Flytta dig till innehållet

Vaccinationer

Syftet med det nationella vaccinationsprogrammet är att skydda befolkningen mot smittsamma sjukdomar. Social- och hälsovårdsministeriets förordning 421/2004 ger anvisningar i fråga om vaccinationsprogrammet. Vaccinationerna är frivilliga och avgiftsfria.

Barn under skolåldern får vaccinationerna som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet på barnrådgivningen. Skolelever och studerande vaccineras av hälsovårdare inom skol- och studerandehälsovården. 

På rådgivningen ges även grundvaccinationer för vuxna och vaccinationsrådgivning för personer som ska åka på resa. Vaccinationerna som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet är avgiftsfria.

Tidsbokning till vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet

Vaccinationsmottagning sker i regel enligt tidsbokning.

Tidsbokning via DigiSoites Egenvårdstjänst

Tidsbokning kan göras elektroniskt via DigiSoites Egenvårdstjänst:

Identifieringen i elektroniska tjänster sker via webbtjänsten Suomi.fi och inloggningen sker med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Coronavirusvaccinationer

Vi informerar om coronavirusvaccinationer på Soites coronavirussidor:

Vaccinationer mot säsongsinfluensa

Inom ramarna för det nationella programmet ges influensavaccinet avgiftsfritt till de vars hälsa allvarligt hotas av influensa eller vars hälsa gynnas betydligt av vaccination.

Följande grupper är berättigade till avgiftsfri influensavaccination:

  • Gravida
  • Alla som fyllt 65 år
  • Barn under 7 år
  • Personer som hör till en riskgrupp på grund av sjukdom eller behandling
  • Män som påbörjar sin värnplikt och kvinnor som påbörjar sin frivilliga värnplikt¨
  • Social-, hälsovårds- och läkemedelspersonal som deltar i direkt vård eller omsorg om patienter och klienter
  • Närmaste kretsen för personer som är särskilt utsatta för svår influensa.

Personer som lever i eller under lång tid vistas i institutionella förhållanden, såsom fångvårdsanstalter, har också rätt till avgiftsfri vaccination.

En hälsovårdare, sjukskötare eller läkare bedömer om den som vaccineras tillhör en målgrupp för avgiftsfri vaccination. Om personen inte tillhör en målgrupp kan hen få vaccinet från apoteket själv med recept. Personer som inte tillhör riskgrupper och som har fått vaccinet med recept kommer också att vaccineras på samma Soite-verksamhetsställen.

Influensavaccination och coronavirusvaccination kan göras vid samma besök och vi rekommenderar att influensavaccinet tas samtidigt med höstvinterns boosterdos av coronavirusvaccinet om personen har rätt till coronavirusvaccinet.

Läs mer om åldersgrupper som är berättigade till coronavirusvaccinationer och vaccinationsintervall:

Vaccinationer enligt ålder

I Finland har barn och ungdomar möjlighet att bli vaccinerade mot elva sjukdomar samt de följdsjukdomar och långvariga men de orsakar. Vaccinationstäckningen är utmärkt i Finland i fråga om vaccinationsprogrammet. Många sjukdomar som förebyggs genom vaccination har blivit mycket sällsynta eller har försvunnit helt från Finland.

Det är viktigt att det tas boosterdos i vuxen ålder av vacciner som getts i barndomen och i ungdomsåren.

De vuxna får grundvaccinationernas boosterdoser inom företagshälsovården, på rådgivningen eller i studerandehälsovården. Grundvaccinationerna är avgiftsfria.

De som fyllt 65 kan beställa tid för vaccination på seniorernas hälsopunkt.

De vuxna bör själv se till att de som grundserie fått minst tre stelkramps-, difteri- och poliovaccinationer.

Vaccinationer för resenärer

Den som ska på resa får vaccinationsrådgivning av smittskyddsskötaren samt av hälsovårdaren under rådgivningarnas telefontider.

Det lönar sig för en resenär att kontakta hälsovårdscentralen genast när reseprogrammet och tidtabellen slagits fast. Det kan nämligen ta 1-2 månader att genomföra ett vaccinationsprogram och utveckla ett tillräckligt skydd.

När den som ska resa har tagit kontakt går rådgivningens hälsovårdare igenom de vaccinationer som är i kraft. Hälsovårdaren gör också upp ett individuellt vaccinationsprogram enligt resmål och resans längd. Hälsovårdaren skaffar nödvändiga vaccinrecept av en läkare. Även behovet av läkemedel mot malaria i förebyggande syfte ska bedömas. En läkare skriver receptet för det.

Vaccinationerna ges av hälsovårdaren på rådgivningarna eller inom skol- eller studerandehälsovården.

De grundläggande vaccinationerna (t.ex. stelkramp-difteri, mässling-påssjuka-röda hunden, dvs. MPR-vaccinationen samt polio) som fås på rådgivningen är avgiftsfria för alla. 

Behovet av övriga vaccinationer bestäms enligt resmålet och resans längd.  Om resenären behöver vaccination mot gula febern, ges även den på rådgivningen. Den kostar 51,40 euro och i priset ingår vaccinationen och ett internationellt vaccinationsintyg.

Övriga nödvändiga vaccinationer ska klienten köpa på apotek på recept och vaccinationerna ges på rådgivningarna eller inom skol- eller studerandehälsovården.

Konstaterande och behandling av smittsamma sjukdomar

Konstaterande och behandling av smittsamma sjukdomar sker inom det egna områdets mottagningsteam. Smittskyddsskötaren och hälsostationerna ansvarar för rådgivning och handledning i fråga om smittsamma sjukdomar.

Om du misstänker en könssjukdom kan du kontakta en sjukskötare vid din egen hälsostation. Studerande kan även kontakta studerandehälsovården. Behandlingen påbörjas på basis av symptomen och provsvaren. Behandlingen är avgiftsfri för alla.

I Lestijokidalen och i Perho ådal kan tester och behandling i fråga om könssjukdomar också genomföras på rådgivningar. Ta kontakt via rådgivningarnas centraliserade kundbetjäningsnummer.

Det enda sättet att skydda sig mot könssjukdomar är att alltid använda kondom under hela samlaget. 

Med livsmedels- eller vattenburen epidemi avses insjuknanden vid en viss tidpunkt och i ett visst område på grund av exponering för samma smittkälla via livsmedel eller vatten.

Om du misstänker att ett livsmedel eller hushållsvattnet orsakat din sjukdom kan du kontakta en sjukskötare eller läkare vid din hälsocentral. Alternativt kan du kontakta en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar, en smittskyddsskötare eller direktören för hälsoövervakning vid Mellersta Österbottens miljöhälsovård.

Under jourtid bör du kontakta samjouren.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Vaccinationsmottagningen sker enligt tidsbokning. Tidsbokningen och verksamhetsstället för vaccinatiner finns vid Enheten för förebyggande av infektioner på Karleby hälsocentral. Du kan också fråga om vaccinationstider vid rådgivningarna i området.

Dessutom kan du boka, avboka eller ändra din vaccinationstid elektroniskt i Soites Egenvårdstjänst.

För verksamheten ansvarar

Marko Rahkonen

Ansvarsområdeschef/infektionsöverläkare