Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Målet med mödrarådgivningarnas verksamhet är att trygga den gravida kvinnans och fostrets hälsa och välbefinnande. Dessutom är målet att främja de blivande föräldrarnas och hela familjens hälsa och välbefinnande. Man försöker också främja hälsosamheten och tryggheten i barnets kommande utvecklingsmiljö. 

Centrala uppgifter inom barnrådgivningsarbetet är att följa upp barns hälsotillstånd, tillväxt och helhetsutveckling samt att utreda och stöda hela familjens välbefinnande. Utgångspunkten i arbetet är att identifiera barns och familjers individuella behov och att stöda resurserna. Uppmärksamhet ägnas åt parförhållandet och föräldraskapet. Barnrådgivningstjänsterna är avsedda för barn under skolåldern och deras familjer.

Ta kontakt via DigiSoite

Du kan ta kontakt med rådgivningen via DigiSoites Egenvårdstjänst:

För identifiering i de digitala tjänsterna används webbtjänsten Suomi.fi, och inloggningen sker med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Uträttande av ärenden per telefon

Servicen

Målet med mödrarådgivningarnas verksamhet är att trygga den gravida kvinnans och fostrets hälsa och välbefinnande. Dessutom är målet att främja de blivande föräldrarnas och hela familjens hälsa och välbefinnande. Man försöker också främja hälsosamheten och tryggheten i barnets kommande utvecklingsmiljö. Uppmärksamhet fästs vid parrelationen och föräldraskapet. Rådgivningspersonalen stödjer föräldrarna i deras förberedelser inför föräldraskapet och förändringarna som barnet medför samt främjar sunda levnadsvanor. Mödrarådgivningens tjänster är avgiftsfria.

Kontakta rådgivningen när du upptäcker att du är gravid. Det rekommenderas att båda föräldrarna är med under det tidiga rådgivningsbesöket i början av graviditeten.

Servicen består av individuella mottagnings- och hembesök samt gruppverksamhet.  I verksamheten ingår också olika intervjuer som avspeglar familjens mående, t.ex. intervjuer kring sinnesstämning, berusningsmedel och familjevåld.  

Under besöken på rådgivningsbyrån följer man hur graviditeten framskrider och vid eventuella problem remitteras mamman till fortsatt vård. För familjerna som väntar barn erbjuds dessutom familjeträning som ordnas mångprofessionellt.

Mamman erbjuds möjlighet att under graviditeten delta i screeningar enligt det nationella screeningsprogrammet. Screeningar kan göras för att upptäcka kromosomavvikelser och andra avvikelser hos fostret. Undersökningarna görs på Mellersta Österbottens centralsjukhus mödrapoliklinik. Undersökningarna är alltid frivilliga.

Digital blankett för patientuppgifter

Mödrarådgivningarna använder en digital eEsitieto-blankett för patientuppgifter som du kan fylla i via DigiSoites Egenvårdstjänst genom att navigera till punkten “Enkäter och formulär”.

Den digitala eEsitieto-blanketten är avsedd för blivande mammor som ska komma på sitt första besök på Soites mödrarådgivning. Genom att fylla i blanketten före det första besöket görs besöket smidigare och hälsovårdaren har information om den blivande mamman redan på förhand.

Mödrarådgivningskontroller

Under en normal graviditet erbjuds mamman 8–10 besök hos en hälsovårdare och två besök hos en läkare på rådgivningen. Dessutom erbjuds ett hembesök efter förlossningen.

I enlighet med förordningen om rådgivningsverksamhet ordnas en omfattande hälsoundersökning under graviditeten (vecka 13–18). Vid den bedömer man båda föräldrarnas och familjens välbefinnande och behov av stöd. Man strävar efter att ordna ett hembesök hos familjer som väntar eller har fått sitt första barn. För familjer som väntar barn ordnas dessutom yrkesövergripande familjeträning.

Besök vid hälsovårdarens och läkares mottagningar under graviditeten

GraviditetsveckaMottagning
6-8Första kontakten till mödrarådgivningen per telefon, besök vid behov.
8-10   Första besöket. Hos en hälsovårdare.
10-12 och 19-20Ultraljud. Screeningsundersökningar av fostret på MÖCS mödrapoliklinik.
13-18 Omfattande hälsoundersökning/hos en hälsovårdare. 
13-18 Omfattande hälsoundersökning/hos en läkare.
22-24 Hos en hälsovårdare.
26-28Hos en hälsovårdare (förstföderskor).
30-32  Hos en hälsovårdare / mottagandet av erkännande av faderskap.
35-36  Hos en hälsovårdare och en läkare.
37-41 Hälsovårdare/barnmorska, besök med två veckors mellanrum.

