Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Hemmet är en viktig del i en människas vardag. Största delen av de äldre bor och vill bo hemma så länge som möjligt. Gemenskapsboende är ett mellanting mellan att bo hemma och heldygnsomsorg. Utmärkande för det är det sociala sammanhanget. Utöver egen bostad ett eget rum finns det gemensamma utrymmen som man kan vistas i och umgås i med andra boende.

Inom gemenskapsboende bor man i ett seniorhus i hyresförhållande antingen utan service eller med hjälp av stödtjänster eller hemvård. I tjänster kan t.ex. ingå klädvård, städning, trygghetsservice och hälso- och sjukvård. Utöver hyra enligt hyresavtalet tas det ut klientavgifter. Avgiften bestäms utifrån de tjänster klienten använder och klientens bruttoinkomster.

Gemenskapsboende är en mellanform mellan att bo hemma och heldygnsomsorg, och den sociala aspekten är kännetecknande för den. Gemenskapsboende innebär att man bor i ett seniorhus i hyresförhållande antingen utan service, med hjälp av stödtjänster och/eller med stöd av hemvård.

Man ansöker om plats i gemenskapsboende med blanketten Ansökan om gemenskapsboende.

När plats i gemenskapsboende beviljas beaktar man prioritetsordningen.

En klient lämpar sig för gemenskapsboende om hen:

  • klarar av dagliga sysslor självständigt eller med stöd av handledning och hemvård.
  • rör sig utan hjälpmedel eller självständigt med stöd av hjälpmedel eller assisterad av en vårdare.
  • klarar sig självständigt på nätterna (eller beroende på den lokala servicestrukturen med hjälp av nattpatrull).
  • kan larma hjälp.
  • har nytta av den sociala aspekten som boendeformen innebär (kan t.ex. inte bo ensam på grund av otrygghet).

Enheterna för gemenskapsboende för äldre som Mellersta Österbottens välfärdsområde ordnar är Ara-finansierade. Därför står bostadslösa och mindre bemedlade, lågavlönade sökande och andra personer som är i brådskande behov av bostad först i tur när boende väljs. Man kan ansöka om bostad året runt. Till ansökningen bör bifogas kvitton på bruttoinkomster och information om förmögenhet.

Bilagor

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Gemenskapsboende ordnas för personer vars

  • Funktionsförmåga är nedsatt på grund av hög ålder, sjukdom, skada eller någon annan motsvarande orsak.
  • Behov av vård och omsorg har ökat på grund av nedsatt funktionsförmåga.

Vid gemenskapsboende betalar klienten hyra eller vederlag för bostaden samt för de tjänster han eller hon behöver enligt användningsändamål. Personen betalar också själv sina övriga boende-, mat- och läkemedelskostnader. Klienten kan få bostadsbidrag för pensionstagare, vårdbidrag och sjukvårdsersättningar. Hen får själv möblera sin bostad.

Gemenskapsboende kan ordnas av offentliga och privata tjänsteleverantörer. Det räknas som öppenvård.

För verksamheten ansvarar

Kirsi Hyyppä

Ansvarsområdeschef/serviceområdeschef

Telefon: +358 40 806 8007

Karita Eteläperä

Ansvarsområdeschef/serviceförman

Telefon: +358 40 804 2481

Kaisa Pollari

Serviceförman

Mobiltelefon: +358 40 804 2440

Sari Kallinen

Serviceområdeschef

Telefon: +358 40 806 5749

Ta en titt också på dessa