan också beställas på förhand.

Färdtjänst enligt socialvårdslagen

Färdtjänst enligt socialvårdslagen ordnas för personer som inte klarar av att självständigt använda allmän kollektivtrafik. Orsaker till detta kan vara en sjukdom, ett handikapp eller någon annan liknande funktionsnedsättning. Klienterna inom färdtjänster behöver stöd för rörlighet för att kunna uträtta ärenden som hör till det dagliga livet.

Färdtjänster kan beviljas för rekreationsresor och resor för att uträtta ärenden. Dessa tjänster beviljas i första hand äldre personer som behöver stöd på grund av att funktionsförmågan blivit nedsatt förknippat med åldrande.

Färdtjänster enligt socialvårdslagen kan beviljas för rekreation och uträttande av ärenden. Resor som ersätts av sjukförsäkring, till exempel resor till läkarmottagning, ersätts inte. Klienten betalar en självriskandel för resan enligt den allmänna kollektivtrafikens taxor. 

För att färdtjänst ska kunna beviljas behövs en ansökan om färdtjänst och ett läkarintyg. Ansökningen och läkarintyget behandlas när begärda bilagor inkommit, senast inom tre månader.

Färdtjänst enligt handikappservicelagen

Enligt handikappservicelagen ska det ordnas skälig färdtjänst jämte följeslagarservice för en gravt handikappad person om personen på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom nödvändigt behöver sådan service för att klara de funktioner som hör till normal livsföring. Färdtjänster enligt handikappservicelagen omfattas av särskild skyldighet att ordna och en person som uppfyller lagens kriterier för gravt handikappad person har subjektiv rätt till dessa tjänster.

Färdtjänst enligt handikappservicelagen ordnas endast för gravt handikappade personer. När färdtjänster ordnas enligt handikappservicelagen avses med gravt handikappad en person som har särskilda problem med rörlighet. En gravt handikappad person kan inte på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom använda allmän kollektivtrafik utan oskäliga svårigheter. Behovet av färdtjänster ska bero på ett handikapp eller en sjukdom och den olägenhet den medför ska vara långvarig och räcka i minst ett (1) år.

Färdtjänster beviljas vanligtvis inte för konvalescenstiden eller rehabiliteringsfasen efter en sjukdom. Färdtjänstresor enligt handikappservicelagen får inte användas för hälso- och sjukvårds- eller rehabiliteringsresor om de ersätts enligt sjukförsäkringslagen eller enligt någon annan lag. Sådana resor är till exempel läkar-, laboratorie- och terapibesök, resor för att pröva hjälpmedel eller undersöknings- och behandlingsbesök som en läkare ordinerat.

Man ansöker om färdtjänst med en skriftlig ansökan. Som bilaga krävs alltid ett läkarintyg som inte är mer än sex månader gammalt.

Minnesförbundets stödtelefon Minneslinjen erbjuder handledning och rådgivning relaterat till minnesjukdomar.

 • Första informationen just när du själv är redo för det
 • Möjlighet att få information i delar som är lagom stora för dig
 • Information om minne, minnessjukdomar och frågor relaterade till vård- och servicesystemet
 • Råd, stöd och servicehandledning
 • Behovet av information och stöd även för anhöriga vars närstående överförts till långtidsvård

I Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite hör städning och hushållsarbete inte till Klienthandledningen och öppenvårdstjänsterna eller hemvården. Klienterna kan dock utnyttja Skatteförvaltningens momsfria tjänster eller hushållsavdrag för de hemvårdstjänster de behöver.

Om en klients funktionsförmåga försämras har hen möjlighet att köpa hushållsarbetstjänster av privata serviceproducenter som fungerar i olika kommuner. I tjänsterna kan till exempel ingå städning, matlagning, klädtvätt och klädvård, vård av gårdsplan och trädgård eller snöröjning. Hushållsavdrag kan erhållas om arbetet görs i det egna hemmet eller i ett fritidshus eller hos föräldrarna eller mor- eller farföräldrarna.

Klienter, deras närstående och andra intresserade kan själv kontakta företagare som är verksamma i olika kommuner. Information om företagare finns i lokaltidningar, hos kommunbyråer och vid stadshus.  Servicehandledarna inom Klienthandledning och öppenvårdstjänster ger också gärna mer information.

Vid behov kan du be en servicehandledare inom Klienthandledning och öppenvårdstjänster om grundläggande information om hushållsavdraget eller momsfria tjänster (städning och hemvård).