Efter förlossningen:

  • Efter förlossningen hembesök/besök på rådgivningen. Efterkontroll hos hälsovårdaren
  • 5-12 veckor efter förlossningen. Hälsovårdaren/läkaren

I en digital handbok som THL har utarbetat behandlas innehållet i kontrollerna som sker vid vissa tidpunkter under graviditeten närmare.

För den som planerar en graviditet ges rådgivning per telefon. Alternativt beställs mottagningstid till antingen en hälsovårdare/barnmorska eller en rådgivningsläkare, beroende på ärendet. Typiska skäl för graviditetsplanering kan vara en kronisk sjukdom hos modern eller genetiska sjukdomar i släkten. Det kan också vara fråga om psykosociala problem i familjen och ett behov hos familjen att få information och stöd när den funderar på eller planerar en graviditet.

När ditt graviditetstest är positivt, kan du ringa rådgivningens telefontjänst för att boka tid för ett första besök.

Första besöket på rådgivningen sker oftast i graviditetsvecka 8-10. Båda föräldrarna är varmt välkomna till rådgivningen. Under besöket diskuterar man måendet, känslor, förväntningar och hälsovanor samt om frågor kring uppföljning av graviditeten. Printa ut blanketten för förhandsuppgifter för mödrarådgivningen, fyll i den och ta med den till det första besöket.

Syftet med den omfattande hälsoundersökningen är att i samarbete med familjen utreda, utöver den gravida kvinnans och fostrets hälsa, hela familjens hälsa och välbefinnande. Dessutom försöker man stärka familjens resurser, identifiera stödbehov på ett tidigt stadium och se till att familjen får stöd vid rätt tidpunkt. Den omfattande hälsoundersökningen utförs av en hälsovårdare/barnmorska i samarbete med en läkare. De båda blivande föräldrarna kallas till besöket.

Munhälsorådgivning för familjer som väntar barn

Munhälsorådgivning för familjer som väntar barn utförs via videoförbindelse i DigiSoites Egenvårdstjänst.

En familj som väntar barn bokar själv tid till munhälsovårdens distansmottagning via DigiSoites Egenvårdstjänst. Soite skickar inga separata påminnelser.

Centrala uppgifter inom barnrådgivningsarbetet är att uppfölja barns hälsotillstånd, tillväxt och helhetsutveckling samt att utreda och stöda hela familjens välbefinnande.  Utgångspunkten i arbetet är att identifiera barns och familjers individuella behov och att stöda resurserna. Uppmärksamhet ägnas åt parförhållandet och föräldraskapet. Barnrådgivningstjänsterna är avsedda för barn under skolåldern och deras familjer.

Barnrådgivningstjänsterna är avgiftsfria och fungerar enligt tidsbeställning. Barnet och familjen omfattas av barnrådgivningens tjänster från och med att barnet är 2-3 veckor gammalt. För 2-6-åringar kan tidsbeställning göras på DigiSoites Egenvårdtjänst.

Till uppföljningen av helhetsutvecklingen hör bedömning av växelverkan och språklig utveckling samt sociala och motoriska färdigheter i olika åldrar. Centralt är bland annat familjens resurser och barnuppfostran, näring, motion, dygnsrytm, utomhusvistelse, olyckor, relationer, sinnesstämning, familjevåld och rusmedel samt familjens ekonomiska situation.

När ett barn närmar sig förskoleåldern bedöms också arbetsfärdigheter, dagliga funktioner och inlärning.

På rådgivningen ges vaccinerna i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet.

Behovet av hälsorådgivning och stöd kartläggs tillsammans med familjen genom diskussioner, olika metoder och frågeformulär. Barnrådgivningens serviceformer är individuella mottagnings- och hembesök samt gruppverksamhet. Till verksamheten hör också olika intervjuer som ger en bild av hela familjens välbefinnande, t.ex. sinnesstämnings-, rusmedels- och familjevåldsintervjuer.

Familjer besöker barnrådgivningen regelbundet i enlighet med uppföljningsprogrammet samt enligt barns eller familjers individuella behov. Förutom hälsovårdaren och läkaren kan man på rådgivningen vid behov också anlita andra sakkunniga. 

Syftet med familjeträning och förlossningsförberedelse är att stödja föräldrarna. Stöd ges i fråga om att förbereda sig inför föräldraskapet och för att förlossningen ska gå bra. Den är riktad till familjer som väntar sitt första barn, men även föräldrar som har barn sedan tidigare är välkomna

Förlossningsförberedelse

Vi ordnar förlossningsförberedelse i små grupper på Mellersta Österbottens centralsjukhus. Förlossningsförberedelsen är i första hand avsedd för förstföderskor samt stödpersoner som kommer med på förlossningen. En bra tidpunkt att delta i förlossningsförberedelsen är ungefär efter graviditetsveckan 35. Du anmäler dig till förlossningsförberedelse via nätsidor.

Målet för förlossningsförberedelsen är att stärka mammans egna resurser och hjälpa henne att förbereda sig inför den kommande förlossningen. På förberedelsen går vi igenom förberedningen inför förlossningen, förlossningens olika skeden samt smärtlindringsalternativen. Under den 2-3 timmar långa förberedelsen bekantar vi oss även med förlossningssalen.

På rådgivning används metoden Föra barnen på tal som är avsedd som hjälp för behandling av teman som är förknippade med graviditet, föräldraskap och parförhållandet.

Familjeträning

Soites familjecentertjänster erbjuder familjeträning i samarbete med olika familjecenteraktörer i Mellersta Österbotten. Anmäl dig:

Graviditeten är förberedelse inför föräldraskapet och livet som en familj med baby.

Här nedan hittar du länkar och videor om familjeförberedelse. Dessa erbjuder möjlighet att stanna upp och fundera över det nya och viktiga skedet i livet innan barnet föds. De stärker också föräldrarnas kunskaper och färdigheter så att vardagen med babyn går fint.

Förlossningsförberedelse sker i smågrupper på Mellersta Österbottens centralsjukhus ungefär efter 35:e graviditetsveckan.

Soites familjecentertjänster erbjuder familjeträning i samarbete med familjecenteraktörer i Mellersta Österbotten. Anmäl dig:

Jag blir mamma

Amning

Tidig interaktion

Babyskötsel

Information om barnfamiljelivet

Barnrådgivningarna i Soites område har tagit i bruk verksamhetsmodellen Voimaperheet (kraftfamiljer). Vi ber alla föräldrar fylla i ett Voimaperheet-formulär före sitt barns fyraårskontroll. Formuläret skickas hem till familjerna månaden innan barnet fyller fyra år. Om ni inte fått formuläret hemskickat, får ni det av hälsovårdaren vid rådgivningsbesöket.

Formuläret används för att identifiera de familjer som kunde ha hjälp av föräldrarådgivningsprogrammet som ordnas via internet och per telefon. Målet för programmet är att under en familjecoach handledning stärka föräldrarnas positiva föräldrafärdigheter samt kontroll över vardagen. Programmet försöker nå de familjer som har problem som har att göra med ett barns beteende. Föräldrahandledningen genomförs av Voimaperheet-arbetsgruppen vid Åbo universitet.

Du får även mer information genom att ta kontakt:

voimaperheet@utu.fi

Soite deltar i studien “Starka tillsammans”, som kartlägger förekomsten av depressionssymtom under graviditeten och undersöker hur effektivt ett behandlingsprogram som genomförs via internet och telefon är för den blivande moderns och barnets hälsa.

Depressionssymtom under graviditeten screenas med hjälp av EPDS-formuläret som ges till den gravida tillsammans med ett samtyckesformulär vid första rådgivningsbesöket. Den gravida ombes fylla i blanketterna hemma och ta med dem till följande rådgivningsbesök. De mammor som utifrån formuläret visar tecken på depression och som har gett tillåtelse till användning av deras uppgifter i forskningssyfte screenas för studien.

Under studien kommer mammorna att erbjudas hjälp för depressionssymtom under graviditeten i enlighet med evidensbaserade vårdmetoder. Under väntetiden får hälften av mammorna som deltar i studien ett program baserat på en beteendeterapeutisk behandlingsmodell och hälften kommer att få ett digitalt informationspaket om välbefinnande och egenvård under graviditeten. Effektiviteten av vården undersöks efter avslutat vårdprogram. Den information som erhållits från studien är avsedd att användas i utvecklingen av identifiering och behandling av depression under graviditet.

Studien genomförs av Åbo universitets barnpsykiatriska forskningscenter.

FPA stöder familjer då barnet föds och medan det växer upp. Föräldrarna har rätt till familjeledigheter och olika förmåner från FPA.

Information om tjänsten

Du kan kontakta rådgivningen via DigiSoites Egenvårdstjänst eller genom att ringa rådgivningarnas centraliserade telefontjänst.

För verksamheten ansvarar

Anu Vähärautio

Ansvarsområdeschef

Telefon: +358 40 806 5791

Minna Lönnbäck

Serviceområdeschef

Telefon: +358 44 780 9442

Ta en titt också på dessa