Via Skatteförvaltningens länkar kan du bekanta dig med tjänster, kriterierna för tjänsterna, ansökningar och ansökningsanvisningar:

Trygghetstelefonen är ett hjälpmedel för dem som bor hemma. Med hjälp av den kan en klient vid ett akut behov av hjälp tillkalla hjälp dygnet runt.

Kriterierna för att få trygghetstelefon:

 • klienten förstår syftet med trygghetstelefonen (rekommenderas inte om minnet är klart nedsatt)
 • klienten bor hemma
 • en klient eller en person som har en närståendevårdare har ett problem med hälsan som gör att hjälp måste komma snabbt
 • klienten har ett problem med hälsan som försvårar det dagliga livet och orsakar på det sättet upprepade farliga situationer
 • klienten förstår att tjänsten är avgiftsbelagd
 • klienten/den anhöriga kan sköta testning och underhåll av trygghetstelefonen

Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite köper trygghetstelefontjänster för äldre och handikappade personer som stödtjänst av Tunnstall Oy. Tunnstall Oy tar emot trygghetslarm vid sin larmcentral och förmedlar larmet till det mottagarnummer som fastställts inom hjälporganisationen. Om man vill, kan de första samtalen också förmedlas till en anhörig eller någon annan kontaktperson som förbundit sig att hjälpa.

Klienten betalar själv för programmering och installering av apparaten och för kostnader som orsakas av användarhandledning. Klienten betalar också en månadshyra för trygghetstelefonen. Tjänsten är avgiftsbelagd och baserar sig på de taxor och avgifter som Mellersta Österbottens social- och välfärdsområde Soite fastställt. Soite tar ut en månadsavgift (hyra) av klienten för trygghetstelefonen. Av klienten tas dessutom ut en larmavgift om enheten som fungerar som hjälporganisation upprätthålls av Soite eller om larmet är avsiktligt obefogat.

Vahvikelinja är en telefonservice som ordnas av Centralförbundet för de gamlas väl erbjuder vardaglig hjärngymnastik och piggar upp dagen. Telefonservicen är avsedd för äldre personer som bor hemma och som behöver något uppiggande att göra under dagen. Vahvikelinja är inte en stödtelefon utan verkar som ett tillägg till den äldres eget stödnätverk. Utöver diskussioner knäcker man nötter, skämtar eller gör till exempel telefongymnastik.

Vahvikelinjas telefonnummer är 050 328 8588. För närvarande har de frivilliga jour måndagar, tisdagar, onsdagar och söndagar kl. 13-15. Vahvikelinjas telefonnummer är ett vanligt mobiltelefonnummer och hör alltså till de vanliga operatörernas paket och det medförs inga extra kostnader om man ringer numret.

Läs mer om Vahvikelinja:

Klienthandledningens och öppenvårdstjänsternas ansökningar

Klienthandledningens och öppenvårdstjänsternas ansökningar finns på sidan Blanketter.

Skicka ansökningar jämte nödvändiga bilagor till adressen:

Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite, Klienthandledning och öppenvårdstjänster, Torggatan 50, 67100 Karleby

Uträtta ärenden digitalt

Via Omahoito-tjänsten i den digitala DigiSoite kan du ansöka om ändringsarbete i bostad och service som stöder rörlighet:

Bruket av Omapalvelu kräver nätbankskoder eller användning av ett mobilcertifikat.

Bilagor

Tillsynsplan för vården och omsorgen 2021-2023, för tillfället endast tillgänglig på finska:

Planer för egenkontroll, för tillfället endast tillgängliga på finska:

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Äldre personer erbjuds handledning och rådgivning i användningen av social- och hälsovårdstjänster. Rådgivarna berättar vilka tjänster av olika vårdgivare som tillhandahålls hemma och vilka som kan fås utanför hemmet. De ger handledning i hur man uppsöker olika tjänster och berättar vad som förutsätts för att man ska kunna anlita dem. Vid behov ges råd även i hur man söker olika ekonomiska stöd och hur stöden kan samordnas.

En äldre person kan få rådgivning till exempel per telefon eller genom att besöka ett serviceställe. Servicehandledarna kan fatta beslut om tjänsterna.

För verksamheten ansvarar

Merja Mäki

Ansvarsområdeschef/serviceförman

Telefon: +358 40 806 5478

Heidi Lindqvist

Ansvarsområdeschef/serviceförman

Telefon: +358 40 806 5958

Hanna Saarinen

Serviceområdeschef

Telefon: +358 40 806 5457

Ta en titt också på dessa